Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.4001 - BD.5000


BD.4001 Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase
BD.4008 Het kindschap Gods - Eenwording van Jezus Christus met God
BD.4009 God is een milde maar rechtvaardige Rechter - Boete doen op aarde
BD.4012 Het belijden van Christus - Levend christendom
BD.4016 "Ik klop aan en gij neemt Mij niet op"
BD.4017 Wat is geloof?
BD.4020 Het twijfelen aan Gods openbaringen - Natuurelementen
BD.4026 Wezens van de stralende hemellichamen - Engelen - Kindschap Gods
BD.4027 Een zeker teken van het einde - De kleine schaar van strijders voor God
BD.4028 De kerk van Christus - Wereldlijke organisaties
BD.4029 De antichrist gecamoufleerd als brenger van het heil - Maatregelen tegen al het geestelijke
BD.4031 Het tot overeenstemming komen van de ziel en het lichaam met de geest
BD.4033 Het uur van de dood - Verklaring voor het lijden
BD.4034 Aankondigingen door zieners en profeten
BD.4038 Brood uit de hemel - Geestelijke zon - Stem van de goede Herder
BD.4048 De voorloper van de Heer
BD.4053 Zonde tegen de geest
BD.4054 Het aan 't nageslacht doorgeven van het goddelijke woord op de nieuwe aarde
BD.4058 Moeilijke levensomstandigheden na de catastrofe - Gods leiding en hulp
BD.4060 Voorwaarden voor het werkzaam zijn van de geest - Verbondenheid met God door liefde
BD.4061 Het werk van de dienaren van God wat betreft de vormgelovigen
BD.4062 Hel - Geoordeelde materie
BD.4065 Voorgeschreven levensweg - Lot overeenkomstig de wil
BD.4069 Het in twijfel trekken van het bestaan van God in de eindtijd
BD.4073 Lichtschijnsel aan de hemel - Kruis van Christus
BD.4080 Gods liefde en erbarmen in de laatste tijd voor het einde
BD.4081 Het berouw van de ziel in het hiernamaals
BD.4082 Bij God is niets onmogelijk
BD.4088 Geestelijke dood - Het begrip "leven"
BD.4094 Een wijzen op het einde - Natuurgebeuren
BD.4096 Ernstige aansporing om christelijke naastenliefde te beoefenen
BD.4097 De schepping van de wereld - Mozes - Beeldspraak
BD.4104 Gods wil - De stem van het hart - Innerlijke aandrang
BD.4105 Eigenliefde - Houd van uw naaste als van uzelf
BD.4106 Verdeling van aardse goederen - Voorzorgsmaatregelen niet Gods wil
BD.4107 Wie mijn geboden onderhoudt, tot hem wil Ik komen en Mij aan hem openbaren
BD.4108 Verwijzing naar gebeurtenissen die spoedig komen - Voleinding
BD.4109 God als Vader, Vriend en Broeder tracht de liefde te winnen
BD.4116 De ondergang van de oude aarde - Lichamelijk beleven - Waarschuwing
BD.4117 Groot leed - Grote genade
BD.4118 Het inwerken van de lichtwezens op het lot - De waarheid van het goddelijke woord
BD.4125 Het laatste oordeel - De vergeestelijking van de aarde
BD.4126 Stilte voor de storm - Het zichtbaar verschijnen van de Heer
BD.4127 Het kruis - "Mijn juk is gering en mijn last is licht"
BD.4128 Liefde
BD.4129 (Woorden van de Vader) Chaos - De taak van de dienaren voor het rijk Gods
BD.4136 De voorloper verschijnt voor de wederkomst van de Heer - Hulp is dringend nodig
BD.4163 Geestelijk voedsel - "Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken"
BD.4166 De daad van zondevergeving - Jezus Christus als Verlosser
BD.4167 Geloofsstrijd - Verval van mensenwerk - De kerk van Christus
BD.4175 De knaap Jezus, God en mens
BD.4289 Werk zolang het nog dag is
BD.4294 Dogma
BD.4295 De goede Herder - "De mijnen herkennen mijn stem"
BD.4296 Lot - "Vader uw Wil geschiede"
BD.4300 De wet van de ordening - Het onderwerpen van de wil
BD.4304 Een zegevierende kerk - Eén Herder en één kudde
BD.4305 Gebed voor de arme zielen
BD.4309 Opdracht voor de dragers van de waarheid - Opheldering
BD.4310 "Zalig zij die niet zien en toch geloven!"
BD.4313 Het woord dat weerklinkt
BD.4315 Geestelijke debatten zijn nodig om opheldering te geven
BD.4319 Het komen van de Heer in de grootste nood
BD.4320 Het heden brengt het einde
BD.4325 De betekenis van de stem van de geest - Dicht bij het doel
BD.4326 Lichaam en ziel in harmonie
BD.4328 Gemeenschap der heiligen - Voorspraak
BD.4343 Het innerlijke leven - Het zich terugtrekken in de eenzaamheid
BD.4344 Verzoekingen van de satan - Gods bescherming
BD.4348 Aardrotaties - Aardschokken
BD.4340 "Word als kinderen" - Een sterk geloof
BD.4352 Vereniging met God - School van het lijden
BD.4353 Oplossing - Werk van vernietiging - Hernieuwde kluistering
BD.4354 De leiding van God - Duivels in de eindtijd
BD.4355 Verklaring en aanvulling inzake BD.4348
BD.4357 Het door God gezegende huwelijk
BD.4359 Een lichtgestalte voor de catastrofe
BD.4360 De gelijkenis van de goede Herder
BD.4363 Gebed: "Omwille van Jezus Christus" - "In Zijn naam"
BD.4368 De verandering van de aarde - Omvorming - Ontbinding
BD.4369 De nieuwe aarde - Scheppingen - Het paradijs
BD.4371 Aankondiging van de catastrofe (De onrust van mens en dier)
BD.4372 Het ware gebed: "Vader, uw Wil geschiede"
BD.4374 Zondvloed - Eindtijd - Wereldse vooruitgang
BD.4378 De innerljke stem is moeilijk te horen - Opschudding - Rust
BD.4379 Avondmaal - Geestelijke betekenis - Vlees - Bloed
BD.4386 Kracht van het woord voor het einde - Nood
BD.4389 De kracht van het gebed
BD.4390 Geestelijke achteruitgang - Voortekenen van het einde
BD.4391 Grote nood - Tweesprong - Laatste uitstel
BD.4395 Verschillende geestesrichtingen - De leer van Christus
BD.4399 Volheid van genade - De vaderliefde is onveranderlijk
BD.4408 Niemand kan twee heren dienen!
BD.4410 De innerlijke stem (2)
BD.4412 Tekenen van de eindtijd
BD.4414 Aardse zorgen zijn onnodig - De vaderliefde van God
BD.4419 Ernstige aansporing om te werken aan de ziel
BD.4420 Christendom - Christenen in naam - Daad - Menswording van God
BD.4429 Antichrist - Barbaarse maatregelen
BD.4433 Laatste strijd - Het openlijk belijden van Christus voor de wereld
BD.4436 Overgave van de wereld - Aardse plichtsvervulling en zegen Gods
BD.4438 De demonische invloed op lichtdragers - Strijd tegen de waarheid
BD.4441 Omvang van het vernietigingswerk
BD.4444 De liefde van God - Kan God lijden?
BD.4445 De wil van God - Menselijke wil - Vrije wil
BD.4455 Het verzamelen van geestelijke goederen op aarde - Berouw in het hiernamaals
BD.4457 Aankondiging van het einde - hebt nog slechts weinig tijd"
BD.4459 Zware strijd en leed voor het einde - Gods woord is de zekerste hulp
BD.4461 De brug naar God - Gebed - Verkleining van de kloof
BD.4462 De bekwaamheid om Gods stem te vernemen - Voorwaarden
BD.4468 De kracht van het goddelijke woord - Tegenmiddel voor leed
BD.4472 Het opheffen van de natuurwetten - De macht van de satan op het einde
BD.4474 Werkzame naastenliefde - Aaneensluiting met God
BD.4483 Gebed in geest en in waarheid - Vereiste tot het werkzaam zijn van de Geest
BD.4484 De drie-eenheid van God
BD.4488 Hemel en hel
BD.4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt
BD.4498 Het vermogen om goddelijke wijsheden door het hart op te nemen
BD.4501 (Kennisgeving op de) tegenwerping: Er bestaat geen God die het gebeuren toelaat
BD.4507 "Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn"
BD.4510 Gerechtigheid - Boetedoening voor zonden - Gericht
BD.4518 Uw lot met berusting dragen
BD.4519 God is niet in dode materie
BD.4521 Veranderingen in de kosmos
BD.4524 De wereld lag in boeien gekluisterd (Kerstboodschap)
BD.4525 "Jij bent Petrus, de rots" - Levend geloof - De kerk van Christus
BD.4531 Het komen in de wolken - De wegneming (3)
BD.4539 De wil van de mensen om het goddelijke woord af te weren
BD.4541 Het bestaan van God - Wereldwijsheid - Hart en verstand
BD.4544 "Volg Mij na"
BD.4551 De waarom vraag - De val van de engelen - Zonde
BD.4553 De gebrekkige toestand van de mens beantwoordt aan zijn wil
BD.4559 De leer van de reïncarnatie
BD.4561 Het verder leiden van het goddelijk woord
BD.4565 Het opleiden van de dragers van de waarheid - De strijd met het zwaard van de mond
BD.4566 Vrees hen niet die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden
BD.4567 Ernstige vragen aan hen die onderrichten en Gods dienaren bestrijden
BD.4570 Geestelijke samenwerking
BD.4574 Het verrichten van verplichte diensten wordt beoordeeld naar de graad van liefde
BD.4575 Ze aten en dronken - zoals voor de zondvloed
BD.4578 De gelukzaligheid in het geestelijke rijk
BD.4580 "Ik zal u de trooster zenden"
BD.4581 Spijs en drank voor de ziel - Hemelbrood
BD.4587 Waarschuwing om het goddelijke woord niet af te wijzen - "Beproef alles"
BD.4590 De leer van de herbelichaming - Dwaalleer - Hemellichamen
BD.4599 Houd u vast aan mijn woord: "Kom allen tot Mij"
BD.4602 Eeuwige verdoemenis
BD.4607 De satan gaat rond als een brullende leeuw - Waak en bid
BD.4613 De zwakke zal het einde niet meemaken
BD.4614 Het overwinnen van de dood door Jezus Christus
BD.4618 De zonden van de vaderen wreken zich op de kinderen
BD.4624 Geestelijke concentratie voor het opnemen - Strenge zelfkritiek
BD.4626 De Heiland van lichaam en ziel
BD.4629 Werkzaam zijn in liefde - Het gebruiken van de kracht die God ons doet toekomen - "Wie in de liefde blijft"
BD.4631 De kwellingen van een hernieuwde kluistering in de materie
BD.4633 De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen
BD.4635 Geloofsstrijd - Het belijden voor de wereld - Ik zal de dagen verkorten
BD.4638 Gebed is de brug naar God - Gedachten zijn de brug naar het geestelijke rijk
BD.4639 "Er zal geen steen op de andere blijven"
BD.4641 Geestelijke wedergeboorte
BD.4643 Geloofsstrijd - De kracht van de naam Jezus - Het komen van de Heer
BD.4644 Het beleven van de ondergang in een droomtoestand - Herinnering - Nieuwe aarde
BD.4645 Denk niet aards - Aanmaning Gods om Zijn woord herhaaldelijk tot zich te nemen
BD.4646 Gods wil: richtsnoer voor het leven
BD.4647 "U zult nog grotere dingen kunnen volbrengen" - Belofte
BD.4654 Word als kinderen
BD.4661 Aankondiging van een naderend gericht - Een ster is in aantocht
BD.4662 "Waak en bid opdat u niet in bekoring komt"
BD.4665 De wereld wil wonderen zien en ziet het grootste wonder niet
BD.4670 De aanleiding tot Gods buitengewone werkzaamheid
BD.4672 Het uitrijpen van de ziel door leed - Gods zorg - De wereld en God
BD.4675 "Dag en uur weet niemand" - Valse profeten van de eindtijd
BD.4684 De macht van de satan - "Waak en bid"
BD.4687 Het onderwerpen van de wil aan de goddelijke wil
BD.4692 Omvorming van de aarde in een ogenblik - Het wonder van de schepping
BD.4693 De goede Herder - Leider - Zorgeloze levenswandel
BD.4700 Het horen van het goddelijke woord - Gedachten
BD.4701 Verklaring van het stigma
BD.4704 Liefdevolle woorden van de Vader - Leiding
BD.4705 Weetgierigheid - Onbegrensd weten
BD.4706 Naastenliefde
BD.4707 Traditioneel geloof - Vormgeloof - Dwaalleren
BD.4708 Onverantwoordelijke experimenten oorzaak van de verwoesting van de aarde
BD.4709 Liefde kracht van de ziel - Volmaaktheid
BD.4710 Geestelijke gedachtewisseling
BD.4715 Een buitengewone genadegave verplicht tot het doorgeven ervan
BD.4716 De gave van het woord getuigt van het werkzaam zijn van de geest
BD.4717 De smalle, doornige weg omhoog - Mensen van de wereld
BD.4720 Het schild van het geloof - Vertrouwen - Gods bescherming
BD.4721 Christus hoofd van Zijn kerk - Leden van de ware kerk
BD.4722 Gebrekkig geloof - Verzekering van Gods hulp
BD.4723 De onsterfelijkheid van de ziel
BD.4724 De catastrofe en haar gevolgen - Naastenliefde
BD.4726 Mijn schapen herkennen mijn stem - "Afweer"
BD.4728 De gesel van de antichrist
BD.4731 Experimenten aan het einde van de aarde - Het ontketenen van krachten
BD.4732 Het één worden van de ziel met de geest
BD.4733 Tolerantie op geestelijk gebied
BD.4735 Tekenen van de eindtijd
BD.4736 God spreekt door het hart tot de mens
BD.4739 Voor dienaren Gods is elke weg uitgestippeld
BD.4740 De verantwoordelijkheid voor het aannemen van dwaalleren
BD.4742 Aansporing om ijverig te arbeiden voor het rijk Gods
BD.4743 Voorbede voor geestelijk welzijn
BD.4747 Teken van het nabij zijnde einde: Geestelijke vervlakking - Schijnbare toestand van vrede
BD.4748 Astrologie - Het Lot uit de sterren
BD.4752 De verering van de moeder Gods
BD.4755 Gelovige gemeente - Tegenwoordigheid van God - Zijn kerk
BD.4757 Lichaam, ziel en geest - Opheldering
BD.4758 Her-belichaming - Lichtwezens
BD.4759 Vegetarisch voedsel - Het doden van dieren
BD.4761 De ware vrede van de ziel - niet van deze wereld
BD.4768 Het ineenstorten van kerkelijke organisaties - De ware kerk
BD.4770 God duldt slechte handelingen maar keurt ze niet goed
BD.4773 Kerkhervormers
BD.4777 De zwaarste straf
BD.4781 Het weerzien in het hiernamaals - Graad van voltooiing
BD.4783 Het zichtbare verschijnen van de Heer
BD.4785 Navolgen van Jezus - Verbreiden van Zijn leer - Geestelijk werkzaam zijn
BD.4786 Er bestaat maar één waarheid - De gevoelens van het hart
BD.4794 De levenswandel van leiders en leraren is doorslaggevend voor de waarheid
BD.4801 Het zalige lot van de rijpe zielen en de toestand van onvolmaaktheid in het hiernamaals
BD.4802 De reden van de wederkomst van Christus
BD.4803 Belichaming van vele lichtwezens in de eindtijd
BD.4804 De moeizame weg omhoog - Aardse beloning
BD.4807 Kloof en brug - Hernieuwde kluistering - Kring van stromende liefde
BD.4813 De mate van genade is onbegrensd - Geen bevoorrechting van de enkeling
BD.4825 Ongeloof en duivels in de eindtijd - Geloofsstrijd - Het komen van de Heer
BD.4828 Tekort aan maaiers in de tijd van de oogst
BD.4831 Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus
BD.4833 De stem van het geweten - Het gebod van de liefde - Weten
BD.4834 Het ware, voor God geldige huwelijk
BD.4838 Verwijzing naar grote nood - Geloofsstrijd - Aanmaning
BD.4840 Kerkelijke geboden
BD.4842 Hoe konden dwaalleren ontstaan?
BD.4845 De samenstelling van de ziel
BD.4846 Het wijzen op de komende tijd van nood
BD.4847 Over de wederkomst van Christus
BD.4851 Zieners en profeten van vroeger - Beelden - Overeenkomst
BD.4853 Het hand over hand toenemen van de zonde
BD.4861 Overal weerklinkt de stem van God - De ernst van de tijd
BD.4864 De vrede van de ziel
BD.4868 Liefde voor de naaste
BD.4869 Werkzaam zijn van de Geest - Geestelijke wedergeboorte
BD.4871 De vereniging met God - Het doel van de mens
BD.4872 Gebed in geest en waarheid
BD.4875 Het geestelijk keerpunt is geen ommekeer, maar een hernieuwde kluistering
BD.4876 De kruisgang van Christus
BD.4877 Over het God zoeken en vinden
BD.4878 De voorloper van Jezus aan het einde
BD.4879 Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten
BD.4883 Grote droefenis voor het einde
BD.4885 De verbreiding van de openbaringen
BD.4887 Het berouw van de zielen die goddelijke genadegaven afwezen
BD.4889 Verwijzing naar het einde
BD.4893 Geestelijke wedergeboorte
BD.4895 Word wakker, jullie slapers
BD.4899 De belichaming der lichtwezens - De voorloper
BD.4902 Het benutten van de kracht van het goddelijk woord
BD.4904 Aanmaning om standvastig te blijven in het geloof
BD.4907 Het proces van het overbrengen van het woord van boven
BD.4909 "Ik zelf ben het woord" - Evangelie van de discipelen
BD.4913 Tegengestelde ontwikkeling is nooit de wil van God - Herbelichaming - Omgekeerd proces - Hernieuwde kluistering - Lichtwezen
BD.4915 Het verenigen van geest, ziel en lichaam - Strijd tegen materie
BD.4919 Deemoed - Arrogantie - Gevaar
BD.4928 Buitengewone gebeurtenissen - Tekenen van het nabije einde
BD.4932 De wil van God
BD.4936 De geloofskracht van een levend, doch verkeerd geloof
BD.4940 Voorspellingen van de natuurcatastrofe - Dode zones
BD.4942 "Jij bent Petrus, de rots, op jou wilů"
BD.4947 Antichrist - Het geloof is in gevaar
BD.4949 De doeltreffendheid van de genade is afhankelijk van de wil van de mens
BD.4952 Het onbegrensd doen toekomen van genade - Doeltreffendheid
BD.4956 Het afwijzen van de genadegave van God - Duisternis
BD.4957 Liefde voor de wereld - Ziekte - Niemand kan twee heren dienen
BD.4959 Leed is een bewijs van Gods liefde - Louteringsvuur
BD.4961 De liefde tot God en de naaste
BD.4963 Woorden van liefde - Woorden van wijsheid - Het onderrichten - Kritiek bij publicatie
BD.4965 De wil van de tegenstander van God om te vernietigen - Het gekluisterde geestelijke - Mens
BD.4966 De kracht van het geloof is genade, die echter pas werkzaam wordt door de wil
BD.4969 Licht - Schaduw van de dood - Verblindend licht - Ziekte en leed zijn hulp van God
BD.4970 Belichaamde lichtwezens zonder herinnering aan vroeger - De voorloper
BD.4971 Het onderzoeken van geestelijke leringen die van elkaar afwijken
BD.4977 Valse christussen en valse profeten
BD.4978 Tien geboden - Eerste en tweede gebod
BD.4979 Derde, vierde, vijfde en zesde gebod
BD.4980 Dogma: Maria hemelvaart
BD.4982 Zevende en achtste gebod
BD.4983 Negende en tiende gebod
BD.4985 "Verlos ons van alle kwaad"
BD.4990 Liefde - Het ontvangen van kracht - De liefde is bekoeld - Ernstige aansporing
BD.4993 Geestelijke dwang - Dogma
BD.4994 De bezorgdheid van de Vader om Zijn kinderen
BD.4995 Kindschap Gods
BD.4996 Kwade machten worstelen heviger om de ziel voor het einde
BD.4997 De dood is overwonnen
BD.5000 Het gaat om het eeuwige leven *

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes