Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4614
14 april 1949

Het overwinnen van de dood door Jezus Christus

De wereld is verlost van de zonde. De mensen zouden moeten jubelen en juichen als ze zich bewust zouden zijn van deze grote genade die hun een onuitsprekelijk zwaar lot in het hiernamaals bespaart wanneer ze benut wordt. Wanneer er dus in het geloof aan de verlossing door Jezus Christus wordt gevraagd om vergeving van de zondeschuld. Jezus Christus heeft het verlossingswerk volbracht, dat zo belangrijk is voor alle wezens op aarde en in het geestelijke rijk. En de mensen nemen er zo weinig notie van en maken geen gebruik van deze onvoorstelbare genade.

Jezus liet zich kruisigen uit liefde voor de medemensen en stond op de derde dag weer op uit de dood.

Hij heeft de dood overwonnen en Hij wilde dat alle mensen deelachtig werden aan het offer dat Zijn liefde voor de mensen bracht. Hij wilde dat ook zij overwinnaars van de dood zouden worden. Dat ze de dood niet meer hoefden te vrezen en dus het eeuwige leven konden binnengaan, omdat Hij de barrières heeft neergehaald door het werk van verlossing dat in zijn volle betekenis niet is te bevatten zolang de mens op aarde verblijft. Hij heeft de dood overwonnen en daardoor een ban verbroken.

De mensen die onvrij waren door de vroegere zonde van opstand tegen God, wier wil onder invloed van Zijn tegenstander stond en die zich niet van hem konden vrijmaken, zijn nu door de kruisdood van Christus in de omstandigheid zich los te maken van de tegenstander van God, als ze Jezus Christus om bijstand aanroepen in elke nood, omwille van het verlossingswerk dat de mens Jezus voor Zijn medemensen heeft volbracht. Dus is Jezus de voorspreker bij God voor allen die in Hem geloven en hun best doen in navolging van Christus te leven, die dus werkzaam zijn in liefde en Zijn geboden onderhouden. Dan doet hij dat wat God hem als opgave heeft gesteld gedurende zijn bestaan op aarde. Dan bevrijdt hij zich van de banden van de dood, want gebonden te zijn aan de tegenstander van God, is de zekere dood voor de ziel. Jezus overwon de dood.

Hij was mens en stierf ook als mens, hoewel Hij met Gods geest was vervuld en de bitterste dood die Hij zelf had gekozen, ook van zich af kon wenden als gevolg van Zijn onbeperkte macht. Als mens bood Hij God het offer aan en Hij overwon daardoor Zijn tegenstander. Onzelfzuchtig dacht Hij alleen aan het leed en de zondeschuld van de medemensen en Hij wilde hun lot verlichten dat het gevolg is en was van de zonde. En God nam het offer aan.

Hij vergeeft diegenen de schuld, die Jezus als Middelaar aanroepen om Zijn genade en voorspraak. Maar het offer aannemen en de zondeschuld vergeven, verzekert het ontwaken ten leven in de eeuwigheid.

Dus bestaat er geen dood meer, want na de lichamelijke dood gaat de ziel het lichtrijk binnen naar een eeuwig leven. Doch alleen de zielen van hen die Hem erkennen, die in Hem geloven als Gods Zoon en Verlosser van de wereld.

De mensen zouden moeten triomferen, dat de dood nu overwonnen is en dat Jezus dit werk heeft volbracht. Want nu heeft de dood zijn verschrikking verloren, omdat er een ontwaken is in het geestelijke rijk, omdat de tegenstander van God geen macht meer heeft over de mens, als die zich overgeeft aan de goddelijke Verlosser en om Zijn hulp vraagt, om versterking van de wil en de genaden van het verlossingswerk, om de vergeving van de zondeschuld die de mens heeft meegenomen als erfenis van het eens gevallen geestelijke waartoe hij zelf behoort.

Hij is verlost van deze zonde door Jezus Christus. En hij zal jubelen en juichen als hij de liefde van de mens Jezus voor ogen houdt, Die het zwaarste op aarde heeft volbracht waartoe een mens ooit in staat was.

Amen