Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6374
10 oktober 1955

"Wat u de Vader vraagt in mijn naam"

En het zal u waarlijk gegeven worden, wat u vraagt in mijn naam. U moet in Jezus Christus tot Mij roepen. Alleen wie Mij, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, erkent, wie in Hem zijn God en Vader ziet en dus tot de "Vader" bidt, diens beden zullen verhoord worden, want mijn geest wijst hem op Diegene van wie hij eens is uitgegaan. Wie de Mensenzoon Jezus niet als Afgezant van de hemelse Vader erkent, wie er niet in gelooft dat Ik zelf Me in de mens Jezus heb belichaamd, die zal ook niet in vol vertrouwen een gebed naar Mij opzenden, ofschoon hij een God niet loochent. Maar zijn geloof in een God en Schepper is hem slechts vanuit de opvoeding meegegeven, maar in hem niet levend geworden. Want een levend geloof komt voort uit de liefde, maar de liefde erkent ook Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, die een is geworden met Zijn Vader van eeuwigheid. En dus zal hij de Verlosser Jezus Christus niet meer scheiden van de eeuwige Godheid, zijn geest zal het hem begrijpelijk hebben gemaakt dat Hij en Ik een zijn. En diens gebed zal steeds verhoord worden, want hij zal altijd alleen maar vragen om dingen die Ik hem kan verlenen zonder dat zijn ziel schade lijdt.

U mensen zult steeds pas dan de juiste zin van mijn woorden begrijpen, wanneer mijn geest in u werkzaam kan zijn. Maar mijn geest kan altijd pas dan in u werkzaam zijn, wanneer u zelf Hem dit veroorlooft, wanneer u door een leven in liefde Hem de mogelijkheid zult geven zich tegenover u te uiten. Maar dan zult u mijn woord aannemen als ware het rechtstreeks tot u gesproken, want dan, in dat geval, spreek Ik ook tegen mijn kinderen en geef hun met mijn woord tegelijk ook daar het begrijpen van. En dan zult u zich zalig kunnen prijzen, want uw ziel ontvangt licht. Ze komt tot inzicht, ze wordt rijp, want nu zult u ook alles doen wat Ik van u verlang. U zult mijn wil vervullen en u zult u steeds meer tot liefde vormen en uw ziel zal zich nog op aarde voltooien.

Roep Mij aan in Jezus Christus en vraag als eerste voor uzelf dat u deze voltooiing op aarde zult bereiken. En waarlijk, dit gebed van u zal niet tevergeefs aan Mij gericht zijn. Want een geestelijk verzoek hoor Ik het liefst, een geestelijk verzoek zal vervuld worden omdat de Vader Zijn kind niets weigert en omdat de mens zijn kindzijn al toont wanneer hij zo'n vraag om hulp om zich te voltooien tot Mij richt. En vraag telkens dat u zich van mijn aanwezigheid bewust zal worden en blijven. Dan gaat u uw levensweg onder voortdurende begeleiding van uw Vader van eeuwigheid, dan zult u nooit meer verkeerde wegen kunnen gaan, dan zult u met uw gedachten steeds meer in geestelijke sferen vertoeven en uw vooruitgang zal verzekerd zijn. Wat zou u allemaal wel kunnen bereiken wanneer u zich mijn woord herinnert en u dienovereenkomstig gedraagt - wanneer u de "Vader vraagt in mijn naam".

Aards en geestelijk zult u geen vergeefs verzoek doen, steeds zal Ik u verhoren, want Ik heb u deze belofte gegeven en Ik houd Me aan mijn woord. Roep de goddelijke Verlosser aan met wie de Vader zich heeft verenigd. Roep tot God in Jezus. Dan behoort u ook tot de verlosten, dan bent u binnengedrongen in het mysterie van de menswording van God. Want als niet-verlost ontbreekt de mensen helemaal het geloof daaraan dat Ik zelf Mij in de mens Jezus heb belichaamd. Maar u toont het geloof wanneer u de "Vader vraagt in mijn naam".

Amen