Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6508
22 maart 1956

Overgave aan Jezus Christus - Heiland - Arts en Bevrijder

De zonde die op u drukt door het zich eens afkeren van Mij, heeft u tot gebrekkige en daarom ongelukkige wezens gemaakt, die pas dan weer de weg naar de volkomen zaligheid zullen kunnen vinden als u van uw grote zondeschuld bevrijd bent. Wanneer u zelf voor zover het u mogelijk was in de tijd van voor uw belichaming als mens al een deel van uw schuld heeft afgelost en wanneer u zich dan als mens door Jezus Christus laat verlossen, dat Ik dus alle schuld delgen kan omdat u zich in vrije wil aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus heeft overgegeven, in wie Ik Mijzelf op aarde heb belichaamd. Want nu keert u weer terug tot Mij, van Wie u zich eens vrijwillig heeft verwijderd. Nu erkent u Mij vrijwillig als uw God en Vader van eeuwigheid. En dan zult u ook onbegrensd gelukzalig zijn, zoals u het was in het allereerste begin.

De overgave aan Jezus Christus is dus wat Ik verlang, want door deze overgave toont u uw wil om terug te keren naar Mij. Maar gaat het u mensen er echt om onder het kruis bescherming te zoeken en van Jezus Christus de vergeving van uw zonden te ontvangen? Gaat u uiteindelijk in vol geloof naar Hem, die uw Heiland, uw Bevrijder en uw Broeder is? Wilt u in alle ernst een beroep doen op Zijn genade die Hij voor u aan het kruis verworven heeft? Spreekt u in geest en in waarheid als u Hem belijdt, of zijn het slechts lege praatjes?

Jezus Christus is waarlijk uw Heiland en uw Arts. Hij is uw Redder uit zonde en dood, Hij is het omhulsel dat Mijzelf heeft gedragen, zodoende was ook Zijn macht en kracht onbegrensd. En deze Jezus is en blijft de zichtbare Godheid, want Ik heb Me Hem uitgekozen om voor u een zichtbare God te kunnen zijn, daar Ik toch Geest ben van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als u nu Hem aanroept dan roept u Mij aan en Ik hoor en verhoor u, omdat Ik u door Jezus Christus de belofte heb gegeven: "Wanneer u de Vader in mijn naam iets vraagt dan zal Hij het u geven".

Vertrouw toch in vast geloof op deze woorden, aarzel niet u aan uw Heiland en Verlosser Jezus Christus toe te vertrouwen opdat Ik u het bewijs kan leveren dat Ik mijn woord houd. U moet er altijd aan denken dat Ikzelf u ertoe breng om in geest en in waarheid te bidden, dat Ik wil dat u in iedere nood van lichaam en ziel tot Mij komt. Neem dus de weg naar Mij en denk aan mijn woorden, laat ze diep in uw hart binnendringen en geloof zonder te twijfelen, want mijn beloften zijn waarheid - uzelf echter zorgt voor de vervulling ervan.

Ik droeg voor u al uw zonden. Ik nam alle smarten en noden op Me die u als verzoening voor uw oerzonde had moeten dragen. En het leven van ieder mens kan zonder zorgen en vrij van lijden zijn, als hij ze geheel aan Mij overgeeft, als hij wil dat Ik ook zijn schuld heb gedragen. Maar een levend geloof moet zijn gebed vergezellen. Hij moet weten dat Ik niet wil dat de mens lijdt, dat Ik echter zijn leed niet tegen mijn eeuwige orde in kan afwenden, als het geloof in hem nog te zwak is, dat zijn roep niet tot mijn oor doordringt, als de mens nog aan mijn liefde of mijn macht twijfelt.

Ik kan alle mensen helpen en Ik wil alle mensen helpen. En als uw geloof een levend geloof is, maak dan gebruik van mijn belofte en geef uzelf geheel aan Mij over. Het voornaamste is een levend geloof aan mijn verlossingswerk. Als u er van overtuigd bent dat Ik al uw zonden heb gedragen, dat Ik al uw leed op Mij heb genomen en daarvoor aan het kruis ben gestorven opdat u vrij zou worden, pas dan zal iedere twijfel in u verdwijnen. Dan vertrouwt u zich in vol geloof aan Mij toe en pas dan kan Ik al uw leed van u wegnemen en u verlossen van zonde en dood. Pas dan is uw terugkeer naar Mij verwezenlijkt, pas dan erkent u Mij in geest en in waarheid.

Amen