Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6554
24 mei 1956

De voorloper van Jezus

De positieve ontwikkeling van de ziel is opgave van de mens op aarde. Doch slechts weinigen zijn zich daarvan bewust; slechts weinigen stellen zich de vraag over de reden en het doel van het menszijn. De meerderheid streeft alleen naar aardse welstand en naar alles wat het lichaam welbehagen verschaft. Maar alle mensen zijn in staat hun verstand te gebruiken, alle mensen zouden zich de vraag kunnen stellen wat de zin en het doel van het aardse leven is. En alle mensen zouden die vraag ook beantwoord krijgen, want zij is de eerste schrede omhoog.

Maar omdat de mensen niet verder dan tot aan hun lichamelijk dood kijken, omdat ze zelden aan een voortleven van de ziel geloven, is hun de vraag naar hun aards welzijn belangrijker en zij beschouwen het bezig zijn in aardse zin voor dringender. Het geloof ontbreekt hun, want zouden ze maar een zwak geloof hebben - dan zouden zij innerlijk geen rust vinden ondanks aardse welvaart.

Hoe meer het naar het einde gaat des te minder geloof is er onder de mensen te vinden. Daarom treden in de eindtijd mensen op, die op een buitengewone wijze met God zijn verbonden, die daarom ook buitengewoon kunnen werken en de opmerkzaamheid van de medemensen tot zich trekken. Want God probeert waarlijk nog alles om diegenen te helpen die slechts zo'n aansporing nodig hebben, om zich van het aardse doel bewust te worden.

Zulke mensen zijn met het doel een missie te vervullen op aarde, belichaamde lichtwezens, zij willen de nood van de medemensen verzachten en voor dat doel lichamelijk op aarde wandelen, zonder dat zij zich van hun herkomst bewust zijn. De sterke verbinding met God die zij echter uit vrije wil als mens tot stand brengen, wat al hun medemensen ook zouden kunnen doen, geeft hun ongewone kracht. Hun wezen bestaat uit liefde en daarom hebben zij een zo levend geloof, dat zich dit uit in ongewone liefdadigheid. In het levendig verkondigen van Jezus Christus en krachtdadige hulp aan lichaam en ziel in Zijn naam.

Door zulke mensen kunnen nog vele tot het geloof komen omdat zij duidelijk van een kracht blijk geven die aards niet verklaard kan worden. De mensen moeten tot geloven gebracht worden en hun moet tevens de weg tot God gewezen worden, waartoe bij de volledig ongelovige mensheid ongewone middelen aangewend moeten worden die desondanks niet tot geloven dwingen. Er zullen steeds meer opgestane mensen de kracht van hun geloof doen blijken, hoe dichterbij het einde is. Tot plotseling een groot licht zal gaan stralen, tot er iemand zal komen die het naderende komen van de Heer aankondigt en Hem weer de weg bereidt.

Zijn licht zal helder in de wijde omtrek schijnen, want zijn verschijnen zal snel bekend worden. En ofschoon hij voor vele mensen een bron van kracht en troost zal zijn, zal hij toch heel vijandig bejegend worden door hen die voor het einde in de meerderheid zijn, die tot de tegenstander van God behoren en in zijn opdracht ook zullen handelen tegen al het goddelijk-geestelijke. Zij zullen in het bijzondere diegenen vervolgen die in de naam van Jezus spreken en het nabije einde verkondigen.

Maar juist omdat Gods tegenstander met ongewone brutaliteit optreedt in de laatste strijd op deze aarde, wordt er ook een buitengewoon "licht" naar de aarde gezonden. Weer zal zich een lichtgeest op aarde belichamen zoals het geschreven staat, weer zal hij voor de Heer uitgaan en Zijn komen verkondigen. En weer zal hij als roepende in de woestijn zich bekend maken.

Hij weet wie hij is en gaat toch in alle onopvallendheid zijn aardse weg, die ook weer met zijn dood bezegeld zal worden. Maar alle God getrouwe mensen zullen kracht bij hem opdoen en altijd weer opgericht worden als de nood van de tijd ze neer schijnt te werpen, want hij spreekt in opdracht van God en door hem spreekt God de mensen zelf aan. En zij begrijpen dan ook de belangrijke missie van de voorloper van Jezus Christus en ze verwachten daarom welbewust ook het komen van de Heer, en twijfelen niet dat zij verlost worden uit de grootste benauwenis. Wanneer de voorloper zal optreden is de tijd gekomen die telkens werd aangekondigd door zieners en profeten, want als hij verschijnt is ook de activiteit van de antichrist duidelijk herkenbaar - want hij zal de gelovigen zo kwellen dat zij buitengewone hulp nodig hebben. De voorloper zal zijn "licht" laten schijnen en dit zal in wijde omtrek uitstralen.

Waar het ook is, de mensen zullen met zekerheid van hem horen en de gelovigen zullen weten wie achter dit "licht" schuilgaat en nu ook weten hoe laat het is. De voorloper van Jezus, Christus echter gaat vastberaden zijn weg ondanks vijandigheid en spreekverbod. Hij spreekt in de opdracht van God en hij erkent geen andere Heer dan alleen de Ene die hij dient.

Zijn taal zal inslaan en zal de zwakken kracht geven tot verzet, want daardoor zullen de mensen ook de moed opbrengen voor hun geloof te sterven. En toch ligt het leven van ieder mens in de handen van God en Hij alleen weet wanneer het uur van redding zal slaan, wanneer Zijn komen naar de aarde en de wegneming der zijnen plaats zal hebben.

Ook de voorloper weet van zijn einde, maar hij dient zijn Heer ook nog door zijn dood. Want daardoor zal hij het werk der verheerlijking volbrengen; door zijn dood wordt Gods macht en heerlijkheid openbaar Want Eén alleen gebiedt over leven en dood en die Ene zal zich doen kennen als Heer en als overwinnaar over Zijn tegenstanders, als de laatste dag gekomen is. Hij zal diegenen het leven geven die in Hem geloven en aan de dood overgeven allen die Zijn tegenstander onderhorig zijn.

Amen