Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6059
19 september 1954

De tijd van het ophanden zijnde einde

Er is door Mij wel aangekondigd dat het einde nabij is, maar u weet dag noch uur. En daarom bent ook u, mijn gelovigen, niet ijverig genoeg in uw arbeid aan uw ziel. Want ook u rekent erop dat er steeds nog een tijd voorbij gaat totdat mijn aankondigingen vervuld worden. Ook u verwacht het einde niet zo snel, daar u anders uw aardse aangelegenheden waarlijk niet meer zo belangrijk zou vinden, daar u anders zou handelen als in afwachting van iets ongewoons waarop u zich zult moeten voorbereiden.

Weliswaar moet u tot het laatst de taken vervullen die uw aards werkterrein vraagt, maar de zorg voor uw ziel moet op de eerste plaats staan. En de gedachte dat u morgen al van elke aardse zorg bevrijd zult kunnen zijn, dat u morgen al beoordeeld wordt naar de rijpheid van uw ziel, deze gedachte moet u aansporen tot ijverige werkzaamheid. Want steeds weer zeg Ik u: de dag komt vlugger dan u vermoedt. En u zult tot het laatst op uitstel of vertraging rekenen, omdat de gedachte aan een plotseling einde voor u onvoorstelbaar is. En daarom zult ook u verrast zijn, ook al staat u niet ongelovig tegenover mijn aankondigingen.

Maar uw medemensen zijn helemaal ongelovig, om welke reden ze ook nooit geloven dat de tijd zeer nabij is. Maar u zult daarom dubbel ijverig aan uzelf moeten werken, want u zult nog deze of gene voor het einde kunnen helpen te geloven, wanneer uw geloof zelf onwankelbaar is en u krachtens het geloof weerstanden zult kunnen overwinnen die onvermijdelijk zijn omdat het einde nabij is. Hoe meer u zelf zich deze gedachte eigen maakt, dat de laatste dag zeer spoedig zal aanbreken, des te rustiger zult u zijn ook in aardse aangelegenheden, bij mislukkingen en zorgen van allerlei aard, omdat u ze als noodzakelijk inziet en u de toestand van uw ziel als belangrijker beschouwt.

En laat u niet van de wijs brengen door de schijnbare rust. Er zal geen mens lang van deze rust kunnen genieten, want plotseling zal alles veranderen en plotseling zal ook het wereldgebeuren een onheilspellende wending nemen. En dan gaat het met reuzenschreden het einde tegemoet. En gelukkig is hij die zich daarop heeft voorbereid, die mijn woorden ernstig neemt en leeft als zouden hem nog maar weinig dagen beschoren zijn. Want hij zal niet verrast zijn wanneer alles komt zoals Ik het lang tevoren heb verkondigd.

Amen