Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6084
20 oktober 1954

Ernstige woorden van de hemelse Vader - Arts - medicijn

Wat Ik u geef dat is voor uw ziel waarlijk een heilzaam medicijn waardoor zij gezond kan worden, waardoor zij bekwaam wordt voor zich een eeuwig leven in zaligheid te verwerven. Maar wat voor nut heeft dit medicijn als u wel haar genezende kracht kent, maar er geen gebruik van maakt? Wat voor nut heeft het voor u als u mijn woord wel aanhoort maar er niet naar leeft, dat dus de kracht van mijn woord niet in u werkzaam kan worden?

U bezit een heel doeltreffend geneesmiddel maar u beproeft zijn werkzaamheid niet. U laat zich door Mij, uw zielearts adviseren - maar u volgt mijn voorschriften niet op. En zodoende kunt u ook niet gezond worden, ofschoon u in handen bent van de beste Arts. Uw wil voert dat niet uit wat Ik u aanraad en daarom blijft u in uw armzalige toestand. De nood van uw ziel vermindert daardoor niet, zij moet verder lijden omdat u haar de hulp onthoudt. En dit leed van uw ziel heeft ook zijn uitwerking op u door aardse nood, omdat Ik u daardoor tot nadenken wil brengen - dat u bemerkt dat uw levenswijze niet de juiste is. Dat ze een gevaar is voor uw ziel, dat deze daarom op haar hoede moet zijn om niet haar leven te verliezen.

Ik kan u altijd alleen dat aanbieden wat uw ziel helpt. Maar als u mijn middelen niet aanneemt, dan zal uw ziel ziek en ellendig blijven en zich nooit in een geestelijk leven kunnen verheugen. Het zal u dus niet veel helpen als u mijn woord wel aanhoort maar u geen moeite geeft het na te leven. Want pas als u volgens mijn woord aan het werk gaat doordat u mijn geboden van de liefde vervult, pas dan kunt u ook mijn kracht ontvangen. Pas dan wanneer u in liefde werkt wordt u met mijn liefdekracht vervuld en dat betekent genezing van uw ziel, het betekent een leven in licht en kracht. En daartoe zou Ik u allen willen helpen, daarom vermaan Ik u allen dringend dat u mijn woord in uw hart overweegt en er ook naar handelt.

Ik vermaan u niet lichtvaardig met het leven van uw ziel om te gaan, maar haar onverwijld die kracht te doen toekomen die haar helpt gezond te worden. Ik vermaan u mijzelf om hulp te vragen als het u niet gelukken wil, als u te zwak bent uw wil te verwezenlijken. Ik verschaf u de nodige kracht als u zich maar vol vertrouwen tot Mij wendt, als u Mij in uw hart aanroept en Mij uw zwakheid bekent. Want Ik ben uw Arts - Ik ben uw Helper, die u nooit eenzaam aan uw lot overlaat en die allen redden wil die ziek zijn van lichaam en ziel.

Amen