Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6280
9 juni 1955

Het ware gebed en de ware godsdienst

Het gelovige gebed van een kind stijgt omhoog naar de hemel en bereikt mijn oor en zijn gebed zal worden verhoord. En toch maken zo weinig mensen zich deze gunst ten nutte, omdat ze - door gewend te zijn aan de uiterlijke vorm - de kracht van een gebed in geest en in waarheid niet meer gewaarworden. Alleen grote nood kan hen nog ertoe aanzetten, vanuit hun hart woorden te spreken die mijn oor bereiken, want grote nood laat hen - zoekend naar hulp - de weg naar Mij vinden. En Ik zegen hen, wanneer ze nu elke uiterlijke vorm achterwege laten en met Mij spreken als een kind tot de Vader spreekt. Maar aan de gedachtenloze gebeden schenk Ik geen aandacht en toch worden ze uitermate vaak uitgesproken, zoals Ik aan al datgene geen aandacht schenk, wat vrome gezindheid tot uitdrukking moet brengen, maar wat elke diepere gedachte ontbeert.

Daarom heb Ik van u verlangd, dat u Mij in geest en in waarheid zult moeten aanroepen, omdat alles Mij een gruwel is, wat schijn is en uiterlijke vorm; wat u mensen wel onderling elkaar kunt voorspiegelen, maar wat nooit in staat is Mij te misleiden. En u denkt Mij te huldigen met leeg uiterlijk vertoon, met ceremoniële handelingen, met een uiterlijke godsdienst. Maar Ik kijk niet naar dat alles, terwijl een eenvoudig gelovig gebed tot Mij Mij lieflijk in de oren klinkt en Mij welgevallig is. En een dergelijk gebed kan overal en altijd naar Mij worden opgezonden en het zal Mij steeds bereiken en worden verhoord. Hoe gemakkelijk is het Mij te eren, wanneer u maar in uw hart voor Mij een altaar opricht, waarop u Mij liefde betoont; wanneer u een stil, maar innig tweegesprek met Mij voert, zich bij Mij aanbeveelt, om mijn genade vraagt; wanneer u Mij uw hart schenkt en steeds vurig verlangt naar mijn tegenwoordigheid. Dan bidt u in geest en in waarheid. Dan ben Ik ook bij u, omdat Ik altijd bij mijn kind zal zijn, dat zijn liefdevolle gedachten naar de Vader zendt. Maar elke uiterlijke vorm verafschuw Ik, want ze is toch uitermate gemakkelijk alleen maar een dekmantel voor een liefdeloze, onverschillige gezindheid, die de mensen tot verderf is.

Tevens beoordeelt u Mij, uw God en Vader, verkeerd, wanneer u meent, dat Ik - net als u mensen - door uiterlijke pronk en praal geëerd wil worden. Mij staat de hele pracht en heerlijkheid ter beschikking. En alles wil Ik u schenken, wanneer u Mij hier tegenover maar uw liefde als gave biedt. Want Ik verlang alleen maar deze liefde van u, die u Mij echter niet bewijst door uiterlijke vormen, maar die Ik in het hart van de mens wil vinden, die onbaatzuchtig op de naaste is gericht en zodoende ook uw liefde voor Mij bewijst. Een liefdevol hart is voor Mij het mooiste eerbetoon. Alleen een liefdevol hart spreekt woorden in geest en in waarheid en alleen een liefdevol hart wordt door mijn aangezien als mijn kind, dat ook mijn hele liefde toebehoort, maar dat nu ook alles voor zich van Mij kan vragen en nooit zal worden teleurgesteld, want het gelooft in Mij en zijn geloof laat Ik niet verloren gaan.

Amen