Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4001
17 maart 1947

Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase

Het zijn hogere wetten die het wereldgebeuren bepalen, ofschoon de menselijke wil er een groot aandeel in heeft. Het is de Wetgever van eeuwigheid zelf die alles leidt en regeert en die de uitwerking van de menselijke wil aanpast aan Zijn plan van eeuwigheid. En zo wordt schijnbaar de strijdbijl begraven, maar de brand is nog niet gesmoord; hij gloeit verder en breekt plotseling uit als machtig vuur met vernietigende werking.

En er gaat in vervulling wat voorspeld is door de stem van de geest. Er begint een nieuwe levensperiode voor de mensen, en gelukkig diegenen die het aardse leven niet te hoog aanslaan. Gelukkig diegenen die de wereld van de schijn hebben onderkend en niet haar slaven zijn. Gelukkig diegenen die op de hoogte zijn van de zin en het doel van het aardse leven, die zich een hoger doel hebben gesteld dan alleen de vervulling van aardse begeerten en vreugden. Deze zullen de strijd om het leven aangaan die de komende tijd met zich mee zal brengen. Zij zullen overwinnaar zijn en blijven.

De mensheid zal een nieuwe fase binnengaan, een zwaar worstelen zal er voor de enkeling beginnen, grote aardse noden zal hij moeten doormaken en hij zal geestelijk moeten standhouden in de grootste strijd, de laatste geloofsstrijd die aan het laatste einde voorafgaat. En dit zal onherroepelijk komen zoals het verkondigd is, want de tijd is afgelopen en het geestelijk dieptepunt roept het een halt toe. De jongste dag zal de gehele ontwikkeling van het geestelijke op aarde afbreken, opdat ze verder kan gaan op de nieuwe aarde.

De mensheid begint binnenkort aan de laatste fase en het wereldgebeuren zal de ingewijden - zij die geestelijk weten - laten onderkennen wanneer ze begint. Want tevoren moeten de aardse gebeurtenissen hun gang gaan, de brand moet opnieuw worden ontstoken opdat de nood haar hoogtepunt bereikt en het goddelijk ingrijpen gemotiveerd is, opdat God zelf de strijdenden terecht wijst, opdat Hij hen de wapens uit de handen wringt en over alles een groot onheil laat komen, zodat de blik van alle mensen op die landen gericht wordt, waar God duidelijk heeft gesproken. Want Hij zelf zal zich bekend maken. Hij zal een taal spreken die voor ieder duidelijk is die haar wil begrijpen. En Hij zal zich ook openbaren aan de gelovigen. Hij zal in de geest bij de mensen zijn, Hij zal onder hen werkzaam zijn en met kracht vervullen die diepgelovig zijn. Want dezen zullen Zijn aanwezigheid nodig hebben, ze zullen Zijn hulp nodig hebben omdat de nood der tijd ook hen treft en de strijd tegen de gelovigen steeds heviger wordt, hoe dichter het bij het einde is.

De laatste fase zal maar van korte duur zijn, maar uitermate zwaar op de mensen drukken en alleen te verdragen zijn met Gods hulp. Doch een ieder zal de strijd doorstaan, die in God en met God leeft, die Hem liefheeft en Zijn geboden onderhoudt, want deze is nooit alleen en hij zal de aanwezigheid van God voelen en altijd kracht kunnen putten uit Zijn woord, dat Hij in Zijn liefde aan de mensen overbrengt opdat ze God trouw blijven en volhouden tot aan het einde.

Amen