Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6547
15 mei 1956

Meelopen is nutteloos

U zult niet op 'n noemenswaardig resultaat kunnen bogen op het einde van uw aardse leven, als u de brede weg bent gegaan, als u zich bij hen die daarop voortgaan hebt aangesloten - zonder van tevoren te vragen waar de weg heengaat die de massa's bewandelen. Want dan bent u alleen meelopers die menen hun verantwoordelijkheid te kunnen afschuiven op hun naasten, op die - welke de menigte aanvoeren. Ieder afzonderlijk mens zal op zijn levensreis telkens aan een tweesprong komen, en er zullen ook van de begeleiders altijd weer enige andere wegen gaan - dan moet de mens zelf een beslissing nemen waarheen hij zich wil wenden. Want als hij tot aan het einde van zijn leven slechts een meeloper blijft, heeft hij niets gewonnen voor het heil van zijn ziel.

Daarom kunnen kerkelijke organisaties voor hun leden nooit het bereiken van de zaligheid garanderen, omdat ieder mens deze zelf moet nastreven en bevechten. Wel kunnen hem daartoe aanwijzingen gegeven worden, maar ieder mens moet nu bij zichzelf die arbeid aan zijn ziel verrichten, dat wil zeggen: een ieder moet nu voor zich de weg gaan die omhoog leidt.

Het is een grote dwaling de verantwoordelijkheid voor zijn ziel te willen afschuiven op zogenaamde leiders, altijd alleen maar te doen wat deze leiders verlangen en te geloven, dat dit bewuste arbeid aan de ziel zou zijn. Het is een grote dwaling te menen het verlangen van deze leiders niet aan een onderzoek te mogen onderwerpen - onvoorwaardelijk alles aan te nemen en te geloven wat door hen als waarheid wordt voorgesteld.

Zelfs als het de waarheid is, moet ieder mens er zelf een standpunt over innemen, want dan pas kan hij onderkennen wanneer dwaling binnen mocht sluipen en zich daartegen weren. Wie zich echter geheel en al verlaat op dat wat noodzakelijk onderzocht moet worden, die mag niet aannemen dat zijn nalatigheid verontschuldiging vindt, hij mag niet geloven zijn schuld op de hals te kunnen laden bij hen die hem verkeerd geleid hebben. Ieder ziet de wegen die zich afsplitsen en hij kan die wegen net zo makkelijk gaan, als die waarop hij al gelopen heeft. Maar hij moet zich altijd afvragen waarheen die verschillende wegen leiden - en dan bewust kiezen. Wie echter zijn ogen naar de grond slaat en gedachteloos achter de massa aanloopt, die kan de wegkruising gemakkelijk over het hoofd zien, en ook dan is het zijn eigen schuld. Want hij moet om zich heen kijken, hij moet niet domweg maar doorlopen, hoewel hem de gave ten deel viel te mogen zien.

En hij moet nadenken, omdat hem daarvoor het verstand gegeven werd, dat hij ook moet gebruiken om het heil van zijn ziel te bewerkstelligen. En u moet ook weten dat de weg die de massa gaat nooit de juiste is. Want de massa's worden aangevoerd door Gods tegenstander en nooit zal daar de waarheid te vinden zijn.

Als, u, mensen u toch voor ogen zou willen houden dat op aarde de tegenstander de overmacht heeft, en dat veel meer mensen hem toebehoren dan God. Als u toch aan de slechtheid van de mensen, aan de liefdeloosheid en het lage geestelijk niveau zou mogen zien hoe groot zijn macht is over de mensheid. Dan zou u, als u er ernstig naar streeft het heil van uw ziel te bereiken, u niet onder de grote massa bevinden, u zou u er van afzonderen en een weg zoeken die een andere richting heeft. U zou acht slaan op de boden die met een licht voorop gaan om u de weg te verlichten, u zou u niet tevreden stellen met holle frasen, u zou wijze onderrichtingen verlangen die u een juist licht geven. U zou zelf nadenken en een steeds helderder licht ontvangen.

Schud uw zorgeloosheid af indien het om het heil van uw ziel gaat. Laat niet anderen voor u zorgen, want voor uw ziel draagt u zelf de verantwoording, die niemand u kan afnemen. Probeer zelf met God in verbinding te komen, kies Hem tot uw Leidsman en maak u los van hen - die geloven op aarde Zijn vertegenwoordigers te zijn, want de ware vertegenwoordigers van God zullen u er altijd alleen maar op wijzen de verbinding met God tot stand te brengen, de valse vertegenwoordigers echter willen u de verantwoording afnemen en verlangen van u alleen blinde gehoorzaamheid en vervulling van de door hen zelf uitgevaardigde geboden.

Wilt u zalig worden, dan moet u ook de wegen gaan die naar de zaligheid leiden. U moet God bidden dat Hij u de juiste wegen aanwijst en u de kracht geeft ze te gaan, ook als zij opwaarts voeren. En God zal u de ware leiders tegemoet sturen, Hij zal u zelf trekken en u zult dan zeker het ware doel bereiken.

Amen