Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6333
15 augustus 1955

Jezus Christus betekent alles

Niemand wordt gelukzalig zonder Jezus Christus.

En toch wijzen talloze mensen Hem af, omdat ze niets weten over de betekenis van Zijn verlossingswerk. En ook de mensen die Hem alleen maar met de mond belijden, moeten tot dezen worden gerekend, want het juiste inzicht over het werk van liefde en erbarmen van de goddelijke Verlosser, zou de mensen ook in Zijn navolging laten leven die naar de gelukzaligheid voert. En al wordt er ook in de hele wereld gepredikt, al wordt de mensen steeds weer Zijn naam voorgehouden als het enige redmiddel, slechts een heel klein deel weet wat de mens Jezus heeft gedaan voor Zijn medemensen en waarom Hij dat deed.

Voor maar weinig mensen op de aarde die door een gewekte geest op de hoogte zijn van de betekenis van het verlossingswerk en die daarom ook de grote nood op aarde inzien, die weten hoever de mensheid van die Ene afstaat die alleen hun een leven in gelukzaligheid kan schenken, is Jezus tot Redder geworden uit zonde en dood.

Jezus Christus wordt in de hele wereld gepredikt.

Veel mensen worden aangesproken door Hem zelf, die door de mond van de gewekte predikers tot hen spreekt.

Maar weinigen laten zich door Zijn woorden bekoren, zodat ze nu niet meer van Hem weggaan en hun leven eveneens aan de verkondiging van de naam Jezus wijden.

De meesten echter vergeten, net zo vlug als dat ze in geestdrift ontsteken, als een strovuur dat helder oplaait en weer zeer snel wordt verteerd.

Want Jezus Christus wordt niet levend in hen. Hij vindt de toegang tot hun hart niet, omdat ze niet in de liefde leven.

De liefde alleen maakt het geloof in Hem levend. Maar zonder liefde is het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk niet meer dan werelds weten zonder gevolgen voor de eeuwigheid. Daarom zullen er steeds slechts weinigen zich zo aangesproken voelen, dat ze nu werkelijke navolgers van Jezus worden. Dat ze verlossing vinden van zonde en dood, ofschoon de goddelijke Verlosser niemand overslaat om hem onder Zijn kruis te lokken. Hij spreekt ontelbare mensen aan en zal ze steeds weer aanspreken en ze aansporen om aan hun ziel te werken. Steeds weer zal Hij Zijn leer van de liefde verkondigen.

Maar Hij kan alleen levend worden in hun harten, wanneer ze Zijn leer van de liefde aannemen en opvolgen.

Dan pas begrijpen ze Zijn werk van liefde en weten ze welke nood er op aarde heerst.

Want de dood is ieder afzonderlijk beschoren, maar een dood zonder Jezus Christus betekent een vreselijk lot in het hiernamaals. Een lot waaruit er weer alleen door de goddelijke Verlosser een redding bestaat, daar anders de ziel eeuwig moet vegeteren in duisternis, in een ongelukkige toestand. Jezus Christus betekent alles. Maar de mensheid betekent buitengewoon weinig, want ze doet niet vaak een beroep op Zijn werk van genade, omdat ze Hem niet herkent.

En ze kan Hem niet onderkennen, omdat ze daartoe niet geschikt is zolang de liefde ontbreekt, en deze is bekoeld onder de mensen. En daarom moet onophoudelijk de liefde worden gepreekt. Er moet gewag worden gemaakt van Degene die zelf vol liefde was en zich voor de medemensen heeft opgeofferd. En als nu de mens zich inspant om de geboden van de liefde te vervullen, zal het ook in hem licht worden, om welke reden Jezus voor de mensen is gestorven. En hij zal zelf zijn toevlucht nemen tot het kruis en Hem aanroepen Die als enige hem verlossing kan brengen van zonde en dood.

Amen