Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6844
3 juni 1957

De juiste Arts en de juiste medicijn

Wat tot genezing van uw ziel leidt wordt u mensen altijd weer gegeven, het wordt u echter steeds alleen maar aangeboden, het wordt u niet opgedrongen. Daarom blijven echter ook zovele zielen ziek en zwak omdat zij voorbij gaan aan dat wat Ik hun in mijn liefde altijd weer aanbied: mijn woord, dat voor de doodzieke ziel de beste medicijn is.

Uw ziel is reeds ziek als zij haar aardse leven begint, en zij moet derhalve ook over de aarde gaan, om tot volledig herstel te komen. Doch zij kan de aarde ook weer in dezelfde zwakke toestand verlaten, maar dan moet zij zich nog eindeloos lang kwellen eer zij dat bereikt heeft wat zij op aarde gemakkelijk had kunnen bereiken, namelijk volledige gezondheid, een staat in licht en volheid van kracht die haar onbeschrijfelijk gelukkig maakt.

Ikzelf ben als mens over de aarde gegaan om u allen het voorbeeld van een juist leven op aarde te geven. Ik kende alle zwakheden en gebreken van een mens en Ik heb daarom u allen de weg getoond, hoe u ondanks uw zwakheden en gebrekkigheden uw doel bereiken kunt. Ik heb u onderwezen - dus zelf tot u gesproken. Ik heb u op aarde die medicijn aangeboden waardoor u gezond kunt worden.

Ikzelf ben weliswaar weer in mijn rijk teruggekeerd, maar mijn woord zal u steeds weer worden gebracht, want Ikzelf spreek door de mond van mijn dienaren, mijn discipelen - die in mijn opdracht tot u spreken. Ikzelf daal in het woord tot u mensen neer. Ik ben in het woord bij u omdat het Mij medelijden inboezemt uw zieke zielen in zwakheid te zien voortgaan, terwijl Ik weet dat u een Arts nodig hebt die u kan genezen omdat Hij uw toestand kent en de juiste medicijn gereed houdt.

Doch maar zelden zoekt u deze Arts op en daarom blijft u in uw zwakheid en kunt niet herstellen. En al spreek Ik ook steeds en steeds weer tot u, u hoort Mij toch niet aan en daarom vergaat die korte tijd van uw aardse leven zonder uw ziel een geestelijke vooruitgang te hebben opgeleverd. Daarom moet Ik mijn stem ongewoon luid laten klinken, Ik moet als een nauwgezet arts ook pijnlijke operaties verrichten om u van een zekere dood van de ziel te redden. Denk daar steeds aan wanneer u dingen zult meemaken die u onmenselijk toelijken, en die u niet met de liefde van een God in overeenstemming kunt brengen.

Denk er aan dat Ik u niet dwing Mij aan te horen, doch wanneer u weigert - dan moet Ik zo tot u spreken dat u Mij horen moet. Vergeet dan niet dat ook de pijnlijkste ingreep z'n oorzaak vindt in mijn liefde. Maar zodra u Mij maar eenmaal de mogelijkheid geeft dat Ik u kan aanspreken, doordat u zich in gedachten met Hem bezighoudt die de machtigste is, die uw aller lot bestuurt, dan is voor u reeds een groot gevaar afgewend. Dan heeft u zich als het ware aan de juiste Arts en Helper toevertrouwd en dan kan Hij u ook de juiste medicijn toedienen, indien Hij tot u spreekt en u aanwijzingen geeft waarvan het opvolgen u zeker aan de dood zal ontrukken.

Ik wil alleen maar bereiken dat uw gedachten zich met Mij bezighouden, omdat dan pas uw hart voor Mij toegankelijk is. Omdat u Mij dan de deur opent waardoor Ik kan binnenkomen om u te geven wat u nodig heeft. En daar Ik geen dwang uitoefen, bedien Ik Mij van andere middelen die uw gedachten op Mij kunnen richten.

Alle droevige gebeurtenissen, of het nu zijn ziekten of beproevingen van allerlei aard, of natuurcatastrofes, zijn zulke middelen voor diegenen onder mijn schepselen die in hun aardse leven weinig aan Mij denken en daarom ook hun eigenlijke opgave niet beseffen. En met deze mensen heb Ik medelijden omdat hun zieke zielen nog veel leed moeten dragen, als zij hun herstel niet nog op aarde nastreven. Ik ben wel een God van liefde, die al Zijn schepselen gelukkig wil zien, die echter ook steeds de vrije wil van Zijn schepselen eerbiedigt - en het daarom aan de ziel zelf overlaat hoe zij haar verdere lot laat verlopen.

Amen