Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4773
5 november 1949

Kerkhervormers

In alle tijden zijn er mensen geweest die verlangden de waarheid te weten en die Mij in diepe liefde waren toegedaan. En aan dezen werd het heel snel duidelijk, dat de zuivere leer die van Mij was uitgegaan, misvormd is, want wie de waarheid begeerde, zag ook de dwaling in en de afwijking van de zuivere waarheid. Wie Mij bemint, herkent mijn woord als goddelijk, zoals hij echter ook elke dwaalleer als het werk van mensen herkent, want de liefde voor Mij en het verlangen naar de waarheid scherpt zijn kracht om in te zien en het vermogen om te oordelen. En daarom is er ook voortdurend tegen de dwaling gestreden, dat wil zeggen steeds weer waren er mensen te vinden die trachtten recht te zetten wat verkeerd was en die daarom als hervormers optraden, bestreden door diegenen die zich niet los wilden maken van de dwaling en deze verdedigden als Gods woord. En Ik was steeds met hen voor zover Ik met hen ten strijde trok tegen de dwaling, dat Ik dus zelf door deze mensen sprak tot allen die hen aanhoorden. En steeds waren er mensen die gretig opnamen wat de eersten hun brachten, die het aanvaardden en zelfs ijverig verdedigden.

En dus kreeg iedere hervormer zijn aanhangers en zo ontstonden er "kerkscheuringen". Dat wil zeggen de kerk die zich als door-Mij-gegrondvest uitgaf, onderging steeds weer een verandering, omdat ze volhardde in de als dwaling ingeziene leerstellingen, en de leden die zich hiertegen afzetten en een eigen geestesrichting nastreefden, dus weer een kerk vormden die zich uitgaf als zijnde mijn kerk. De stichters van deze kerk waren weliswaar door mijn geest verlicht, daar ze uit liefde voor Mij de waarheid nastreefden, echter hun volgelingen zochten of verlangden niet altijd naar de waarheid, veeleer liet hun tegenzin tegen de eerste kerk hen de tweede volgen. En ook nu is het weer hetzelfde: In de waarheid vaststaan zal alleen de mens die daar ernstig naar zoekt en verlangt, want aan hem openbaar Ik me ook en hij zal altijd op de hoogte zijn van mijn leer, die Ik de mensen predikte ten tijde van mijn leven op aarde. Mijn geest zal steeds de mensen verlichten, die in het verlangen naar de zuivere waarheid vragen om verlichting van hun geest.

Amen