Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6284
14 juni 1955

Geestelijk leiders op aarde - Jezus Christus

De mensen hebben op aarde leiders nodig, want om alleen de juiste weg te vinden en te gaan, daarvoor ontbreekt het hen aan de kracht van het inzicht, geestelijk zijn ze nog blind, hun ogen zien niet de weg omhoog, en daardoor zouden ze vaak de verkeerde weg nemen, ondanks hun wil het juiste doel te bereiken. Want de afgrond oefent een grotere aantrekkingskracht uit, waaraan zij zonder hulp ten prooi zouden vallen. Ik voeg hen daarom leiders toe, aan wie zij zich kunnen toevertrouwen, maar die zij niet gedwongen zijn te volgen.

Deze leiders kennen de juiste weg precies, omdat ze van boven komen en alles daar naartoe willen leiden, waar het licht is, waar ze zelf vandaan komen. Ze zijn zelf vervuld van licht, maar weten tijdens hun leven op aarde niet, dat zij uit het lichtrijk komen, want al wat mens is op aarde, is onderworpen aan dezelfde wet. Iedere herinnering aan vroeger ontbreekt hun, opdat ze volledig vrij blijven in hun wilsbeslissing.

Hetzelfde geldt voor de door Mij aan de mensen toegevoegde leiders, die zich slechts in zoverre van hun medemensen onderscheiden, dat het doel van al hun streven is, een graad van rijpheid op aarde te bereiken - terwijl de medemensen hun streven op wereldse zaken gericht hebben en nu eerst gericht moeten worden op een ander doel.

Wat bij de eerstgenoemden in hun aard schijnt te liggen, moet de anderen langzaam door opvoeding bijgebracht worden. En het is moeilijk, zowel voor de leider om zijn medemens tot iets te bewegen wat hem minder begerenswaardig lijkt, alsook voor deze mens zelf, om zich af te wenden van deze voor hem begerenswaardige zaken en hem volkomen onbekend goed na te streven. Maar dit is juist de beproeving van het aardse leven, die de mens moet doorstaan, en dat zij doorstaan worden kan, hoeft niet te worden betwijfeld, omdat Ik slechts datgene van jullie verlang, wat verwezenlijkt kan worden.

Maar nu zullen door toedoen van mijn tegenstander zich overal, dat wil zeggen: op alle kruisingen der wegen, leiders aan de onwetenden aanbieden, omdat hij als doel heeft de juiste weg voor de mens zo verborgen te houden, dat zij daaraan voorbij lopen en daar op af stevenen waar zich leiders aan hen aanbieden die "goed de weg kennen", die echter volstrekt ongeschikt zijn om opwaarts te leiden, omdat ze zelf de weg niet kennen. Daarom moeten jullie mensen nu op je hoede zijn en een ieder die jullie wil leiden van tevoren onderzoeken, of hij zelf het juiste doel nastreeft.

Jullie zijn daartoe in staat, want een goede leider moet jullie langs het kruis van Golgotha voeren, hij moet jullie eerst naar het kruis leiden, opdat jullie je overgeven aan Diegene, die voor jullie aan het kruis gestorven is. Jullie moeten uit de mond van jullie leider vernemen wat de betekenis is van het verlossingswerk, jullie moeten door hem de overgrote liefde en barmhartigheid van de goddelijke Verlosser leren inzien, en jullie moeten nu ook erkennen wie het was, die voor jullie de dood van een misdadiger stierf, en waarom Hij dat gedaan heeft. Een goede leider zal jullie dit weten kunnen aanreiken, en hem mogen jullie ook onbezorgd volgen. Een leider die de weg echter niet kent, leidt jullie niet naar Golgotha, hij noemt misschien zijdelings het werk van de mens Jezus, om daardoor het geloof te wekken aan zijn recht jullie te mogen leiden, maar jullie zullen geen juiste verklaring krijgen over de betekenis van het verlossingswerk, jullie zullen wel vaak de naam Jezus Christus uit zijn mond horen, maar anders niet dan dat deze een historische figuur geweest zou zijn, wiens leven en leer wel een ethische waarde hadden. De diepere samenhang echter is zulke leiders vreemd.

En daaraan kunnen jullie onderzoeken, welke de juiste weg is en welke leider jullie vol vertrouwen mogen volgen. Want de weg naar het doel voert langs Golgotha, een andere weg naar de hemel is er niet. De juiste leiders worden jullie echter door de goddelijke Verlosser zelf tegemoet gezonden, en die niet door Hem gezonden zijn, zijn ook geen juiste leiders. En zo zullen jullie ook kunnen beoordelen, welke de juiste leer is: alleen die, die het verlossingswerk van Christus voorop stelt. Alleen diegene kan zich in de waarheid staand wanen, die als zelf verlost door Jezus' bloed, nu doordrongen is van Zijn geest en daarom gerechtigd en in staat is zijn medemensen te leiden, omdat hij weet, dat de mensen zich eerst moeten overgeven aan de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus, voordat zij hun weg vervolgen kunnen, die omhoog leidt naar de hemel, Mij zelf tegemoet, die als mens Jezus gestorven is aan het kruis, om jullie mensen te verlossen.

Amen