Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4352
25 juni 1948

Vereniging met God - School van het lijden

Een voor u onbegrijpelijk verlangen naar de vereniging met mijn schepselen brengt Mij ertoe u voortdurend een school te laten doorlopen, waardoor u de volkomenheid van de ziel moet verkrijgen, want zonder een bepaalde graad van rijpheid kan die vereniging niet plaatsvinden. Mijn liefde is waarlijk alleen op uw welzijn bedacht, maar dat Ik middelen toepas die u aan mijn liefde doen twijfelen, is door uzelf gewild - al is het ook onbewust. Want uw instelling tegenover Mij lokt het gebruikmaken ervan uit daar u zich niet aanpast aan de ordeningswetten, die de volkomenheid van uw ziel bevorderen zonder lijden - omdat u de wet van de liefde niet nakomt, en die kan niet ontdoken worden als u tot volle ontwikkeling wilt komen. En dus zullen mijn opvoedingsmiddelen steeds scherper worden hoe verder u zich van de liefde verwijdert.

De schooltijd is nu echter spoedig afgelopen en ieder mens zal het examen moeten afleggen. Wie dit doorstaat zal zalig worden in de vereniging met Mij, wie echter faalt wordt een tweede schooltijd, die hij onder veel moeilijker voorwaarden moet doorlopen niet bespaard. Ik laat mijn schepselen niet vallen en de uiteindelijke vereniging moet en zal eenmaal plaatsvinden, maar er kunnen nog eindeloze tijden voorbijgaan, en het moment van verlossing bepaalt de mens zelf want hij moet in vrije wil de vereniging met Mij aanvaarden. Ik kan hem alleen bijstaan, dwingen kan Ik hem echter niet.

Laat u dit gezegd zijn; dat Ik al mijn schepselen en dat mijn liefde nooit ophoudt, nochtans voer Ik mijn plan van eeuwigheid uit, ook als u er geen liefde in kunt ontdekken. Maar het gaat om uzelf, om uw geestelijke vooruitgang, het gaat om een eeuwig leven. Nog bent u, die nu op aarde leeft, geestelijk dood, uitgezonderd de weinigen die reeds geestelijk wedergeboren zijn. Nog bespeurt u niets van een leven in u en beëindigt u nu in deze staat uw aardse leven, dus vervalt u in een krachteloosheid die voor u de dood betekent. U bevindt zich dan in de diepste duisternis en bent totaal machteloos en zonder kracht, toch met de wetenschap dat u bestaat. Die toestand is zo pijnlijk dat mijn liefde u dit besparen wil, en daarom probeer Ik u op aarde reeds tot leven aan te sporen. Ik tracht u licht te geven opdat u in vrije wil de staat van leven nastreeft.

Iedere tegenstand in uw leven zal er toe bijdragen dat u werkzaam wordt, en werkzaamheid is leven. Aardse activiteit is op het moment van de lichamelijke dood afgelopen, u moet echter actief zijn in het geestelijke rijk, en daarom moet u voor de school van de geest geslaagd zijn, die voor u ook meestal een school van lijden moet zijn - daar u anders niet uitrijpt.

Toch geef Ik u de verzekering dat Ik u liefheb en dat ieder gebeuren dat voor u lijden veroorzaakt, alleen maar op mijn liefde is gebaseerd. Ik wil u opvoeden tot mijn kinderen daar mijn vaderliefde u niet verliezen wil, en omdat Ik wil dat u als mijn schepselen niet verre van Mij verwijlt - maar zich met Mij verenigt en zalig wordt.

Amen