Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6592
10 juli 1956

Verklaring voor het buitengewone genadegeschenk

Het is een onverdiende genade wanneer Ik mensen direct aanspreek, want zelden verkrijgt een mens op aarde al een graad van rijpheid die hem Mij zo nabij brengt dat een stralen van mijn liefde naar hem plaats kan vinden. Daarom spreek Ik in de laatste tijd voor het einde alle mensen aan op een manier dat zij Mij vernemen kunnen, al geschiedt dit niet op een directe wijze.

Ik heb daarvoor iemand nodig die mijn directe werkzaamheid in zich toelaat, (Bertha Dudde) en daarom gewillig is zich geheel aan Mij over te geven. Deze wil tot overgave gebruik Ik op bijzondere wijze, want het is dringend nodig dat aan de mensen nog hulp wordt verleend. Het is echter alleen mogelijk iemand tot mijn "werktuig" te maken die reeds een bepaalde rijpheid van ziel bereikt heeft. Maar zelfs deze rijpheid zou onvoldoende zijn om mijn 'licht" op te kunnen nemen, omdat alleen een waarachtig "kind" van God mijn openbaringen kan ontvangen. Iemand die reeds vergeestelijkt de aarde zal verlaten om door Mij als kind ontvangen te worden en zodoende met Mij kan omgaan, zoals een kind omgaat met zijn Vader.

U moet weten dat zulk een graad van rijpheid nodig is voordat mijn liefdekrachtuitstraling in een wezen binnenstromen kan, zodat die kracht dan verder geleid kan worden naar hem die naar "licht" verlangt.

Ik noem het een onverdiende genade wanneer Ik ook bij een mindere graad van rijpheid een menselijk wezen benut om deze liefdekrachtuitstraling tot de mensen te brengen. Met het oog op het naderende einde moet de stroom van genade vergroot worden om de mensen te helpen, want alleen een buitengewone toevoer van geestelijke kracht kan nog bereiken wat anders niet mogelijk zou zijn. Daarom neem Ik al genoegen met de ernstige wil Mij te dienen, want dat is wel de minste voorwaarde die een mens moet vervullen om het werken van mijn geest in zich mogelijk te maken.

Mijn belofte luidde: "Ik zal u de Trooster zenden, de geest der waarheid; hij zal u binnenleiden in de waarheid en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb!" Mijn geest werkt derhalve in ieder mens die zich door de liefde tot een opnamevat gemaakt heeft. Mijn geest leidt hem tot de ware kennis, verlicht zijn denken en geeft hem innerlijk opheldering waardoor die mens zich nu ook in de waarheid gaat bewegen. Het zal dus helder in hem worden en hij zal zijn kennis ook aan de medemensen kunnen overdragen. Hij zal met mijn geest vervuld zijn en daarom ook met recht kunnen spreken van mijn tegenwoordigheid in zich. Maar voor deze werking van mijn geest in de mens is een zekere graad van liefde vereist, welke u mensen met een goede wil reeds op aarde kunt bereiken.

Deze graad van liefde kan voortdurend vergroot worden en kan tot zo'n innige verbondenheid met Mij voeren dat Ik met de gloed van mijn liefde mijn kind kan omvatten. Daardoor zal het met een onbeschrijflijk gevoel van gelukzaligheid mijn stem in zich vernemen en dusdanig met de kracht van mijn liefde vervuld zijn, dat het zich geroepen voelt mijn woord verder uit te dragen.

Amen