Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6834
19 mei 1957

Het ware christendom

Een goede christen is alleen de mens die zijn best doet een leven in de navolging van Jezus te leven, wat zoveel wil zeggen als dat hij in de liefde leeft, dat hij ook zijn kruis geduldig op zich neemt en berustend in mijn wil draagt. Het is niet voldoende Jezus Christus alleen te belijden met de mond, veeleer moet het diepe geloof in Zijn verlossingswerk hem er ook toe brengen zo te leven zoals de mens Jezus op aarde heeft geleefd, omdat hij dan ook de goddelijke liefdesleer zal aannemen die Jezus op aarde heeft gepreekt. Pas door een leven in liefde zal hij bewijzen dat hij een echte christen is, maar niet door het uiterlijke toebehoren aan een kerk, die ook volledig ongelovige, liefdeloze mensen kan bevatten die de naam christen moet worden betwist.

Wanneer dus het christendom verspreid moet worden, dan is het niet voldoende de mensen ertoe te brengen zich bij een kerk, een religieuze organisatie aan te sluiten. Veeleer moet hun naast het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, als eerste de goddelijke liefdesleer worden bijgebracht en het ontplooien ervan als het belangrijkste worden voorgesteld, om nu als echte christen opgenomen te kunnen worden in mijn kerk - die juist alleen ware christenen omsluit omdat schijn-christendom geen toebehoren tot mijn kerk kan betekenen, die net als haar Oprichter Geest en Waarheid is.

U mensen zult u eens ernstig ermee bezig moeten houden dat Ik als de eeuwige Waarheid zelf nooit genoegen kan nemen met een schijnchristendom. En dan zult u zichzelf moeten afvragen of u in alle ernst uw best doet de naam "christen" met recht te dragen. U zult u de mens Jezus tot voorbeeld moeten nemen en uw best doen Zijn voorbeeld na te volgen. En dat betekent arbeid aan u zelf, want u allen zult zachtmoedig en geduldig, vredelievend en deemoedig, barmhartig en rechtvaardig en vol van liefde moeten worden om gelijkaardig te zijn aan Hem Die het leven op aarde als mens op zich heeft genomen om u een juiste levenswandel voor te leven. En alleen wie bewust aan zichzelf werkt, die gaat de weg van de navolging van Jezus. Hij doet zijn best een ware christen te zijn en Jezus Christus helpt hem daarbij, hij gaat de weg over de aarde met Hem samen en hij behoort nu ook tot de "gemeente van de gelovigen", zoals Zijn kerk is op te vatten, die met het oog op de goddelijke Verlosser hun wegen gaan in liefde en in leed, die daarom ook verlost zijn van hun oerzonde, die Hem in het hart herkennen en zich bij Hem hebben aangesloten en niet slechts lege woorden eruit kramen en in waarheid de goddelijke Verlosser Jezus Christus nog niet hebben gevonden.

Het christendom zal over de hele wereld verspreid worden. Waar de echte liefde in het hart zal ontbranden, daar zal ook de goddelijke Verlosser worden erkend en mijn geest zal hen in de waarheid leiden. En daarom kan mijn evangelie overal weerklinken en de harten van de mensen raken. Maar niet overal is het werkzaam zijn van mijn geest gegarandeerd, ook al wordt de mensen het weten over Jezus Christus, de goddelijke Verlosser overgebracht. Pas het leven volgens Zijn leer geeft de mens het recht zich christen te noemen, daar anders de mensen armzalige heidenen blijven, of ze bij een kerkelijke organisatie horen of niet. En weer moet Ik benadrukken dat Ik zelf me niet zal laten misleiden, dat echter ontelbare mensen zo’n misleidings-manoeuvre uitvoeren, omdat ze mijn geboden van de liefde niet vervullen die de weg van de navolging van Jezus aantonen. Een waar christendom is altijd alleen een levenswandel in liefde. Waar deze ontbreekt, daar ontbreekt ook de echte ernst bij Mij te komen en daar zal mijn tegenstander gemakkelijk spel hebben wanneer de ware christen zich bewijzen moet in de laatste strijd op deze aarde.

Amen