Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6994
15 december 1957

Vonk van liefde - Verlossing door Jezus Christus

Niemand is uit eigen beweging in staat zijn ziel de vrijheid te bezorgen wanneer hij mijn ondersteuning niet ondervindt, wanneer de kracht van de geest hem niet doorstroomt, wanneer de geestvonk in hem die een deel is van Mij, hem van binnen uit geen aanwijzingen geeft en zijn denken beïnvloedt om zich steeds weer tot Mij in Jezus Christus te wenden, zodat hij als het ware met Mij zich bevrijdt van degene die hem al eeuwigheden lang geboeid hield. Deze bevrijding is mogelijk door het verlossingswerk dat Ik zelf voor u mensen heb volbracht in de mens Jezus. En nu is alleen nog uw eigen wil nodig om u los te maken van mijn tegenstander. Maar dan zult u ook zeker de vrijheid verkrijgen. En zo is de kracht van de in u sluimerende geest niet te onderschatten. Hem zult u tot leven moeten wekken, maar dan zal hij u leiden en uw gedachten op Mij richten in Jezus Christus, want Ik heb met dat doel een nietig vonkje van mijn geest van liefde in u gelegd opdat het werk van de verlossing zal slagen, opdat mijn lijden en sterven aan het kruis niet tevergeefs geweest zal zijn voor de afzonderlijke mens. En een enkel werk van liefde brengt de geest in u al tot ontwaken en hij zal zich uiten doordat hij u tot voortdurende werken van liefde aanspoort. En dan zult u ook de "kracht van de geest" merkbaar moeten voelen, die u onophoudelijk naar Mij toe dringt.

De verlossing uit de macht van mijn tegenstander moet u gelukken wanneer u zich maar van de kracht van de geest zult bedienen, omdat u dan dus Mij zelf om kracht vraagt, die Ik u waarlijk niet weiger. En elke band met Mij, hetzij door gebed of ook door werken van liefde, zal u steeds toevoer van kracht uit Mij opleveren en steeds meer zullen uw gedachten bij Mij vertoeven en uw streven omhoog zal zichtbaar zijn. De kracht van de geest is voor u allen toegankelijk, want u allen hebt die liefdesvonk uit Mij in u en u allen zult alleen maar hoeven te willen dat Hij zal ontvlammen. U hoeft alleen maar geen verzet te bieden wanneer hij zich tegenover u wil uiten, dat wil zeggen op elke zachte opwelling van uw hart zult u acht moeten slaan en die opvolgen, want hij zal u steeds aansporen om in liefde werkzaam te zijn. Neemt u deze impulsen in acht, dan zal de kracht van de geest zich steeds meer ontplooien. U zult heldere gedachten hebben en ook begrip voor veel gebeurtenissen die voor andere mensen onbegrijpelijk zijn.

U zult ook een sterkere drang in u voelen om u te verbinden met het geestelijke rijk, dat wil zeggen werelds verlangen zal zijn teruggedrongen en geestelijk verlangen meer de voorkeur krijgen. U zult steeds open staan voor geestelijke gesprekken en vaak uw gedachten opwaarts moeten richten, naar Mij, omdat de geestvonk in u op Mij aandringt, op de Vadergeest van eeuwigheid. Ik trek u dus door mijn geest, want alleen kunt u niets. Maar dat u zult willen en uw wil zult uitvoeren, dat heeft het verlossingswerk van Jezus bewerkstelligd. Want door Zijn dood aan het kruis verwierf Hij voor u mensen pas de versterkte wil. Hij verwierf voor u talloze genaden, die u in uw zwakheid alle helpen om mijn tegenstander af te weren, omdat u zonder hulp te zwak zou zijn om weerstand te bieden.

En de verlossing door Jezus Christus bewerkstelligt ook dat de geest in de mens zich gemakkelijker vrij kan maken, dat alleen al de geringste wil tot liefde hem toelaat werkzaam te zijn en dat hij zich des te duidelijker kan uiten, hoe meer u zich bij Jezus Christus zult aansluiten, hoe levendiger u Hem zult belijden en Zijn verlossingswerk zult erkennen. Dan zult u ook voor verlost kunnen worden gehouden, want de kracht van mijn geest zal nu in u werken en u zult weer vol van licht en kracht werkzaam zijn tot zegen van uw medemensen die nog zonder licht en kracht zijn. Steeds moet Ik dus zelf in Jezus Christus u helpen vrij te worden, daar u anders eeuwig niet van uw beul los zou kunnen komen, omdat u niet in staat bent hem weerstand te bieden zolang u nog een deel van hem bent, dus uw wil nog niet op de goddelijke Verlosser richt Die u pas aan zijn handen mag ontrukken wanneer u zich bewust tot Hem wendt om hulp.

Maar het geestvonkje in u dat een deel van Mij zelf is, zal u ertoe aansporen zodra u het maar zijn werkzaam zijn toestaat. Het zal u door het hart toespreken en u aansporen werken van liefde te verrichten. En daarom kan ieder van u ook vrij worden, maar er zal geen dwang worden uitgeoefend op de mensen, ook niet door Mijn vonk van liefde. Maar steeds ben Ik bereid te helpen, omdat mijn liefde voor het zwakke niet verloste niet ophoudt en eens ook dit voor zich zal winnen.

Amen