Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6636
5 september 1956

Beschermgeest - Geestelijke leidsman

Een trouwe geestelijke leidsman begeleidt u op al uw wegen door het aardse leven. Nooit bent u zonder geestelijke bescherming en wanneer zo'n leidsman, alsook de lichtwezens die u omringen, onbeperkt zouden mogen werken, zou uw voltooiing op deze aarde verzekerd zijn, omdat hun liefde voor u alles zou willen doen wat u kan helpen opwaarts te gaan. Maar ze mogen niet onbeperkt bij u werkzaam zijn, omdat uw wil zelf hen een beperking oplegt. Ze kunnen ook alleen maar in overeenstemming met deze wil op u inwerken en vaak belet u mensen die wezens die u leiden hun werkzaamheden, omdat uw wil daar tegenin gaat. Maar toch verlaten uw leidslieden u niet en ze zullen trachten steeds weer hun invloed op u uit te oefenen tot aan uw dood. Dus bent u voortdurend door beschermgeesten omgeven en u zult u ook steeds tot hen kunnen wenden om hulp, maar de hulp mogen ze u altijd pas dan verlenen, wanneer u tevoren de band met Mij tot stand hebt gebracht, omdat dit de wet is, dat de lichtwezens steeds alleen mijn wil uitvoeren, dat ze altijd alleen volgens mijn wil werkzaam zijn.

Een mens die met God verbonden is, kan dus waarlijk zonder zorg door het aardse leven gaan, omdat hem steeds liefdevolle hulp verleend wordt wanneer hij na innig gebed tot Mij zich dan aan mijn helpers toevertrouwt en hun ook om bescherming en hulp verzoekt. Zulke beschermgeesten en leidslieden zijn doorstroomd van licht en kracht en het is daarom voor hen ook gemakkelijk mogelijk uw aardse bestaan zo te vormen dat het voor u draaglijk is. Het is hun mogelijk u uit allerlei nood te bevrijden die aards op u afkomt of door inwerking van slechte krachten teweeg wordt gebracht.

Aan zulke beschermgeesten laat Ik u over, zodra u zichzelf eerst met Mij heeft verbonden door uw wil, door uw gezindheid, door werken van liefde en door het gebed. Dus kan een mens die zich aan Mij heeft overgegeven zich ook steeds beschermd weten door Mij zelf, en mijn hemelse dienaren voeren nu uit wat mijn wil is. En mijn wil zal steeds op uw welzijn gericht zijn, u die u al aan Mij hebt overgegeven en mijn bescherming verlangt.

En zo weet u dat u nooit alleen bent, al meent u nog zo eenzaam of door ieder verlaten te zijn. U bent door scharen bereidwillige geesten omringd, die onder de leiding van uw beschermgeest u al hun zorg ten deel laten vallen en u voor lichamelijke en geestelijke schade behoeden.

Maar het zou verkeerd zijn wanneer u zich alleen met deze wezens zou willen verbinden in een zeker bijgeloof, wanneer u iets anders in hen zou zien dan mijn dienaren, die pas bij u werkzaam mogen zijn wanneer u de band met Mij al tot stand hebt gebracht. Want zodra u, zonder geloof in Mij en zonder liefde voor Mij, tot geestelijke wezens roept om hulp, dan roept u vijandige krachten aan en onderwerpt u zich aan hun macht. Want ook deze vijandige krachten zijn in uw nabijheid en wachten alleen de gelegenheid af bezit van u te kunnen nemen, en deze gelegenheid is er altijd wanneer Ik word uitgeschakeld uit uw denken, wanneer u zonder Mij leeft en werkt op deze aarde. Dan kan ook uw geestelijke leidsman zich niet naar voren dringen, omdat uw wil zelf hem dat verbiedt.

En des te ijveriger zijn dan de vijandige krachten aan het werk, die u net zo om u heen zult kunnen voelen als de goede wezens die in mijn opdracht werken. Maar u wordt onherroepelijk een prooi van die slechte krachten, omdat dezen een grote macht hebben en die ook aanwenden, omdat uw wil hun daartoe het recht geeft. Maar u hoeft deze slechte krachten nooit te vrezen, wanneer uw wil altijd alleen maar Mij geldt en u zich in mijn bescherming aanbeveelt. Want dan staan Mij talrijke helpers terzijde die u willen dienen en dan zal uw levensweg over de aarde steeds onder de bescherming van uw geestelijke leidsman staan, die Ik zelf aan u ter beschikking heb gesteld vanaf uw geboorte tot aan uw dood.

Amen