Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6148
29 december 1954

De verdere ontwikkeling op de nieuwe aarde

Al het geestelijke dat in staat is zich te ontwikkelen, zal zijn weg van ontwikkeling voortzetten, ook wanneer het einde van deze aarde is gekomen, wanneer een totale omvorming hiervan heeft plaatsgevonden, terwijl het geestelijke dat bewezen heeft niet in staat te zijn de laatste fase van ontwikkeling af te leggen, weer wordt teruggeplaatst en de gang van ontwikkeling nogmaals moet gaan volgens goddelijke wet, die al het geestelijke in die toestand verplaatst die past bij zijn graad van rijpheid.

En zo is er wel een tijdperk van ontwikkeling beëindigd, maar de kringloop van ontwikkeling is niet onderbroken.

Het zich nog in gebonden wil bevindende geestelijke gaat voortdurend opwaarts en ook de mens kan in vrije wil opwaarts gaan en zich definitief bevrijden uit de vorm.

Doch hij kan ook op grond van zijn vrije wil wegzinken en hij moet dan weer van onder af aan opwaarts gaan. De verlossing van het gevallene ondervindt geen onderbreking, ook niet wanneer de aarde voor een keerpunt staat, geestelijk en ook aards.

De goddelijke ordening die door de vrije wil van de mens aanmerkelijk werd verstoord, wordt alleen hersteld.

Alles wordt alleen daarheen verplaatst, waar het volgens zijn rijpheid thuishoort.

Het nog in de vorm gekluisterde geestelijke in de verschillende scheppingswerken, ondergaat dus eveneens een verandering van zijn verblijfplaats en dat vereist ook een oplossing van de zichtbare scheppingswerken en een doen ontstaan van een nieuwe aarde.

Dit is voor de mensen niet geloofwaardig en toch zal het plaatsvinden volgens Gods raadsbesluit, dat altijd de positieve ontwikkeling van het geestelijke ten doel heeft, dat uit de diepte omhoog, bij God, moet geraken. Zou het geestelijke in het stadium van de vrije wil - als mens - geheel in Gods ordening leven, dan zou er nooit meer een totale verandering van de aarde nodig zijn, omdat dan het positieve ontwikkelingsproces zich volgens plan zou voltrekken en een verlossing van al het geestelijke zeer snel zou kunnen plaatsvinden. Maar de vrije wil van de mens handelt zo vaak tegen de goddelijke ordening in, dat daardoor de hele ontwikkelingsgang van voorheen in gevaar komt en er steeds weer een gewelddadige ingreep van God nodig is om het uit de ordening geraakte weer in de juiste richting te leiden.

En dit betekent steeds het einde van een verlossingsperiode en het begin van een nieuwe. Het betekent steeds een omvorming van de aarde, dus ook een vergaan van alle scheppingswerken en het ontstaan van geheel nieuwe scheppingen.

Het betekent een vrij worden van het in de harde materie gekluisterde geestelijke en een opnieuw binden in aanzienlijk versoepelde vormen, die nu ook de positieve ontwikkeling van dit al eeuwige tijden gevangen gehouden geestelijke op gang brengen, wat dus door dit geestelijke dankbaar als verlichting wordt ervaren. Zo'n omvorming van het aardoppervlak betekent voor al het geestelijke een vooruitgang, alleen niet voor het in mensen belichaamde geestelijke dat gefaald heeft doordat het zijn wilsvrijheid misbruikte en voortdurend naar omlaag in plaats van naar boven streefde gedurende zijn leven op aarde. Dit geestelijke wordt daarheen verplaatst, waar het begerig naar verlangde. Het wordt harde materie. Het wordt gekluisterd door wat al zijn streven en begeerten gold.

Het is een rechtvaardige vereffening voor de buitengewone genade van de vrijheid in de belichaming als mens. Want de mens veronachtzaamde deze genade en gebruikte deze in verkeerde zin, zodat hij zich meer en meer van God verwijderde, ter wille van de materie die hem nu als loon ten deel valt.

En dat u mensen voor het einde van een verlossingstijdperk staat, wordt u steeds weer nadrukkelijk voorgehouden.

In alle liefde doet God u het weten toekomen over alle samenhang, over oorzaak en gevolg, over de gevolgen van een goede als ook van een verkeerde levenswandel.

Hij doet u dit weten toekomen door Zijn woord. En met goede wil zou u het ook kunnen geloven.

Maar Hij kan u niet dwingen Zijn woord als waarheid aan te nemen.

Alleen de vrijheid van uw wil bepaalt uw geloof. Hij bepaalt uw denken, willen en handelen, maar daarom ook uw lot na de omvorming, dat waarlijk heerlijk kan zijn in het paradijs op de nieuwe aarde, maar u ook onuitsprekelijke kwellingen kan opleveren als u opnieuw gekluisterd wordt in de materie, in overeenstemming met uw wil en uw liefde.

Amen