Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4058
7 juni 1947

Moeilijke levensomstandigheden na de catastrofe - Gods leiding en hulp

De geheel nieuwe levensomstandigheden ná de komende natuurcatastrofe vragen ook een geheel andere levenswijze. De mensen zullen zich voor opgaven gesteld zien die voor hen niet uitvoerbaar lijken, maar die toch moeten worden volbracht vanwege de levensnoodzakelijkheid. En dan kunnen de mijnen de kracht van hun geloof bewijzen doordat zij vol vertrouwen mijn hulp verwachten, en die hulp dan ook mogen ervaren.

Dat is de tijd waarin de mensen met een diep geloof de ongelovigen kunnen bewijzen wat een diep gelovig mens vermag, als hij vertrouwt op de hulp van God. Als hij zich in diep geloof overgeeft aan Mij, en in de grote nood tot Mij bidt. Ze zullen geholpen worden en het leven zal voor hen draaglijker zijn, al blijft het ook zeer moeilijk. Maar voor hen gaf Ik ook de belofte die Ik nu weer in herinnering breng; dat Ik de dagen zal verkorten ter wille van de mijnen.

En zo komt het uur steeds nader waarin Ik zal komen in de wolken en mijn neerdalen zal voor de mijnen een ware verlossing betekenen. Want zij bevinden zich in zware verdrukking en hebben waarlijk mijn hulp nodig. Zolang zij nog leven op de aarde zijn zij ook aan lijden blootgesteld, dat wil zeggen: zij zijn nog niet ongevoelig voor de ergernissen en bedreigingen van de wereld. Maar toch maakt de sterkte van hun geloof voor hen alles draaglijker, hoewel het hen dikwijls sterk beroert.

En door deze moeilijke levensomstandigheden en de daaruit volgende brutale menselijke gedragingen, zullen de mensen zich splitsen in twee groepen: In een groep die niet gelooft en daarom ook geen verbinding heeft met de lichtvolle geestenwereld, en in een groep voor wie de verbinding met Mij alles betekent. Die niets zullen doen zonder vooraf mijn zegen er voor gevraagd te hebben, en daarom ook heel duidelijk mijn leiding erkennen omdat zij door hun liefde tot Mij ook mijn nabijheid bespeuren. Want mijn nabijheid geeft steeds de kracht tot overwinnen, wat zonder die kracht uit Mij veel zwaarder en moeilijker zou zijn.

In die tijd zullen de mijnen elkaar ook herkennen aan hun geloofssterkte en elkaar troosten met mijn komst. Zij zullen Mij vol hoop en geduld verwachten en in hun liefde verlangend naar Mij uitzien. Zij zullen rotsvast geloven dat Ik zal komen, en hun geloof zal Ik niet beschamen. Ik help hen waar hulp nodig is en haal ze weg als de nood ondraaglijk is geworden, opdat zij niet van Mij afvallen maar volharden tot het einde. Want dan kunnen zij binnen gaan in het paradijs van de nieuwe aarde, omdat zij Mij trouw bleven in de grootste nood.

Amen