Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6538
3 mei 1956

Geloofsstrijd - Vijandigheden - Antichrist

Ik wil u zegenen, opdat u voor Mij vaste pilaren bent als er geschud wordt aan het geloofsgebouw dat voor de mijnen het wezen is van de kerk van Christus, als er geschud wordt aan wat Ik zelf opgebouwd heb en waarover Ik steeds weer de mensen door mijn woord onderricht.

De tijd ligt voor u waarin niet alleen de aanhangers van dwaalleren u zullen aanvallen, maar waarin men ieder geloof zal willen uitroeien, onverschillig of dit onjuist is of volgens de waarheid. Mijn tegenstander is van zins nu de scherpste wapens te gebruiken, namelijk iedere kennis en elk geloof in Mij en mijn Verlossingswerk te verdringen en te vervangen door aardse zienswijzen en plannen.

En dan zal er een tijd aanbreken die u nu nog voor onmogelijk houdt, want mijn tegenstander zal zich in een aardse machthebber belichamen en zo sluw aan het werk gaan, dat hij in het begin slechts door weinigen herkend wordt als degene die hij in werkelijkheid is. Zodoende zal hij velen voor zich winnen die hem blindelings volgen en hem gehoorzamen, als hij onopvallend zijn plannen zal wijzigen. Want in het begin pakt hij alleen enkele geloofsrichtingen aan en hij heeft daarom de anderen aan zijn kant, die hem al te gewillig behulpzaam zijn als het er om gaat hun tegenstanders uit de weg te ruimen.

Daarom zult u in het begin geloven alleen maar aan de aanvallen blootgesteld te zijn van hen die de zuivere waarheid bestrijden, omdat zij zelf aanhangers zijn van dwaling en bedrog. Maar dan moet u voorzichtig zijn en uzelf niet moedwillig in gevaar brengen, want niet lang daarna zullen dezen zelf evenzo aangevallen worden en dan is het optreden van de antichrist duidelijk. Velen zullen hem volgen omdat zij reeds onder zijn invloed staan en hij met hen een makkelijk spel zal hebben.

Het zal niet lang meer duren tot de eerste tekenen merkbaar zijn. Het zal geen gewelddaad zijn die de geloofsstrijd inluidt want mijn tegenstander gaat met list te werk en misleidt zelfs veel gelovigen, die hem volgen en voor hem gewillige dienaren zijn in latere tijd. Maar u die geestelijk ontwaakt bent zal hij niet kunnen bedriegen, want Ik zal u de ogen openen en uw gedachten juist leiden. Want nu komt het er op aan zich te wapenen voor de laatste strijd die gevoerd zal worden met een brutaliteit waarvan u geen vermoeden heeft.

Ik echter wil u zegenen, Ik zelf zal met u zijn en niemand onbeschermd laten die voor Mij en mijn naam opkomt. Want deze strijd brengt de beslissing, hij zal de bokken van de schapen scheiden en hij zal het laatste werk zijn van mijn tegenstander dat hem zelf veroordeelt.

Want zodra hij tegen Mij zelf opstaat en de mensen de kennis over Mij en mijn verlossingswerk onthouden wil, heeft hij over zichzelf het vonnis geveld, hij wordt gebonden en van al zijn macht beroofd. Hij tracht in de belichaming als mens het ergste plan tegen Mij ten uitvoer te brengen en er zullen er niet veel zijn die standhouden en hem weerstaan, die zich niet door hem laten misleiden omdat zij van Mij zijn en blijven voor eeuwig.

Maar een duidelijke scheiding moet er ook plaatsvinden, want veel mensen zijn "noch vlees - noch vis" omdat vele zich gelovig wanen. Maar wanneer zij deze proef moeten afleggen falen zij jammer genoeg, want zij zijn niet in de waarheid omdat zij te weinig liefde hebben en daarom noch de waarheid ontvangen noch deze kunnen herkennen als de waarheid.

Daarom moet u mijn dienaren nog bijzonder actief zijn, want dan zullen er zich nog veel gelegenheden voordoen waarin u hun duidelijkheid kunt verschaffen die zijn gaan twijfelen en zelf niet meer kunnen oordelen en naar raad verlangen.

En het zal u ook lukken zwak gelovigen tot een sterk geloof te brengen, het zal u gelukken er een paar aan uw kant te krijgen. U zult hun duidelijk en begrijpelijk opheldering kunnen geven en Mij aan hen als liefhebbende God en Vader voorstellen, die alleen een vast geloof verlangt om ook hen bij te kunnen staan in de grootste nood - en om hun kracht te schenken om te volharden tot aan het einde.


Amen