Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6762
15 februari 1957

Wereldgebeuren - Chaos - Antichrist

Er zal een onbeschrijfelijke chaos zijn nadat Ik gesproken heb door het geweld der natuur, zolang de aarde bestaat hebben de mensen zoiets nog nooit beleefd. Zij zullen door angst en schrik niet in staat zijn te denken en te handelen, zij vrezen een herhaling van deze gebeurtenis en kunnen daarom geen hand uitsteken om te helpen en te redden waar nog hulp mogelijk is.

Er zullen er maar weinig zijn die beseffen wat er gebeurd is omdat zij er van tevoren op gewezen zijn en nu de waarheid van mijn woorden zien, daarom zullen zij nu ook met volle overtuiging hun medemensen uitleg geven ofschoon maar weinige zullen luisteren. Zij zullen eerder alles geloven behalve een goddelijk heilsplan accepteren dat op deze manier verwezenlijkt werd.

Nochtans moet die tijd goed benut worden en de mensen ook in verband daarmee in kennis gesteld worden van het aanstaande einde. Wat zich in de kosmos voltrokken heeft kunnen zij niet loochenen en dat het tevoren aangekondigd is kan enkele mensen nog tot nadenken brengen. Maar de wil om te leven en de drang tot zelfbehoud zal toch zegevieren en de mensen zullen alles doen om de nood meester te worden, die veroorzaakt is door deze natuurcatastrofe. En nu beslist weer de graad van liefde, de hulpvaardigheid, de wil om de naaste bij te staan, of en hoe zijn eigen situatie verbetert, want Ik zal allen helpen die zich de nood van hun medemensen aantrekken.

Maar velen zullen het zwaar te verduren hebben als zij alleen op hun eigen kracht vertrouwen; ofwel zichtbaar hulp ondervinden van beneden, als zij rigoureus te werk gaan ten koste van hun medemensen. De nood op aarde zal groot zijn evenals de chaos die ontstaat door onvoorstelbare vernietigingen. En talloze mensen zullen nu ook het geloof in een God en Vader opgeven omdat zij gevoelig getroffen werden, doch hun geloof was maar vorm en hield bij een ernstige beproeving niet stand.

Daarom maak Ik u al tevoren attent op wat gebeuren gaat, opdat u mensen standhoudt en weet dat het mijn plan is. Dat u weet dat Ik ook Heer ben over het geweld der natuur en dat het Mij ook gemakkelijk valt de mensen te helpen die van te voren Mij om hulp vragen. Ik hoefde u dit niet te openbaren, Ik zou ook plotseling kunnen ingrijpen en alle mensen verrassen, maar dan zou ook geen mens in Mij willen geloven. Ik wil echter dat u Mij erkent en u zult dat ook kunnen als alles zo gebeurt als het verkondigd is, want u weet dan ook dat niets op deze aarde geschieden kan zonder mijn wil. En u kunt u dan naar mijn wil voegen doordat u zich in vol geloof aan Mij overgeeft en om mijn bescherming vraagt.

Daarom zend Ik u ook de kennis van wat op handen is. Daarom wijd Ik u in mijn heilsplan in en daarom verzoek Ik u, mijn dienaren, dringend en voortdurend de medemensen uw weten door te geven. De verbinding met Mij zal uw zekerste bescherming zijn wat ook komen mag. En dan zal ook hij verschijnen die mijn tegenspeler is in de eindtijd, die het heft in handen zal nemen omdat de grote nood hem dat gemakkelijk maakt - en hij zal nu ook maatregelen uitvaardigen die zijn verbondenheid met satan bewijzen. Hij zal veel aanhangers vinden en zijn heerschappij uitoefenen zonder gewetensbezwaar. Hij zal ook proberen Mij de zwakgelovigen te ontrukken, echter ook van mijn kant uit tegenstand ondervinden. Want Ik voorzie de mijnen van grote kracht, en hoe groter de nood schijnt te worden des te sterker zullen de mijnen zijn omdat zij Mij en mijn tegenwoordigheid gewaar worden - en nu zonder vrees of schroom zullen spreken wat mijn geest hun ingeeft.

Maar dit alles moet aan het einde voorafgaan omdat nog om elke ziel geworsteld wordt en deze grote nood nog mensen tot Mij zal voeren die nog in het laatste uur naar Mij roepen, en daardoor het lot van een hernieuwde kluistering ontgaan.

Amen