Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6468
5 februari 1956

Gevaren van de mediamieke ontvangst

U mensen wordt veel als waarheid voorgehouden, wat in mediamieke toestand in ontvangst werd genomen uit de geestelijke wereld. En u verdedigt vaak met overtuiging leerstellingen, omdat u overtuigd bent uit die wereld niet verkeerd te kunnen worden onderricht. En juist deze leren kunnen voor u van groot nadeel zijn, omdat u dan niet meer in staat bent de zuivere waarheid aan te nemen. Wat op mediamieke wijze ontvangen wordt, moet u steeds manen tot de grootste voorzichtigheid - houdt dat steeds weer voor gezegd. Want maar zelden is de sfeer, waarin de ontvanger zich bevindt, zo gezuiverd, zo met licht doorstraald, dat de vijandige krachten niet binnen kunnen dringen. En alleen dan kan zuivere waarheid ook op mediamieke wijze worden overgebracht. De gedachten van de mensen, die de ontvanger omringen, bepalen echter ook de uitspraken, die mediamiek worden gedaan. De ontvanger zelf heeft afgezien van zijn wil en wordt nu door een vreemde wil beheerst. Slechts de optimale zuiverheid van de hem omringende kring houdt al het lagere geestelijke op afstand. Zodra echter een mens in deze omgeving een onjuiste gedachte, die hij tot nu toe voorstond, in zich laat opkomen, roept hij die wezens naderbij, die onmiddellijk zijn dwaling willen bevestigen, omdat ze nu ook toegang hebben in deze kring, wat niet gebeuren kan, wanneer alle aanwezigen alleen maar door het verlangen naar zuiverste waarheid bezield zijn en zich volledig en helemaal aan God en al het lichtvolle overgeven. Doch deze algemene wil zal spoedig ook het mediamieke afwijzen, want dezen zullen nu bewust God vragen om opheldering, om waarheid, en een uitschakelen van de wil, een zich verplaatsen in de trancetoestand is niet meer nodig, daar God zo'n serieus verzoek om de waarheid toe te sturen waarlijk vervult en voor zich uit die kring een dienaar kiest, aan wie Hij Zijn woord in toestand van bewustheid kan overdragen.

Wel kan niet elke mediamieke mededeling worden afgewezen, daar soms ook lichtwezens deze mogelijkheid gebruiken om verbinding met de mensen te verkrijgen, van wie ze hopen eens het innige contact tot stand te kunnen brengen, die het mogelijk maakt de zuiverste waarheid over te dragen. Maar deze mediamieke ontvangsten moeten steeds overeenstemmen met het woord Gods, dat in toestand van bewustheid wordt ontvangen. Maar vaak zullen zich verschillen voordoen, die aanleiding geven tot meningsverschillen, omdat zulke mediamieke ontvangsten evenzo hoog gewaardeerd worden. Lichtwezens zullen zich altijd in overeenstemming met elkaar uiten, ze zullen steeds de waarheid uit God verkondigen. En elke afwijking moet ernstig onderzocht worden, of en in hoeverre de omgeving, of de mediamieke ontvanger zelf, tevoren al in gedachten vervuld was van de opvatting, die in tegenspraak was met het in toestand van bewustheid overgebrachte woord.

Er is maar één waarheid en deze gaat van God zelf uit, ook als ze door lichtwezens wordt overgebracht. En waar de waarheid is, daar is geen tegenspraak. Er zijn echter veel verschillende meningen en er bestaan verschillende bronnen, waaruit de mensen putten. Maar slechts één bron is de levensbron, die God ontsloten heeft. Hij zelf giet Zijn geest uit in de harten van de mensen, die zich gereedmaken als vat voor de stroom van de geest. Dit gereedmaken is een bewust werk, een arbeid aan de ziel, een omvorming tot liefde, die voorwaarde is voor het werkzaam zijn van de goddelijke geest.

Maar mediamiek ontvangen kan ook een mens, die deze omvorming nog niet tot stand heeft gebracht, doordat hij alleen maar afziet van zijn eigen wil en een vreemde wil meester van zich laat maken. En hoe deze vreemde wil geaard is, bepaalt hij zelf en zijn omgeving door de graad van rijpheid van de zielen. ledere geestelijk gewekte mens zal zich verzetten tegen mediamieke ontvangst, omdat hij ook het gevaar inziet dat daarin verborgen ligt en het verlangen naar diepste waarheid een geestelijk gewekt mens steeds vervult. Maar een medium, dat een hoge graad van rijpheid heeft, zal zeer spoedig in staat zijn de boodschappen bewust in ontvangst te nemen en deze zullen dan nooit in tegenspraak zijn met het zuivere woord van God, dat stroomt uit de levensbron die God zelf ontsloten heeft.

Wees oplettend wanneer u tegenspraak ontdekt en onderzoek waar de leerstellingen, die elkaar tegenspreken, van uitgaan. En als het uw wil is in de waarheid vast te staan, zal het u ook lukken duidelijkheid te verkrijgen - wanneer u God zelf vraagt om Zijn bijstand, wanneer u Hem elke twijfel, elke vraag voorlegt en altijd alleen maar wilt, dat u juist wordt onderricht en met overtuiging zult kunnen opkomen voor Hem en het alleen ware, voor de waarheid uit God.

Amen