Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6340
27 augustus 1955

Genademiddelen - De weg met God

Nog is er een tijd van genade, nog probeer Ik u, mensen door allerlei middelen tot ommekeer te bewegen of tot volmaaktheid te brengen, alleen mag uw wil niet helemaal weerspannig zijn. Wanneer u, mensen tegen Mij in opstand komt, tegen uw lot en tegen alles wat u nog tot heil moet strekken, dan zijn mijn genademiddelen zonder uitwerking, en dan is ook uw leven in gevaar, het leven van de ziel, want zij valt ten prooi aan de geestelijke dood.

U, mensen moet u naar mijn wil voegen, u moet inzien dat u zelf machteloos bent en zonder weerstand (te kunnen) bieden overgeleverd aan Hem, die de macht heeft over hemel en aarde. Alleen door deze overgave zonder verzet zult u ook uw aardse leven voor uzelf verbeteren. En dan zult u ook de genademiddelen op u in laten werken en succes hebben voor uw ziel.

Het is de tijd van het einde, en daarom een tijd van grote nood, omdat Ik de mensen nog helpen wil om terug te keren of om zich te vervolmaken. Het zou waarlijk geen liefde van mijn kant zijn als Ik u, mensen aan uw lot zou overlaten, en u dus een vrij, onbezorgd leven op aarde zonder ellende en nood zou bereiden, want dan zou zeker uw ziel verloren gaan, omdat de innerlijke drang om vooruit te komen alleen nog maar in zeer weinig mensen aanwezig is.

Ik moet u bijstaan omdat Ik u liefheb en mijn bijstand kan Ik u alleen zo verlenen, zoals Ik deze als zegenbrengend inzie, doordat Ik u hard aanpak om u tot bezinning te brengen, daar u kort voor het einde staat en haast geboden is. Maar ieder mens kan voor zichzelf zijn aardse lot verbeteren, als hij in gemeenschap met Mij de weg over de aarde gaat, als hij zich dichter bij Mij aansluit en daarom iedere val in de diepte onmogelijk maakt. Dan zal Ik hem ook zo leiden dat zijn aardse leven makkelijker te dragen is, want dan heb Ik geen harde hulpmiddelen meer nodig - omdat Ik hem voor Mij gewonnen heb. Zolang echter de mens Mij nog weerstand biedt, bemerkt hij alleen de last, niet echter mijn hulp.

Doch mijn liefde geldt ook hem en zoekt hem te winnen, alleen met andere middelen, maar die nochtans genademiddelen zijn, omdat ze alleen de terugkeer van mijn schepselen naar Mij ten doel hebben en bereiken moeten. Hoe gering echter zijn dit lijden en deze noden tegenover de kwellingen van een nieuwe verbanning in de vaste materie die u, mensen echter onherroepelijk ten deel zal vallen, als u zich niet buigt onder mijn wil in de laatste tijd vóór het einde.

Niets anders wil Ik door lijden en nood bereiken dan dat u tot Mij komt, die u altijd kan en wil helpen. U bent vermoeid en belast. U weet er toch Een, die u tot zich roept. Volg Zijn roep: "Kom tot Mij, allen die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik wil u verkwikken".

En er is niets wat Ik u onthoud, als het maar tot heil van uw ziel dient. Sluit u aan in de rijen van mijn kinderen, plaats u niet terzijde in eigenzinnigheid of trots, maar kom ook u, die nog ver van Mij bent en geef uw weerstand op, want de weg met Mij te bewandelen is waarlijk gemakkelijker en mooier. Ik leid u zo dat u moeiteloos uw doel bereikt, alleen voert mijn weg ver weg van de wereld. Maar het is uw ware vaderland, dat u opneemt als u de aarde moet verlaten. Want mijn rijk is niet van deze wereld. Slechts een korte weg over de aarde ligt nog voor u, maar hij is voor u voldoende om het juiste doel te bereiken. Maar geef u op dit korte traject over aan Mij en mijn leiding en u zult er geen spijt van hebben Hem gevolgd te zijn, die uw aller Vader is, die zijn kinderen wil brengen naar de eeuwige zaligheid.

Amen