Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6467
04 februari 1956

De waarheid laat u de volmaaktheid van God inzien

Wat u zult moeten weten om met succes uw geestelijke missie te vervullen, zal u steeds worden toegestuurd zodra u het voor uw geestelijke arbeid denkt te kunnen gebruiken en Mij daarom vraagt. Als Ik u de opdracht geef voor Mij en mijn naam op te komen, mijn leer van liefde te verkondigen en van mijn liefde voor u te getuigen, dan moet ook alles wat u uw medemensen vertelt deze liefde van Mij kenbaar laten worden. U zult altijd in staat moeten zijn mijn goddelijk wezen te onderkennen, dat alle eigenschappen in hoogste volmaaktheid bezit. En nooit mogen twijfels in u boven komen, nooit zult u iets mogen verkondigen wat in u twijfel aan mijn volmaaktheid wekt. Ook iets schijnbaar tegenstrijdigs moet door uw weten kunnen worden uitgelegd, zodat van mijn wezen steeds in alle volmaaktheid getuigenis wordt afgelegd als u uw medemensen onderricht. Doch dit kan steeds alleen de waarheid tot stand brengen, terwijl elke onjuiste leer een vervorming van mijn wezen zal zijn, een beeld dat Mij niet als volmaakt maar als gebrekkig wezen kenmerkt. En bijgevolg zult u mensen zelf al een onderzoek kunnen doen en zonder bezwaar als vals afwijzen wat in u twijfel wekt aan de volmaaktheid van mijn wezen - wat mijn liefde, mijn wijsheid of mijn almacht twijfelachtig zal laten schijnen.

Ik wil dat u Mij ziet als uw liefdevolste Vader van eeuwigheid, wiens wijsheid niet te overtreffen is en voor wie er geen grenzen bestaan aan Zijn macht. Ik wil het, omdat u alleen een volmaakt wezen zult kunnen liefhebben en omdat Ik uw liefde wil winnen. Daarom zal Ik u mensen altijd een waar licht geven en Ik zal elke dwaalleer zó voor u belichten dat u ze als verkeerd zult kunnen onderkennen, daar het anders eeuwig donker blijft in u en u Mij de liefde onthoudt omdat u Mij niet kent. Daarom dus doe Ik zelf u de waarheid toekomen, omdat ze op aarde nog slechts zelden te vinden is. Daarom kies Ik een manier om zelf u aan te spreken, omdat uit mijn mond eeuwig geen onwaarheid kan komen en omdat u nu niet bang hoeft te zijn dat mijn woord al een vervalsing heeft ondergaan door menselijke wil die door mijn tegenstander beïnvloed kan zijn.

Mijn rechtstreekse woord van boven garandeert u zuiverste waarheid, omdat Ik wil dat de waarheid u wordt overgebracht en omdat Ik waarlijk mijn wil ook kan realiseren. En wie er toch nog aan twijfelt dat Ik u mensen zelf mijn woord stuur, die zal dus dit onderzoek mogen doen of het aan u overgebrachte geestelijke goed een God van liefde, wijsheid en almacht zal laten onderkennen, of het getuigt van een hoogst volmaakt Wezen. En u zult er niets in vinden wat u aanleiding zou kunnen geven tot twijfel. Maar vergelijk nu ook de leerstellingen die u tot nu toe als waarheid hebt gehoord en uitgedragen. En de god die u wordt voorgesteld, zal van veel menselijke zwakheden getuigen. Hij zal zich als straffende, onrechtvaardige en weinig liefdevolle god aan u voorstellen die u wellicht zult vrezen maar niet liefhebben, die u in zijn onvolmaaktheid ook niet als wijs en machtig voorkomt, omdat u nooit de juiste verklaringen gegeven kunnen worden, want deze behoud Ik mezelf voor en Ik deel de waarheid uit waar de grondslag gelegd is in het hart van een mens, dat hij mijn rechtstreekse woord kan vernemen. En wanneer u mensen in een God gelooft, dan zult u ook van de volmaaktheid van Zijn wezen overtuigd moeten zijn. En dit geloof, deze overtuiging, wil Ik u schenken door mijn woord, opdat de waarheid u gelukkig maakt, opdat u Mij nu ook leert liefhebben en het verlangen hebt u met Mij te verbinden. Alleen de zuivere waarheid zal dit verlangen in u laten ontwaken.

Maar Ik wil dat u vrijwillig met Mij contact zoekt. Dus kan Ik dit alleen bereiken door overdracht van de waarheid die u mijn wezen kenbaar laat worden, dat in zich liefde, wijsheid en almacht is in hoogste volmaaktheid.

Amen