Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4997
9 november 1950

De dood is overwonnen

De macht van satan is gebroken door de kruisdood. In het uur van de kruisiging van Christus geschiedde de grote daad van de verlossing van het geestelijke uit de keten van de satan. Zijn macht werd gebroken. Hij verloor het gezag over het als mens belichaamde geestelijke, zodra de mens vrij van hem wilde zijn. Door Zijn kruisdood, door Zijn bloed had de mens Jezus de gehele mensheid vrijgekocht van hem, die mijn tegenstander was en het geestelijke niet wilde vrijlaten, dat zijn wil met gebruikmaking van mijn kracht in het leven had geroepen. Er was dus geen toestand zonder hoop meer, waarin de mensheid zich nu bevond. Ze kon zich van zijn macht losmaken als ze er de wil toe had, omdat de mens Jezus de koopprijs betaald had met Zijn bloed.

Met deze opheldering wil Ik u mensen begrijpelijk maken dat u niet hopeloos aan de macht van de satan bent overgeleverd, dat u allen u kunt bevrijden zodra u Jezus Christus als Verlosser erkent die in alle volheid mijn kracht van liefde in zich droeg, die Hem tot een goddelijk wezen deed worden dat zich voor eeuwig met Mij verenigde. De satan heeft niet meer de macht de wil van een mens te dwingen, wanneer deze zelf zich tot de Verlosser Jezus Christus wendt. Hij kan hem wel op elke manier in verzoeking brengen, maar nooit door dwang op hem inwerken, daar anders zijn macht nog ongebroken zou zijn.

De dood is overwonnen. Dood is een staat van algehele krachteloosheid, een staat van verderf en duisternis. De dood is overwonnen omdat Jezus Christus zelf hem heeft overwonnen, omdat Hij diegene het eeuwige leven geeft, die deelneemt aan Zijn verlossingswerk, die dus van plan is aanspraak te maken op de door Jezus verworven genaden, die wil dat Jezus ook voor hem is gestorven, dat Hij ook voor hem Zijn bloed heeft vergoten om hem te verlossen. Wel heeft de satan nog grote macht, maar alleen over de mensen, die geen geloof hebben in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Daar is zijn macht nog zolang ongebroken, tot ook zij onder het kruis van Christus gaan staan en Hem vragen om hulp tegen hem.

De liefde van de Godmens Jezus is zonder grenzen, daar Hij anders niet één zou zijn geworden met Mij. En deze liefde wordt geen mens onthouden, die tot Hem komt en om bijstand vraagt. Hij staat op ten strijde tegen de satan als Zijn tegenstander, als het maar om het winnen van een geketende ziel gaat. En daarom zal het ernstige gebed van ieder mens om bescherming en hulp tegen hem worden verhoord en heeft de satan slechts dan macht over de mens, wanneer deze zich gewillig aan hem overlaat. U mensen zult er dus vast in kunnen geloven dat de liefde van Jezus duizendmaal sterker is dan de macht van satan en dat Zijn liefde ieder geketend wezen geldt, dat alleen maar zijn ogen opslaat naar Hem in zijn nood. De satan gaat wel rond als een brullende leeuw en zoekt wie hij zal verslinden, maar Jezus Christus, als één met Mij, is ook over hem de baas.

Hij is de goede Herder, die Zijn schaapjes behoedt voor de vijand. En tot Zijn schaapjes behoren allen, die niet tegen Hem zijn. Hij gaf Zijn leven voor Zijn schapen. Dus zal Hij er ook niet één van in de klauwen van de vijand laten vallen als het zich in zijn hart tot Hem bekent. Want Hij heeft oneindig grotere macht, omdat Hij één is geworden met Mij en alle kracht en macht van Mij bezit. Want Hij is mijn Zoon Die uit liefde de schuld van de mensheid op zich nam en zich zelf aan Mij opofferde. En als u mensen Hem zult roepen om hulp tegen uw vijand, dan zal Hij u ook horen en de satan iedere ziel ontrukken die zich aan hem wil ontworstelen. Alleen uw wil moet gericht zijn op Hem, Die de wereld verlost heeft door Zijn kruisdood.

Amen