Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4395
4 en 5 augustus 1948

Verschillende geestesrichtingen - De leer van Christus

In geen enkele geestesrichting zal de absolute waarheid kunnen worden verdedigd, zolang ze niet het woord van boven als oorsprong van haar leer kan aantonen, ofschoon niet alles als dwaling kan worden bestempeld, waarvoor elke richting uitkomt. Steeds zullen die mensen aanhangers zijn, die het ernstig menen, nadat ze uit kerkelijke organisaties zijn weggegaan en zich tot een dergelijke geestesrichting hebben gewend. En daarom wordt dezen ook steeds weer gelegenheid geboden, dichterbij de waarheid te komen, want wat ze eenmaal als zodanig hebben ingezien, houden ze vast en dus zijn ze trouwere leden van een geestelijke vereniging, dan de aanhangers van de kerk, die officieel als mijn instelling wordt voorgesteld, maar meestal slechts meelopers zijn of vormgelovigen, die nooit verlangen dieper binnen te dringen in het eeuwige Ware, in mijn leer van liefde, die Ik als kern van mijn - door Mij gestichte - kerk aanduid. Alleen het woord van boven is zuivere waarheid. En dit woord ontving en verbreidde ook Jezus op aarde. En dus was Zijn leer de enige ware en zal deze het blijven tot in alle eeuwigheid. Wie nu de leer van Christus predikt, is mijn vertegenwoordiger op aarde en hij zal aan elke geestesrichting uitsluitsel kunnen geven, hoe ver ze zich in de waarheid bevindt en welke opvattingen onjuist zijn.

Maar in de eindtijd hoeven de ware vertegenwoordigers van mijn leer zich niet bezig te houden met andere geloofsrichtingen en gemeenschappen, want ze zullen alle bestreden worden van de kant van de aardse machthebbers en ze zullen ook met zekerheid hun aanhangers verliezen. Mijn dienaren moeten alleen de afgevallenen bijeen brengen en trachten hen voor Mij en mijn rijk te winnen. Ze moeten hun de zuivere waarheid overbrengen en elke gelegenheid benutten opheldering te geven aan de mensen, die op dwaalwegen zijn geleid. En daartoe zal Ik hen de gelegenheid geven. Ik zal ze naar diegenen leiden, die nog te winnen zijn, die nog besluiteloos zijn en alleen de waarheid nodig hebben om de juiste weg in te slaan.

De waarheid spreekt voor zich zelf en niemand zal ze kunnen weerleggen. Maar waar verkeerde leren zijn binnengeslopen, is steeds een afval te verwachten, als de mensen worden geconfronteerd met nood, die ze door het prijsgeven van het geloof kunnen ontgaan. Want in de laatste tijd zal de grote nood alleen de gelovigen treffen, die Mij trouw willen blijven en om de reden aangevallen worden door de wereld. De wereld zal een volkomen afwijzen eisen van het geloof in een God en Schepper van eeuwigheid, die het lot van ieder mens stuurt, en wie zijn geloof aflegt, diens nood zal zijn opgeheven. Wie standhoudt zal op een buitengewone manier moeten lijden.

Maar wie het ware geloof bezit, wie vaststaat in de waarheid die hij van Mij zelf heeft ontvangen, blijft Mij ook trouw. Want hij weet, dat de nood niet eeuwig duurt en dan zal wijken voor een vreugdevolle toestand in gelukzaligheid. Hij weet, dat de aarde haar einde beleeft en met haar de mensen, die ter wille van het aardse afstand doen van hun geloof. De van Mij ontvangen waarheid heeft hem het weten verschaft over het komende en dit weten geeft hem kracht vol te houden tot aan het einde.

Alleen de waarheid geeft kracht. Alleen hij, die vaststaat in de waarheid, zal volhouden. En daarom is het zo dringend noodzakelijk, de mensen de waarheid te doen toekomen, want die alleen geeft begrip voor alles wat gebeurt. Wie de absolute waarheid niet heeft, zal besluiteloos worden. Hij zal aan alles twijfelen en de wereld met haar vreugden de voorkeur geven boven zijn onzeker weten. Maar Ik wil de mensen de zuivere waarheid geven, om hen te helpen het laatste einde te doorstaan in het vaste geloof in Mij, in mijn wijsheid en liefde, die de mijnen een paradijs zal bereiden na de verwoesting van deze aarde. Wie door mijn woord is onderricht over mijn heilsplan van eeuwigheid, zal alles begrijpelijk zijn. Zijn blik zal - steeds op Mij gericht - in staat zijn in het geestelijke rijk te schouwen, en kracht en genade zal hij ontvangen, om vol te houden tot aan het einde.

Amen