Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6587
3 juli 1956

De profetische gave is 'n charisma, dat verplichtingen oplegt

De profetische gave is weliswaar ook een gave van de geest, echter geen toestand die de mens gelukkig maakt. Want God schenkt een mens deze gave alleen met het doel de medemensen te wijzen op komende gerichten en hun gevolgen, om ze ernstig te vermanen en te waarschuwen. Want het gaat altijd alleen om het geestelijke welzijn van de mensen, om het heil hunner ziel, dat zij moeten verwerven maar door traagheid vaak verwaarlozen en verkeerde wegen begaan, die tot het verderf leiden. Ieder verkeerd denken en iedere slechte daad heeft echter op de ziel een uitwerking en een leven tegen de goddelijke ordening heeft altijd een achteruitgang tot gevolg.

En overeenkomstig de wet moet iedere zonde zich eens doen gevoelen, en zo zal ook de zondige verduisterde toestand van de gehele mensheid zo'n uitwerking teweeg brengen en 'n berechting ten gevolge hebben, die de goddelijke ordening herstellen moet.

De mensen denken daar in hun blindheid niet aan, en daarom moeten zij er op gewezen worden en tot een verandering van hun levenswandel vermaand. De gevolgen van hun verkeerde instelling moet hun voorgehouden worden en derhalve moeten hun waarschuwingen toekomen. En dat is de opdracht van profeten en zieners - de komende gerichten aan te kondigen en de mensen alles te voorspellen wat gebeuren gaat volgens de goddelijke ordening, wat zij zelf alleen weten kunnen door de verlichting van hun geest, door een vooruitzien van toekomstige voorvallen, dat echter alleen betrekking heeft op de geestelijke ontwikkeling van de mensen - of door openbaringen van God, die zij door de innerlijke stem vernemen.

De mensen zulke gebeurtenissen aan te kondigen is geen missie die verblijdt, doch een zeer nodige, waartoe een mens van God uit de opdracht moet hebben gekregen en Hem dan ook moet gehoorzamen wil hij God dienen en de medemensen helpen hun ziel te redden.

God laat geen oordeel over de mensen komen zonder hun tevoren daarvan kennis te geven, opdat zij nog tijd hebben zich te veranderen. Daarom zullen in de laatste tijd nog veel zieners en profeten opstaan, die het komende gericht duidelijk voor hun geestelijke ogen naderbij zien komen, en niet anders kunnen dan de medemensen mee te delen wat hun te wachten staat. Zij weten dat zij daar over spreken moeten, omdat zij weten dat Gods geest het hun aangekondigd heeft ter wille van hen die zo'n berechting te vrezen hebben.

En of hij (de profeet) ook niet graag aangehoord wordt, hij zal het echter toch niet nalaten luid te verkondigen wat hij weet, om de mensen te waarschuwen en te vermanen. Voor hemzelf vloeit er geen enkel voordeel uit deze gave voort. Hij is alleen een werktuig in de handen van God, die zich van hem bedient om zonder hun wil te dwingen nog op de mensen in te werken. Die door hem zelf tot de mensen spreken kan, opdat zij allen zich nog kunnen voorbereiden als ze van goede wil zijn.

Maar de profeten van de eindtijd zullen weinig geloof vinden bij de mensen, echter toch steeds weer hun stem laten horen. Zij zullen vaak als valse profeten worden uitgelachen of bestreden, want ook Gods tegenstander treedt tegelijkertijd op - maar hij kondigt de mensen het tegendeel aan. Hij stelt hun een vooruitgang in het vooruitzicht, hij belooft de mensen een bloeitijdperk en een verandering ten goede. En hij probeert er eigen voordeel uit te trekken. De valse profeten zijn geenszins onbaatzuchtig - en daaraan zijn ze te herkennen. Zij laten zich betalen voor hun diensten en spreken vanuit hun verstand. Gods geest echter kan alleen werken in mensen die God geheel zijn toegedaan en Hem onzelfzuchtig willen dienen. Daarom kunt u, mensen zelf iedere profeet beproeven, want de echte profeet is alleen bezorgd voor het zielenheil van de mensen en hij houdt waarschuwend en vermanend alleen die gebeurtenissen voor ogen die hij naar de wil van God verkondigen moet. En naar dezen moet u luisteren, want zij spreken in opdracht van God en met het nabij zijnde einde voor ogen.

Amen