Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6831
15 mei 1957

Wat zijn "genademiddelen"?

In alle overvloed stort Ik mijn genade uit in de laatste tijd voor het einde. Alle hulpmiddelen gebruik Ik om u toch nog voor het einde tot leven te wekken, omdat Ik weet wat de geestelijke dood voor u betekent wanneer het einde is gekomen. U zelf maakt geen aanstalten uw ziel het leven te geven en u gaat in totale blindheid op de afgrond af, waarvan Ik u echter graag weg wil trekken om u een ontzettend lot te besparen. Daar echter de vrije wil aan u moet blijven overgelaten, kan Ik alleen maar steeds weer proberen op deze wil zo in te werken, dat u zelf uw richting verandert, dat u zult omkeren voordat het te laat is.

En alle middelen nu die uw wil gunstig moeten beïnvloeden, zijn geschenken van genade, die u weliswaar niet verdient omdat u Mij zelf nog weerstaat, maar die mijn liefde u toch doet toekomen, omdat uw verblinde toestand medelijden bij Mij opwekt. En de volheid van mijn genade zal zich steeds meer over u mensen uitstorten, hoe meer het einde nabij is. Ieder mens zal in situaties worden geplaatst, waar zijn eigen kracht, zijn aardse werkzaamheden, niet toereikend zijn om ze de baas te kunnen worden. Ieder mens wordt, door het lot bepaald, ertoe gedwongen, zijn toevlucht te nemen tot Mij.

Ik zal aan geen mens voorbijgaan, zonder aan de deur van zijn hart te kloppen. Maar omdat zijn wil steeds zelf beslist, zal ook maar weinig acht worden geslagen op mijn genadegaven, omdat het denken van de mens buitengewoon ver van Mij afdwaalt en Ik hem niet tot andere gedachten dwing. Maar het dagelijkse leven geeft de mens vele aanwijzingen over de dood van het lichaam die voor alle mensen zeker is. En al is de enkeling ook niet zelf getroffen, dan moest toch het lot van de medemens de gedachten aan de eigen dood oproepen en op zijn wil inwerken om vooraf de eigenlijke bestemming van zijn leven te zijn nagekomen. Dan zal hij ook proberen deze te doorgronden en hij heeft dan al een genade benut voor zijn heil. Maar wat verstaan de mensen onder "genaden"?

Ze geloven vaak alleen van uiterlijke middelen gebruik te hoeven maken, om een rijkdom aan genaden te verwerven. Ze weten niet dat genadegaven geschenken zijn, die alleen moeten worden gebruikt om de mens te helpen omhoog te klimmen. Ze noemen kerkelijke zeden en gebruiken "genademiddelen" die hen helpen zalig te worden en laten de genadegaven die mijn liefde in overvloed wegschenkt onopgemerkt en onbenut, zolang ze zelf niet naar een verandering van hun wezen streven en daardoor ook laten blijken dat hun wil op Mij gericht is. Want er moet arbeid aan zichzelf worden verricht, daar er anders geen verandering van wezen kan plaatsvinden. En Ik wil dat u deze nog voor het einde voltrekt, dat u serieus kiest voor een leven in liefde. Ik wil alleen dat u de weg niet zult vervolgen die u tot nu toe bent gegaan, die u zonder liefde hebt afgelegd.

Al mijn genademiddelen - nood en ellende, ziekte en zorgen, ongevallen van allerlei aard en andere harde slagen van het lot - hebben steeds alleen dit ene doel: u te brengen tot het inzicht van de eigen zwakheid en vooreerst de verbinding met Mij te willen zoeken en die dan ook tot stand te brengen door werken van liefde. Dan waren de genademiddelen niet zonder resultaat. Dan zijn ze door u benut en dan hoeft u het einde ook niet te vrezen, omdat uw weg niet meer naar de afgrond voert, maar u op het juiste doel aanstuurt: op Mij zelf, die alleen door de liefde kan worden bereikt.

Maar wat u vaak als genademiddel bestempelt, is zo lang zonder waarde, tot het u ertoe brengt een levenswandel in liefde te leiden. Maar de liefde zal in u ontbranden zodra u maar probeert zich met Mij te verbinden. En daarom geldt de zorg van mijn liefde alleen de verandering van uw wil, die nog aan de wereld is gebonden, aan mijn tegenstander. Zult u deze wil op Mij kunnen richten, dan heb Ik ook het doel bereikt en dan bent u aan het grote gevaar ontsnapt, op het einde te worden verzwolgen door de diepte. En alles wat nog over u mensen komt, moet u er alleen toe brengen uw wil te veranderen, dat deze zich van de tegenstander af- en naar Mij toekeert. Dan bent u gered voor alle eeuwigheid.

Amen