Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6627
21 augustus 1956

Verschillende geestesrichtingen - Waar is waarheid?

Elke strijdvraag in geestelijk opzicht zou kunnen worden opgelost, wanneer iedere verdediger van eigen opvatting deze aan Mij zelf zou voorleggen en mijn verklaringen afwachten. Dan zouden er waarlijk geen conflicten zijn, dan zouden alle partners zich weer moeten verenigen, want ze zouden allen alleen hetzelfde antwoord van Mij ontvangen. Dat er nu zoveel afsplitsingen zijn ontstaan, dat er zich zoveel geestesrichtingen hebben gevormd, is een zeker bewijs dat deze weg naar Mij niet gegaan is, dat de mensen alleen maar het denken met hun verstand inschakelden en dit verstandelijk denken nooit dezelfde resultaten kon opleveren, omdat mijn tegenstander al te gemakkelijk tussen beide kan komen en het verstand in de war brengen, waar niet Ik zelf word aangeroepen om het te verlichten. Weliswaar kunnen enkele personen die hun zienswijze verdedigen dit hebben gedaan en hun opvatting zal daarom ook eerder overeenstemmen met de waarheid, maar deze vindt geen ingang bij hen die Mij genegeerd hebben. En daarom zal steeds weer het juiste, ware, naar buiten stralen, maar op zijn licht wordt te weinig acht geslagen en de conflicten worden niet opgelost, ze zullen steeds tevoorschijn komen, omdat het verstand hoger wordt gewaardeerd en het verstand de ergste verdraaiingen zo kan omkleden, dat ze als wijs worden aangezien en ook weer verdedigd.

Wanneer u, mensen dan nadenkt over de vele verschillende geloofsleren en geloofsrichtingen, moet u al daarom aan de waarheid twijfelen van datgene waar ze alle voor opkomen, want er kan maar één waarheid zijn. Dus zouden, wanneer de waarheid werkelijk onder die verschillende richtingen aanwezig zou zijn, alle andere vals moeten zijn. Maar welke is de ware? Iedere geestesrichting eist voor zich het recht op, de waarheid te bezitten en toch is ze dus niet te herkennen, daar er anders niet aan getwijfeld en de toevlucht tot een andere genomen zou worden. Overweeg dit: bedenk dat de waarheid mijn eigendom is, denk er aan dat u mijn kinderen bent die Ik liefheb. Dus zal Ik u de waarheid niet onthouden, dus moet ze ook te herkennen zijn.

Dus zolang u, mensen niet weet, veeleer alleen aanneemt, dat u de waarheid hebt, bezit u ze niet. Dit geldt echter niet voor hen die blindelings geloven, die nog nooit zelf een standpunt hebben ingenomen over datgene wat er van hen verlangd wordt te geloven; maar Ik wend me hiermee tot de leiders, de vertegenwoordigers van aparte geloofsgemeenschappen of geestesrichtingen, die weer trachten hun aanhangers te overtuigen van de waarheid van datgene wat ze uitdragen. Ik wend me tot diegenen die hun verstand gebruiken en op de voorgrond treden, opdat de medemensen die nog besluiteloos zijn zich weer bij hen aansluiten. Ik wend me tot diegenen die wel met hun verstand in staat zouden zijn de zuivere waarheid te onderkennen, wanneer ze tegelijkertijd het hart lieten spreken. Wannneer ze de geest in zich de mogelijkheid zouden geven zich te uiten, maar dit tot nu toe achterwege lieten en daarom dwalen, ofschoon ze over een hoog ontwikkeld verstand beschikken. Al dezen zouden zich verwonderen tot dezelfde resultaten te komen als ze de goede weg zouden willen inslaan, naar Hem, die in zich de Waarheid is en altijd en alleen de waarheid kan en zal uitdelen.

De vele gezindten en verschillende geestesrichtingen geven er een schrikbarend bewijs van, dat het "werkzaam zijn van de geest" al diegenen vreemd is, die aan het hoofd staan, die geen gemeenschap vormen omdat ze tegengestelde opvattingen verdedigen. En zouden ze het werkzaam zijn van de geest toelaten, dan zouden ze ook spoedig inzien, dat er geen uiterlijke organisatie nodig is, dat de mens de waarheid in zichzelf moet zoeken en dat ook ieder de waarheid dan zal inzien, die zich door zijn geest laat onderrichten, die de weg gaat naar Mij, mijn wil doet en dan naar Mij luistert. Maar deze kan dan ook met recht zeggen, dat zijn geloof tot zekerheid is geworden en hij zal dan ook de geloofsleren overtuigd verdedigen en allen, die gelijk van geest zijn, zullen ook hetzelfde worden onderricht door hun geest en dus weten, dat de zuivere waarheid alleen bij Mij zelf te vinden is, dat ze ieder, die haar gevonden heeft, onbeschrijflijk gelukkig maakt en dat elke strijdvraag is opgelost, wanneer de Ene, die daartoe alleen in staat is, ze duidelijk maakt.

Amen