Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6682
1 november 1956

Het verkeer met het rijk hierna

Alle voorwaarden moeten voorhanden zijn als u een gezegend verkeer zult willen aangaan met het geestelijke rijk, als u zelf geestelijke winst zult willen behalen en een door Mij gewilde samenwerking hebben met de lichtwezens in het geestelijke rijk die de verlossing van onrijpe zielen betreft. Elk verkeer met het hiernamaals dat u aanknoopt zonder die vereisten is een gevaar voor uzelf alsook voor de nog onrijpe zielen in het hiernamaals. Zolang een mens aards gezind is zal hij weinig verlangen hebben een geestelijke verbinding aan te knopen. Maar doet hij het toch, dan zijn het alleen aardse vragen die hem ertoe aanzetten in de hoop daar antwoord op te krijgen.

De wil om met het rijk hierna verbinding te hebben veroorlooft nu ook wezens uit het hiernamaals de toegang tot hem, want hij opent zich. Het doet er niet toe op welke manier hij dit doet, door middel van gedachten of ook met aardse hulpmiddelen wanneer hij spiritistische bijeenkomsten bezoekt of zich door mediums zal laten onderrichten. Zo'n verbinding echter levert hem geen enkele zegen op, ze is veel meer een groot gevaar voor hem waarvoor niet genoeg gewaarschuwd kan worden. Want wat zich aan slechte geesten nu bij hem opdringt zou u laten schrikken als u het met uw lichamelijke ogen zou kunnen zien. En deze kwade geesten leggen beslag op de mens, ze antwoorden hem op zijn vragen, maar altijd slechts zo, zoals het overeenkomt met hun staat van duisternis en ze proberen hem steeds meer aan de materie te binden waarmee ze zelf nog net zo belast zijn zoals ze op aarde waren.

Hoed u voor zulke verbindingen. Want ze trekken u naar beneden, zelfs wanneer u daardoor aan een voortleven van de ziel na de dood gaat geloven. Want deze geesten zullen u er niet toe brengen zielenarbeid bij uzelf te verrichten en aan hun zich vaak tegensprekende uitingen zult u ook gemakkelijk herkennen dat u met verderfelijke geesten te maken hebt. Eerste vereiste voor een zegenrijk verkeer met de geestelijke wereld is een sterk verlangen naar de waarheid, de innerlijke drang om waarheid in ontvangst te nemen van wezens die een vast weten hebben, echter alleen zo'n weten waarvan de inhoud geestelijk is. Dus mogen er helemaal geen aardse vragen worden gesteld aan die wezens die in antwoord op uw oproep zich tegenover u uiten.

Dergelijk verkeer met de geestelijke wereld kan veel zegen brengen, zelfs wanneer het in het begin ook met aardse hulpmiddelen of door een medium plaatsvindt, want het voert met zekerheid spoedig tot alleen geestelijk verkeer, dat Ik u allen aanbeveel omdat u dan de zekere weg bent opgegaan, voortdurend geleid en onderricht te worden door Mij door mijn geest. Want ieder lichtwezen dat in mijn opdracht u onderricht, zal u ook in kennis stellen hoe u tot voltooiing zult kunnen komen. Uw wil, uw toestand van rijpheid, uw graad van liefde is steeds doorslaggevend: zodra u een verbinding met de geestelijke wereld tot stand brengt, komen de hieraan beantwoordende wezens dichter bij u.

En daar u mensen allen nog met zwakheden bent behept, zult u ook moeten vrezen voor het verschijnen van zulke wezens en daarom tevoren u bij Mij moeten aanbevelen, dat Ik u tegen hen bescherm. En dit verzoek zal altijd de beste bescherming zijn, want wie met Mij zo'n verbinding tot stand brengt, kan er zeker van zijn dat die nooit in zijn nadeel zal zijn. Maar zeer zelden zijn het zuiver geestelijke vragen die de mensen verbinding laten zoeken met de wereld hierna. De nieuwsgierigheid, te weten hoe het in dit rijk toegaat, persoonlijke verbindingen met gestorvenen en gewenste raadgevingen zijn veel meer de reden. En al vloeit er voor u ook geen directe schade aan uw ziel uit voort, dan toch ook weinig voordeel, want de resultaten bevredigen meer de zinnen dan de ziel.

De geestelijke wereld staat voortdurend in verbinding met de aarde en haar bewoners en ze zal elke serieuze band met alle krachten trachten te onderhouden of uit te breiden. En daarom zal Ik ieder mens zegenen die een zo serieuze band aanknoopt dat er in gunstige zin op de mensen en op vele zielen in het hiernamaals invloed kan worden uitgeoefend. Maar Ik zal ook de mensen die alleen graag een kijkje willen nemen in gebieden die voor hen nog gesloten zijn, eraan herinneren de grootste voorzichtigheid in acht te nemen. Want ze kunnen heel gemakkelijk in de macht komen van krachten, van welke ze zich maar heel moeilijk los zullen kunnen maken, terwijl zij die serieus streven, naar waarheid verlangend, rustig die brug mogen betreden, omdat hen de juiste boden tegemoet treden die hen bescherming verlenen en hen het licht verschaffen dat voor hen bevorderlijk is.

Amen