Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6800
7 april 1957

De verhouding van kind tot Vader

U komt weer in de ware verhouding tot Mij te staan, wanneer u Mij als uw Vader beschouwt, niet alleen als uw God en Schepper van eeuwigheid. Want Ik wil kinderen uit u maken die zich in liefde aan Mij, hun Vader overgeven. Ik wil niet alleen gevreesd en geëerd worden, maar van ganser harte bemind, om u nu met mijn eindeloze liefde gelukkig te kunnen maken. Het is de ware kinderlijke verhouding, die Ik wil bereiken, omdat deze gedragen wordt door liefde tot Mij.

Toen Ik u schiep, kon Ik u alleen maar als geschapen wezens buiten Mij plaatsen ofschoon Ik u uitrustte met alle gaven in de hoogste mate. Ik kon u wel doorstralen met mijn vurige alles overweldigende liefde, maar Ik kon u niet dwingen deze liefde aan te nemen en haar evenzo te beantwoorden, omdat een gedwongen beantwoording van de liefde Mij niet gelukkig kan maken, zoals de ongedwongen liefde die mijn kind Mij schenkt. Alleen de in vrije wil aan Mij geschonken liefde stemt gelukkig en zo'n liefde tracht Ik onophoudelijk te winnen van mijn schepselen die de weg over de aarde gaan, omdat deze liefde hun zelf onmetelijke zaligheid oplevert.

Wel zijn ook die wezens mateloos gelukkig te noemen die in vrije wil bij Mij bleven, toen de grote afval van de oorspronkelijk geschapen geesten plaats vond. Want zij worden voortdurend met mijn liefde doorstraald en ze zijn dus ook doorgloeid van liefde. Toch bestaat er een onderscheid in de graad van liefde en geluk tussen hen en mijn ware kinderen, die echter ook die wezens nog bereiken kunnen, wanneer ze eveneens vrijwillig de weg gaan die ook hen het kindschap Gods laat bereiken: de weg over de aarde met een missie als doel. Doch ze voelen zich, net als ieder ander mens, aanvankelijk alleen maar als een schepsel Gods en moeten pas dan in vrije wil de verhouding van 'kind tot de Vader' tot stand brengen.

Ieder mens is er echter toe in staat, ieder mens hoeft zich maar aan de Macht over te geven die hij als God en Schepper onderkennen kan, wanneer hij van goede wil is. En de overgave van de mens aan deze Macht heeft tot gevolg dat de Vader nu Zijn kind vastpakt en naar zich toe trekt. Dan valt ook elke schroom, elke vrees van hem af, dan komt het vol vertrouwen naar Mij, het begint van Mij te houden met de liefde van een kind dat zich innig verbonden voelt met Zijn Vader, dat zich echter ook in diepste deemoed aan Hem onderwerpt, dat Hem niet wil bedroeven, dat echter ook naar Zijn liefde verlangt omdat het anders niet gelukkig is.

En dan is al zijn denken en streven alleen maar op Mij gericht, dan is de scheiding opgeheven die er tevoren bestond, dan is mijn schepsel tot mijn kind geworden en het doel bereikt dat Ik Mij gesteld heb, toen Ik het schiep. En het doel dat u zo gesteld is voor uw leven op aarde is juist het tot stand brengen van deze ware verhouding als van een kind tot Mij. Zolang Ik voor u alleen maar de God en Schepper ben, die u wel eert en vreest, zolang bent u nog heel ver van Mij, want dan is de ware liefde nog niet in u, die u naar Mij drijft en die ook de Vader in Mij ziet. Het aanstralen van mijn liefde kan u dan nog niet in die mate treffen dat uw liefde daaraan ontstoken wordt en dan liefde aanspoort tot liefde. Want de liefde van het kind tot de Vader is een andere dan de liefde die u voor uw God en Schepper voelt.

De ware liefde zoekt steeds aaneensluiting en de vereniging met Mij zal steeds die van het kind met de Vader zijn, omdat Ik toch uw Vader ben, uit wiens liefde u bent voortgekomen. En is eenmaal deze ware verhouding door u tot stand gebracht, dan weet u ook hoe nabij Ik u ben en hoe Ik meeleef met alles, ook met de kleinste belevenis van mijn kind. En uzelf zult dan ook met elk verlangen bij Mij komen, omdat u elke schroom verliest tegenover Hem, die u als uw Vader liefhebt en eert omdat u zich in kinderlijk vertrouwen aan Hem overgeeft, die u dit vertrouwen ook zeker zal belonen.

Want nu verbindt ons de liefde en de liefde laat niet na, ze zal steeds het kind gelukkig maken dat de weg naar huis, naar de Vader gevonden heeft, dat Hem nu in vurige liefde is toegedaan.

Amen