Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4851
5 maart 1950

Zieners en profeten van vroeger - Beelden - Overeenkomst

De wereldse mensen zullen in hun onwetendheid over geestelijke zaken nooit kunnen doorgronden wat zieners en profeten in vroegere tijden in mijn opdracht hebben uitgesproken. En daarom zullen ook slechts weinig mensen de diepe geestelijke zin van de profetieën begrijpen. Maar weinig mensen zullen weten in welke tijd deze worden vervuld.

Vanaf het begin van deze verlossingspersiode gaf Ik de mensen verwijzingen naar het einde, naar de misstanden in de tijd van het einde, naar het duivels werkzaam zijn en de strijd tegen de gelovigen. Ik liet hen schouwen. Echter niet de natuurlijke uitwerking van de volledig van Mij afgekeerde wil der mensen, maar in beelden stonden hen de komende gebeurtenissen voor ogen, waarvan ze zelf niet in staat waren die uit te leggen. En ook voor de zieners en profeten zelf was de zin verborgen.

Maar geen van de geschouwde beelden was zonder betekenis, omdat de zieners en profeten godvruchtige, Mij toegedane mensen waren, die Ik ertoe bestemde als waarschuwers en vermaners op te treden onder de mensen van alle generaties tot aan het einde.

Wie er serieus naar streefde een Mij welgevallige levenswandel te leiden, kwam ook bij het nadenken over die beelden dichter bij de waarheid. Doch slechts een gewekte geest is het mogelijk ze juist uit te leggen. Ik zag de tijd vooruit. Ik kende vanaf het begin alle misstanden. Ik kende de ontwikkeling van de mensen, aards en geestelijk. Ik zag alle onvolkomenheden, de verblinding onder de mensen. Ik kende de hardnekkige afwijzing van de waarheid en de triomf van de dwaling, die lange tijd zegeviert, omdat de voorwaarde daarvoor gegeven was in de verhouding van de mensen tegenover Mij, omdat ze voor het merendeel kinderen van mijn tegenstander zijn, die verkeerde wegen gaan en daarom blind zijn voor de waarheid, terwijl de dwaling door hen zonder bezwaar wordt aangenomen en verbreid.

In de geestelijke wereld hebben zulke gezindheden en de daaruit voortkomende gebeurtenissen een uitwerking van vertekende beelden, zoals al het geestelijke overeenkomsten heeft. En zo zagen de zieners uit die tijd het verloop van het gebeuren in de eindtijd in zulke beelden, die een mens waarlijk moesten ontstellen, wiens ziel goedaardig was en die goed voor Mij was als ziener en profeet vanwege zijn ootmoedigheid. Het was hemzelf niet gegeven zijn visioenen en dromen te verklaren, omdat Ik wilde dat wat hij zag ondoorgrondelijk zou blijven tot aan het einde. Maar zijn visioenen moesten bewaard blijven voor latere generaties om steeds weer zoekende en strevende mensen aan te sporen tot nadenken. En er zullen er ook in de eindtijd slechts weinige zijn, die helderhorend en helderziend zijn en die de visioenen van mijn oude profeten wel begrijpen vanuit het besef van het geestelijk lage niveau der mensen en het nabij zijn van het aangekondigde einde. Hen verlicht Ik de geest, zodra het nodig is dat ze daarover aan de medemensen opheldering geven. En als ze dan in mijn opdracht zullen spreken, verkondigen ze ook de zuivere waarheid. Want ze zullen niet spreken voordat ze de opdracht hebben. En vanaf dat ogenblik zien ze zelf in alle duidelijkheid de betekenis ervan in, wat anders voor de medemensen onbegrijpelijk is, tot Ik zelf de sluier zal oplichten; tot vervuld wordt wat vroegere zieners en profeten hebben voorspeld in mijn wil.

Amen