Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4029
23 april 1947

De antichrist gecamoufleerd als brenger van het heil - Maatregelen tegen al het geestelijke

Dat is de geest van de antichrist, die onder de dekmantel van een heilbrenger tot de mensen komt, maar wiens wil toch helemaal van God is afgekeerd in zover dat hij een God van liefde niet accepteert, evenals hij trouwens het geestelijke afwijst als bovennatuurlijk en daardoor niet bewijsbaar en dus niet bestaand. En het wezen van Christus zal hem ook zo vreemd zijn dat hij niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde geloven zal, en hij Hem daarom tracht voor te stellen als een fantasie figuur, en alle voorzorgsmaatregelen treft deze Persoon uit de harten van de mensen te verdringen. Zijn eigen wezen stemt niet overeen met het wezen van Christus, daarom is het begrijpelijk dat hij Hem als vijand beschouwt en dus ook bestrijdt.

De te verwachten antichrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in, zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Daarom zal hij groot succes behalen, want men wil hem de opperheerschappij waar hij naar streeft, toekennen. Men verwacht dat van hem ingrijpende veranderingen zullen komen ten gunste van het algemeen, daarom zullen hem alle werelds gezinde mensen aannemen en hij zal die bevoorrechte positie uitbuiten voor allerlei maatregelen. En in het bijzonder zal hij optreden tegen de geest van het bovennatuurlijke, tegen alle religieuze organisaties evenals ook tegen de kerken of geestelijke stromingen die Jezus Christus en Zijn leer tot grondslag hebben. Want hij zal de naastenliefde als een toestand van zwakte voorstellen die onder alle omstandigheden bestreden moet worden.

Wie met zijn streven instemt geldt evenzo als antichrist en is dus tegenstander van God, hij zal zich ook liefdeloos gedragen tegen zijn naaste en daarom ook in een geestelijke blindheid voortgaan, want hij behoort tot het rijk van satan. Als heerser over velen zal de antichrist groot oproer verwekken door zijn maatregelen, die alle menselijkheid missen en alleen proberen haat en onvrede onder de mensen te stichten om de liefde te verstikken en de mensen in grote geestelijke nood te dompelen.

Maar dan is de reactie van God hoognodig, en dit verklaart het werkzaam zijn van God door Zijn dienaren op aarde, want ook Hij moet op aarde te herkennen zijn voor hen die tot Zijn kamp behoren. Hij moet dus evenzo op buitengewone wijze te werk gaan opdat Hij niet afgewezen wordt, maar erkend kan worden, als de mensen maar gewillig zijn de juiste weg te gaan. Als zij zich maar bewust of onbewust tot de Schepper van hemel en aarde wenden, om aan Hem hulp te vragen in geestelijke nood. En dan is ook het worstelen van het goede tegen het kwade bijzonder heftig, want het uur van het einde komt steeds dichterbij en de scheiding van de geesten moet zich voltrekken tot aan de jongste dag.

En deze scheiding kan alleen plaatsvinden als de mensen serieus voor de keus gesteld worden God te erkennen of Hem te verloochenen. Die vraag zal hen tot een beslissing dwingen, en om haar kracht bij te zetten treedt de tegenstander van God openlijk naar voren doordat hij zijn afgezanten op aarde beïnvloedt maatregelen te treffen en door te voeren die 'n Godvijandig denken verraden En zo begint het laatste gevecht op deze aarde, de geloofsstrijd, de strijd tegen Christus, met het gevolg dat de mensen zich nu definitief moeten uitspreken: voor of tegen Hem. En dan komt 't laatste oordeel, want in vrije wil wenden zij zich nu naar God toe of van Hem af, en voor die vrije wil moeten zij zich ook verantwoorden.

Deze strijd is onafwendbaar en brengt duidelijk het wezen van de antichrist aan 't licht. Daardoor kan de gehele mensheid duidelijk het denken en handelen doorzien van hem, die onder het masker van een heilbrenger optreedt om zijn afschuwelijke plannen ten uitvoer te brengen, die openlijk vecht tegen God en daarom weer voor een lange tijd in de aarde gebonden wordt, vanwaar hij zich niet eerder vrij kan maken tot de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de materie de ketenen van satan weer losser maken.

Maar Jezus Christus zal nooit verdrongen kunnen worden, Hij zal overwinnaar blijven op de jongste dag en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer met zich meenemen als zij weggenomen worden, en zodoende zal ook Zijn leer op de nieuwe aarde als geestelijke kennis hoog worden gehouden. Ze zal zich ten volle ontplooien en daardoor zullen de mensen de hoogste kennis bezitten en in de innigste liefde tot God ontbranden. En door de tegenstander van God kan ze nooit meer verdrongen worden omdat hem iedere macht is ontnomen voor een lange tijd.

Amen