Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6321
29 juli 1955

Het gebed als genademiddel

De genaden die u, mensen toestromen, benut u te weinig, want Ik wend me steeds met genadegaven tot u. Ik bied ze u aan, maar u gaat eraan voorbij. Waarom roept u niet naar Mij als u in nood bent - waarom gebruikt u het gebed niet. En waarom sluit u uw oor voor mijn woord dat u van boven wordt toegezonden door mijn dienaren op aarde? Geloof dat elke nood slechts een middel is dat door Mij wordt aangewend, dat u helpen moet - dus een genade van mijn kant is: Geloof dat ook het gebed een onverdiende genade is, dat Ik naar u luister, wanneer u tot Mij spreekt, en dat mijn woord de meest waardevolle genadegave is, omdat het voor u de grootste hulp betekent, wanneer u Mij aanhoort wat Ik u te zeggen heb en u help de eeuwige gelukzaligheid te bereiken.

Elk middel dat Ik aanwend om u te helpen om uit de diepte tot het licht te komen, is een genadegeschenk voor u, omdat u bij uw afwijzende houding niet verdient dat mijn liefde steeds maar zorg draagt voor u. In de eindtijd stromen u waarlijk genadegaven in overvloed toe en niemand hoeft met lege handen te vertrekken, ieder kan zich er zoveel van toe-eigenen als hij begeert en hij hoefde alleen maar te willen dat hij geholpen zal worden in geestelijke nood, en hij kan zeker zijn van die hulp.

Maar geen enkele genadegave werkt zonder uw bereidheid deze te gebruiken. Daarom kan niet Ik u veranderen maar u zelf moet dat doen. Uw wil moet streven naar een geestelijke vooruitgang. En overal zullen opstapjes zichtbaar worden die hij gebruiken kan om opwaarts te gaan. Maar u, mensen hebt een verkeerd idee van het woord "genade". U meent door deze middelen u al in het bezit van kracht en zielenrijpheid te kunnen stellen. U gelooft dat formele gebruiken "genademiddelen" zijn en weet niet wat er eigenlijk onder genade te verstaan is. Ik houd van alle mensen, ook die ver van Mij afstaan en Ik wil alle mensen helpen opwaarts te gaan. Daarom geldt mijn zorg eerst diegenen die in geen enkele verbinding met Mij staan, dat ze op de eerste plaats in contact met Mij treden. En daarom breng Ik hen in situaties van het leven, waarin ze in nood en leed tot Mij roepen moeten, omdat de roep naar Mij een succesvolle uitwerking heeft. Dus bedenkt mijn liefde steeds nieuwe middelen om het Mij ontrouw geworden schepsel weer op Mij te richten. En al deze middelen die geschikt zijn de band tussen de mens en Mij tot stand te brengen, zijn genademiddelen omdat ze onverdiende gaven zijn.

En zodra een mens z'n toevlucht tot het gebed neemt, dan vraagt hij om mijn genade en dan zal hij die onbeperkt ontvangen. Ik zal me in zijn leven zo duidelijk openbaren dat hij een overtuigd geloof kan verkrijgen, want hij heeft door zijn bereidwilligheid laten zien mijn genaden te gebruiken. En daarom kunnen ze hem nu ook onbeperkt toevloeien en werkzaam worden, wat echter steeds de vrije wil van de mens vereist.

En in de eindtijd kan ieder de weg naar Mij vinden als hij het maar wil. In de eindtijd worden alle mensen zo duidelijk gewezen op hun God en Schepper, op een Leidsman en Helper. Iedereen kan met Mij zelf in verbinding treden en uit deze verbinding ongelofelijk veel voordeel trekken. Maar hij moet ertoe bereid zijn, daar anders alle genadegaven zonder effect blijven, maar dat dan de mens ook reddeloos verloren gaat als de laatste dag gekomen is.

Amen