Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4109
22 augustus 1947

God als Vader, Vriend en Broeder tracht de liefde te winnen

Ik wil voor u een liefdevolle Vader zijn, een wijze Leidsman en Raadgever, een trouwe Vriend en Broeder, Ik wil u alles geven wat u op aarde nodig hebt, Ik wil u bedenken naar ziel en lichaam, zonder ophouden wil Ik voor u zorgen en nooit meer moet u menen door Mij verlaten te zijn, Ik wil u in elke nood bijstaan en u beschermen tegen alle aanvallen van uw vijanden, het zij geestelijk of ook aards, Ik wil alle genadegaven over u uitstorten en steeds zult u mijn liefde beseffen die Ik van het allereerste begin voor u koester en die nooit meer zal afnemen tot in alle eeuwigheid.

Doch van u verlang Ik een ding: dat u zich aan Mij tot eigendom geeft en dat u er naar streeft om bij te zijn, dat u Mij lief hebt zoals een kind zijn vader liefheeft. Heb Ik nu maar deze liefde, dan kan Ik u vastpakken met de kracht van mijn liefde en u voor eeuwig geheel en al verwerven. En om deze liefde ding Ik ononderbroken.

En daarom tracht Ik u tot de waarheid te brengen, tot het onderkennen van Mij zelf en mijn heilsplan van eeuwigheid, want eerst zult u moeten weten dat u mijn schepselen bent en hoe u, als mijn schepselen, bent verbonden met Mij, de eeuwige Schepper. U zult u bewust moeten zijn van de grote verantwoordelijkheid tegenover Mij en nu daarmee in overeenstemming leven, opdat u genade vindt in mijn ogen. En uw hart moet u daartoe aanzetten, dan pas zie Ik uw liefde en dan behoort u tot de mijnen die Ik mijn rijk heb beloofd, want dan zult u Mij zoeken en als u Mij hebt gevonden, Mij niet meer prijsgeven, dan zoekt u de vereniging met Mij en vraagt Mij om kracht, omdat u inziet dat Ik uw Heer en Schepper ben.

En u zult deemoedig voor Mij gaan staan en u zult zo zijn zoals u Mij behaagt, vol liefde en vertrouwen, vertellend aan de Vader uw noden in alle kinderlijkheid. En Ik zal uw vragen verhoren, Ik zal u elk verlangen vervullen, omdat mijn liefde voor u zich zo openbaart, dat Ik u al op aarde gelukkig wil maken en eens in de eeuwigheid. En daarom zult u moeten luisteren naar mijn woord, want door mijn woord leert u Mij kennen zodra u mijn woord in uw hart opneemt, er over nadenkt en nu zo leeft, dat u Mij welgevallig bent. Dan zult u Mij ook liefhebben en uw gelukzaligheid zien in het bezit van mijn liefde voor u. En dan kan Ik zelf tot u komen, door mijn nabijheid kan Ik u tijdelijk en eeuwig gelukkig maken. Ik kan u,al naar u dit waardig bent, met geestelijke gaven bedenken, Ik kan u opnemen in mijn rijk als u het aardse leven hebt beëindigd en u gelukzalig maken tot in alle eeuwigheid.

Amen