Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6674
22 oktober 1956

Mysterieuze verschijnselen

Denk er aan dat u in de eindtijd leeft, en het zal voor u dan ook begrijpelijk zijn dat mijn tegenstander alle middelen aanwendt om u, mensen te verhinderen naar Mij terug te keren - en daarom sticht hij grote verwarring, hij probeert het denken van de mensen in verkeerde banen te leiden, met alle middelen verhindert hij het sturen van de waarheid. Waar het hem maar mogelijk is ontsteekt hij verblindende lichten en verspreidt duisternis, opdat de wegen niet worden gevonden die naar Mij en het "licht" voeren.

Wie zich onder mijn banier gesteld heeft kan niet ontkennen dat het de tijd van het einde is. De aanhangers van mijn tegenstander echter bestrijden dit, dus zijn ze al door hun gezindheid de zijnen, en bij hen zijn de inspanningen om hun geest te verduisteren niet nodig. Maar die hij vreest te verliezen probeert hij vast te houden, en die hij reeds aan Mij verloren heeft, probeert hij terug te winnen en daartoe is hem elk middel goed.

Hij misleidt hen onder de dekmantel van geestverwanten en hij probeert daardoor slechts te bereiken dat zij zich van de zuivere waarheid afwenden, en zijn als waarheid gecamoufleerde dwaling aannemen. In de tijd van het einde kunt u, mensen allen rekening houden met zijn versterkte invloed, en daarom is het nodig op uw hoede te zijn en u niet door dwaallichten te laten verblinden.

Dit is alles wat Ik te zeggen heb over verschijnselen van zeldzame aard die u teveel aandacht schenkt, die u in verwarring brengen, vragen laten stellen, twijfelen laten en doen redetwisten, die voor u onopgehelderd blijven - dus verschijnselen van mysterieuze aard zijn. Gelooft u zelf dat Ik dat soort dingen nodig heb om Mij aan u te openbaren?

Ik zal waarlijk iedere gelegenheid benutten waarbij Ik Mij aan u kan openbaren, maar dan gebruik Ik een menselijk "opnamevat" waarin Ik mijn geest kan uitstorten. Dan spreek Ikzelf of mijn lichtwezens spreken door dat "vat" de mensen aan. En wat Ik tot hen spreek zal altijd alleen de ernstige vermaning zijn de wereld op te geven en zich tot liefde te vormen, om dan ook een hart dat van liefde vervuld is in de waarheid binnen te kunnen leiden, in mijn heilsplan van eeuwigheid, om het dan het juiste inzicht te verschaffen.

Een waar kind van de Vader in de hemel neemt genoegen met wat zijn Vader hem zegt en het probeert altijd alleen Zijn wil te vervullen, want dan wordt het ook zalig. Waarom echter verlangt u er naar verbindingen aan te knopen die u een kennis zullen ontsluiten die niet van belang is voor het bereiken van uw zaligheid? Iedere wens van die soort is 'n influistering van mijn tegenstander en u stelt u hem vrijwillig ter beschikking, zodra u zulke wensen uit, zodra u krachten in het heelal aanroept waarvan u niet weet welke "heer" ze dienen.

Ga de eenvoudige weg: Verbind u met Mij door de liefde en bid Mij om opheldering, en ze zal u gegeven worden. Wend u echter niet tot onbekende wezens, want mijn tegenstander werkt met list en bedrog en hij schuwt ook niet de naam Jezus uit te spreken, want hij gebruikt ieder middel in de laatste tijd.

Daarom heb Ik u gewaarschuwd voor deze tijd, waarin "valse Christussen" en "valse profeten" lelijk huishouden en dan moet u waakzaam zijn. Vergeet nooit dat u in de eindtijd leeft, dat in opdracht van mijn tegenstander de mensen zelf weliswaar het laatste vernietigingswerk uitvoeren, maar dat in mijn heilsplan van eeuwigheid, gebaseerd op de wil van de mensen, het einde van de aarde voorzien is. Vergeet nooit dat Ik door zieners en profeten dit einde heb aangekondigd en dit nu ook zo zeker voltrokken wordt, zoals de ene dag op de andere volgt.

En dit zeker te verwachten einde wil mijn tegenstander u als ongeloofwaardig voorstellen. Hij wil u, mensen misleiden, doordat hij u door zijn dienaren wijsmaakt, het einde te kunnen tegenhouden en de aarde voor vernietiging te behoeden, dus het geloof in u wekken dat "dienaren Gods" aan het werk zijn om deze vernietiging te verhinderen.

Alles verloopt volgens het plan van eeuwigheid. U, mensen moet alleen maar naar de rijpheid van uw ziel streven. En dat bereikt u alleen door de liefde, door een leven naar mijn wil, door een innige verbinding met Mij. Dan wandelt u ook in het licht en u schenkt geen aandacht meer aan dwaallichten.

Amen