Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4412
20 augustus 1948

Tekenen van de eindtijd

Ook dit is een teken van het einde, dat de mensen vijandig optreden tegen elkaar en geen liefde meer voelen tot elkaar. Dat iedereen op zichzelf bedacht is en hard en onverschillig is tegenover de nood van de medemens. De liefde zal verkoelen, en ook daaraan herkent u het naderende einde. En om die reden wordt ook God niet meer erkend die de Liefde zelf is, want de mensen zijn ver van de liefde omdat zij Zijn tegenstander als hun heer onderdanig zijn. Hij zal op deze mensen inwerken en ze tot steeds grotere liefdeloosheid aansporen. Overal zal strijd zijn en de een zal de ander zijn vijand zijn, de een zal de ander schade berokkenen. En de liefdeloosheid zal zich zowel aards als ook geestelijk doen gelden, want naast de lasten en ergernissen die door de wil van de mensen aan de medemens berokkend wordt zal ook geestelijk een grote verandering vast te stellen zijn. De liefdeloosheid verduistert de geestestoestand der mensen en het zal niet mogelijk zijn met hen over geestelijke kwesties te spreken, of hen zelfs te onderrichten. Smadelijk en uit de hoogte zullen zij antwoord geven of de vertegenwoordigers van God afwijzen, smadelijk en hooghartig zullen zij de naam van God uitspreken en zich schuldig maken op een manier dat de "toorn" van God hen zal achterhalen op de jongste dag.

De een zal de vijand van de ander zijn. Zelden zullen gelijkgezinde gelovigen elkaar trouw kunnen blijven zonder door de tegenstanders van het geloof of van al het geestelijke op iedere wijze gekweld te worden. En zelfs bij de nauwste betrekkingen zullen vijandelijkheden aan de orde van de dag zijn. Ontrouw en verraad zullen de mensen die elkaar trouw zouden moeten blijven en elkaar zouden moeten steunen uit elkaar drijven, en iedere relatie is in gevaar verbroken te worden. De liefde verkoelt waar er geen met God verbonden mensen zijn die elkaar steunen en door gemeenschappelijk geestelijk streven de liefde beoefenen. Het zal een bittere tijd zijn voor allen die gevoelvol zijn, en liefde of liefdeloosheid voelen als respectievelijk zaligheid of kwelling.

Ook moet u er op letten en er moeite voor doen in de liefde te leven, u door liefdadigheid ook vrienden te maken en alle vijandelijkheden uit de weg te gaan. U moet door versterkte liefde de vijand ontwapenen en steeds uw blik hemelwaarts richten tot Hem die de Liefde zelf is, die uw steun en bescherming is in iedere aardse nood. Zijn liefde is waarlijk niet veranderlijk en blijft altijd en eeuwig gelijk zij was van af den beginne. Zij zal ook niet verminderen, echter zonder kracht blijven voor hen die door hun liefdeloos innerlijk de liefde van God verspelen. Die zich openlijk tot Zijn vijanden verklaren en alles bestrijden wat naar God wijst, omdat zij gebonden zijn aan Zijn tegenstander die in de laatste tijd woedt tot hij door God van zijn macht beroofd en in de afgrond gestort wordt op de dag van het gericht.

Amen