Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6230
5 april 1955

Einde - Omvorming en nieuwe schepping

Het zal geschieden zoals Ik het u verkondigd heb. De aarde zal haar tegenwoordige uiterlijk verliezen en er zal een omwenteling plaatsvinden, geestelijk en aards. Er zal een scheiding zijn van bokken en schapen. De mijnen zullen tot zaligheid komen, en zij die behoren aan mijn tegenstander, zullen tot een hernieuwde kluistering veroordeeld worden. En zo moet het gebeuren, anders zou er geen opwaartse ontwikkeling meer mogelijk zijn. Want alles wat geestelijk is streeft naar de diepte, uitgezonderd de weinigen die Mij trouw zullen blijven tot het einde. De aarde moet echter haar opdracht verder vervullen en moet dienen voor het geestelijke, dat omhoog komen moet.

De mensen van de hedendaagse tijd echter, die de weg door de schepping reeds gegaan zijn legden de ontwikkelingsweg die tevoren is gegaan tevergeefs af. Zij, die de hoogste stap van ontwikkeling reeds bereikt hebben door de tevoren afgelegde aardse weg falen nu in het laatste stadium, en zinken zo diep terug dat het ingaan in het geestelijke rijk hun verhinderd blijft. Zij moeten weer in de hardste materie gekluisterd worden, om na een eindeloos lange tijd weer als mens toegelaten te worden tot een laatste test van de wil.

Het getal van hen die het aardse leven werkelijk goed benutten voor hun voleinding is zeer klein, omdat de geest van mijn tegenstander zo vergiftigend inwerkt op alle aardse bewoners, dat eerst de aarde gereinigd moet worden voordat zij haar eigenlijke doel weer kan nakomen. En deze reiniging wil Ik voltrekken door een geweldig omvormingswerk, waaraan de mensen niet meer ontgaan kunnen omdat zij die zelf veroorzaken door hun gedrag en hun Mij volledig weerspannige gezindheid. Er moet een verandering teweeggebracht worden, want het gaat om mijn schepselen die een eindeloos lange tijd lijden moeten, als zij niet hun ontwikkelingsweg op aarde volbrengen naar mijn wil.

En dit tijdstip is gekomen, ofschoon het voor u mensen ongelooflijk lijkt dat iets zal gebeuren in de schepping, in de natuur, waarvoor geen gelijksoortig gebeuren op aarde aan te wijzen is. De aarde bevindt zich in haar huidige vorm, op het eind van haar bestaan. U allen kunt niet begrijpen wat het betekent dat alles ophoudt te bestaan. Dat mensen, dieren en al de scheppingswerken hun einde vinden en er een geheel nieuwe aarde ontstaan zal. Dat kunt u zich in uw stoutste gedachten niet voorstellen, omdat geheel nieuwe scheppingswerken zullen ontstaan die uw oog nog nooit aanschouwd heeft, en die wonder op wonder betekenen voor u die de nieuwe aarde zult beleven en doen herleven.

Door de tijden heen heb Ik de mensen er op gewezen dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel ontstaan zal. De mensen hebben niet begrepen wat daaronder te verstaan is. Maar mijn woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar het zal alleen een bewijs zijn van mijn goddelijkheid voor de weinigen die door een vast geloof in Mij, tot de mijnen zijn geworden. Voor wie Ik het paradijs op de nieuwe aarde ontsluiten kan, omdat zij mijn kinderen zijn en ook eeuwig blijven zullen. Deze weinige begrijpen ook de betekenis van mijn woord en zij zullen Mij en mijn komen verwachten in het vaste geloof, dat zij gered zullen worden uit de nood die aan deze laatste tijd zal voorafgaan. Want het zijn mijn "kinderen" die Ik zal halen als de tijd vervuld is.

Amen