Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6864
3 juli 1957

De aarde is een plaats van verderf geworden

De tegenstander Gods zet nu al zijn vazallen in om in de laatste strijd op deze aarde de zege te bevechten - en duisternis van deze wezens laat ze ook aan een zege geloven. Weliswaar heeft satan met zijn helpers meer succes bij de mensen op aarde dan de boden van God en dat des te meer hoe dichter de laatste dag van deze aarde naderbij komt. Doch de schijnbare zege is voor hem een zeker en gewis verlies, want allen die hij meent gewonnen te hebben, worden weer aan zijn invloed onttrokken, om, met als doel een hernieuwde positieve ontwikkeling, opnieuw in de materie gebannen te worden.

De aanhangers van satan zijn in hun leven op aarde weer zo diep weggezonken, dat hun geestelijke substantie zich verhardde, zodat deze wezens weer hun zelfbewustzijn kwijtraken en in afzonderlijke partikeltjes opgelost nogmaals de gang over de aarde moeten gaan.

In de laatste tijd voor het einde zijn er veel minderwaardige wezens op de aarde belichaamd. Dit werd door God toegelaten, want ook hun moest de mogelijkheid gegeven worden, de verlossing tijdens hun gang over de wereld als mens, door Jezus te vinden. Maar op enkele uitzonderingen na maken deze wezens alleen maar van de gelegenheid gebruik om in slechte zin op hun medemensen in te werken. Ja, ze geven zelfs openlijk en vrijmoedig toe te behoren bij de tegenstander Gods en daarom zal hen ook hetzelfde lot wachten zoals hem - weer voor een eindeloos lange tijd gekluisterd te worden.

Ieder nog zo laag staand wezen zou waarlijk verlossing kunnen vinden, omdat het op aarde ook kennis over Jezus Christus verkrijgt en zich daarom alleen maar aan Hem zou behoeven over te geven, om vrij te worden van zijn huidige heer. Maar deze wezens zijn bijna allen slecht tot in de grond van hun hart en vol van een satanische geest. En met dezen werkt de vijandige vorst, en dat waarlijk met succes, doordat hij voor veel mensen de terugkeer naar God bemoeilijkt. De invloed op de mensen van deze slechte wezens is groter dan die van de lichtwezens die in opdracht van God eveneens onophoudelijk op aarde werkzaam zijn. Want ook veel lichtwezens zijn met het oog op de situatie in de laatste tijd eveneens op aarde belichaamd.

Want de Heer en satan strijden beiden om de zielen van de mensen, beiden wenden ook alle middelen aan die hun ten dienste staan om invloed op de zielen te verkrijgen. En daar de tijd van het einde steeds dichterbij komt, zult u, mensen ook steeds meer door de vijandige macht worden bedreigd. Steeds openlijker zal het werkzaam zijn van satanische krachten aan het licht komen en steeds zeldzamer zal er rust en vrede onder de mensen te vinden zijn en zelfs zij die de vrede zoeken, zullen zich niet kunnen beschermen tegen de invloed van deze machten.

Maar u moet u niet mee laten slepen, u moet alles berustend verdragen en alleen steeds God om bijstand aanroepen. U moet u vol vertrouwen aan alle goede geesten overgeven, dat ze de strijd beslechten waar die onvermijdelijk schijnt - want dat zijn de voornaamste middelen van de tegenstander, dat hij de mensen tegen elkaar ophitst, ze onrustig maakt om de vrede te verstoren. En hij vindt ook veel mensen die hem daarbij behulpzaam zijn, die door hun daden bewijzen dat ze hem toebehoren, dat ze er zich niet tegen verweren wanneer ze door satanische krachten in bezit worden genomen en dat ze dan ook nog bereidwillig uitvoeren wat die van hen verlangen. Het zijn waarachtig afschuwelijke zaken, zoals ze alleen maar in de hel kunnen worden uitgebroed, zodat in het einde bijna alleen nog ware duivels de aarde bevolken, en er voor de weinige, goede, gelovige en god getrouwe mensen geen plaats meer is.

De aarde is een plaats van verderf geworden en ze moet daarom van dit gebroed uit de hel weer gezuiverd worden. Want ze moet dat geestelijke als verblijfplaats dienen om rijper te worden dat kort voor zijn voltooiing staat, doch spoedig biedt ze daartoe geen mogelijkheid meer. En daarom vindt er een gewelddadige zuiveringsactie plaats - en wat de tegenstander van God meent te hebben gewonnen, wordt weer aan zijn macht onttrokken. De nieuwe scheppingen zullen het gevallen geestelijke weer opnemen, de tegenstander wordt met zijn aanhang gebonden - en dan zal het op de nieuwe aarde, die waarlijk als een paradijs zal verrijzen, voor al diegenen die God tot aan het einde toe trouw bleven, weer vrede zijn.

Amen