Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6610
31 juli 1956

Het verkondigen van de leer van de liefde van Jezus is dringend nodig

Mijn evangelie moet in de hele wereld worden uitgedragen. Deze opdracht gaf Ik mijn leerlingen toen Ik nog op aarde wandelde en dezelfde opdracht geef Ik ook nu aan mijn leerlingen van de eindtijd. Want het is nodiger dan ooit geworden, de mensen het evangelie te doen toekomen, het evangelie van de liefde dat ieder onbekend is geworden of niet meer serieus wordt genomen, ofschoon het bekend is. De mensen hebben zich van Mij verwijderd, want ze leven niet meer in de liefde, dus kan Ik ook niet bij hen zijn. En een leven zonder liefde brengt hun de zekere dood. Dus is het urgent geworden dat de mensen opheldering moet worden verschaft, dat hun opnieuw mijn leer van de liefde wordt verkondigd, dat hun voor de geest wordt gesteld in welk gevaar ze zich bevinden wanneer ze het nalaten in overeenstemming met mijn geboden van de liefde te leven en wat ze bereiken wanneer ze zich vormen tot liefde.

Mijn leer van de liefde moet worden verkondigd aan alle volkeren der aarde en daarom zend Ik mijn leerlingen opnieuw uit in de wereld. Ik geef hun voortreffelijke leerstof die ze overal moeten verbreiden opdat de mensen opnieuw kennis nemen van hetzelfde wat Ik als mens Jezus op aarde predikte, om de medemensen verlossing te brengen uit hun dode, gekluisterde toestand.

Het is noodzakelijker dan ooit geworden de goddelijke liefdesleer naar voren te brengen, want hieraan wordt te weinig aandacht geschonken. Wat vanzelfsprekend moest zijn - dat de mensen elkaar als broeders liefhadden en elkaar lieten blijken wat onder broeders gebruikelijk is - kennen ze niet meer. Ieder denkt alleen maar aan zichzelf, ieder beschouwt zijn medemens meer als zijn vijand dan als zijn broeder. Het ontbreekt aan elke gemeenschap die zich in liefde aaneensluit. De onzelfzuchtige naastenliefde is bijna verdwenen, maar de eigenliefde en zelfzucht is des te sterker geworden. En daarom zijn de mensen in groot gevaar zichzelf aan de dood uit te leveren en eeuwigheden weer in deze doodsslaap te moeten blijven, waaraan ze echter zouden kunnen ontsnappen wanneer de liefde maar weer in hun harten wordt ontstoken en beoefend. Daarom plaats Ik steeds weer de liefde op de voorgrond. Ik zelf preek ook nu voortdurend de liefde. Mijn woord dat rechtstreeks van boven tot u komt, heeft steeds alleen de liefde tot inhoud die Mij ertoe brengt u te helpen en die ook door u moet worden beoefend, wilt u uit de nood van uw ziel een uitweg vinden, als u wilt ontwaken ten leven en dit leven eeuwig niet meer wilt verliezen.

En overal roep Ik mijn dienaren op. Leerlingen die Ik weer onderricht zoals in de tijd van mijn leven op aarde, leerlingen aan wie Ik mijn zuivere evangelie verkondig met de opdracht het verder te verbreiden, omdat Ik weet dat de mensen nota moeten nemen van het evangelie van de liefde, van hun taak op aarde om zich door onzelfzuchtige liefde te verlossen uit hun onvrijheid en duisternis. Want al kennen de mensen mijn geboden van de liefde, ze spreken ze zonder na te denken uit, ze overwegen ze niet in hun hart en handelen er niet naar.

En daarom moet hun aandacht daar weer op worden gevestigd. Ze moeten steeds weer worden aangesproken en aangespoord om in liefde werkzaam te zijn. Ze moeten te weten komen dat ze alleen door de liefde gelukzalig kunnen worden, omdat ze alleen door de liefde dichter bij Mij kunnen komen en de vereniging met Mij tot stand kunnen brengen die onvoorwaardelijk moet worden verkregen om gelukzalig te zijn. En daarom bestaat er geen opdracht die dringender zou zijn dan deze: mijn leer van de liefde te verkondigen of weer opnieuw tot leven te wekken met de verwijzing naar die Ene die uit liefde leed en stierf aan het kruis. Want alle mensen moeten horen van Hem, Die hun een leven in liefde voorleefde, Die er door de liefde toe werd gebracht het zwaarste leed en een zeer smartelijke dood te verduren om de mensen te redden uit de nacht van de dood.

De mensen moeten alleen ertoe worden opgevoed zich in onbaatzuchtige liefde om hun medemensen te bekommeren, hen werkelijk als broeders tegemoet te treden en hen als broeders te behandelen. Alleen dan is voor hen hun eigen redding zeker. Maar een liefdeloze levenswandel drijft de mensen reddeloos in handen van mijn tegenstander die zonder enige liefde is.

Maar tot op de laatste dag op deze aarde zullen mijn boden nog liefde prediken. Tot op de laatste dag zullen ze als mijn leerlingen van de eindtijd het evangelie van de liefde verkondigen, want alleen wie dit aanneemt zal aan de ondergang ontsnappen en ook mijn liefde en barmhartigheid in dezelfde mate ondervinden als hij ze zelf heeft betracht.

Amen