Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4590
17 en 18 maart 1949

De leer van de herbelichaming - Dwaalleer - Hemellichamen

Laat u niet door vermeende tegenstrijdigheden op een dwaalspoor brengen. Zoek de verklaring alleen daarin dat uw bevattingsvermogen dikwijls ontoereikend is iets juist te begrijpen, waar echter ook een tegenstrijdigheid niet hoeft te bestaan, maar alleen door u verondersteld wordt. Het moet voor u voldoende zijn te weten dat Ik zelf u nooit verkeerd zal onderrichten en dat Ik u de kennis steeds zo zal overdragen, dat u er voordeel uit haalt voor uw ziel.

De karma-leer is niet geschikt om u tot een sterker geestelijk streven aan te sporen, zij is veel meer beweegreden voor een lauwe levenswandel in geestelijk opzicht. Reeds daarom is ze voor de ziel van weinig nut en het heeft ook niet mijn volledige goedkeuring dat u mensen rekent op een nogmaals terugkeren op aarde en daardoor nalatiger wordt in uw geestelijk streven. De opwaartse ontwikkeling van het geestelijke wordt weliswaar door Mij op alle manieren gesteund en waar Ik een zekere mogelijkheid zie om uw ziel tot rijpheid te helpen, daar ben Ik ook tot elke toestemming bereid, evenwel steeds op grond van de wetten van mijn eeuwige ordening, nooit echter door willekeurig mogelijkheden te scheppen. Aldus moet het voor u ook begrijpelijk zijn dat Ik u niet zal wijzen op een herhaalde ontwikkelingsgang op deze aarde, die een totaal mislukken van u gedurende het aardse leven vooronderstelt. Ik zou u juist willen behoeden voor dit falen en daarom waarschuw, vermaan en onderricht Ik u, om een mislukking te voorkomen.

Het zou een verkeerde manier van onderwijzen zijn als Ik u een andere weg in het vooruitzicht stelde om uw doel te bereiken, terwijl u nog de juiste weg voor u hebt, die u dus moet gaan en kunt gaan bij een juiste richting van uw wil. En als Ik u de eindeloos vele belichamingen van voorheen voor ogen stel, dan is dat ook alleen maar om u bewust te laten worden van de grote verantwoordelijkheid voor de korte aardse levensweg. Het weten hierover dient dus alleen om bij te dragen tot een sterker streven. Niet echter dat u verkeerde gevolgtrekkingen maakt en nalatiger wordt in uw streven, in de hoop op een herhaling van een belichaming op deze aarde als u het doel niet zou bereiken. Mijn geest zal u zeker opheldering verschaffen en als u zich vol vertrouwen tot Mij wendt, geef Ik u door mijn dienaren uitsluitsel in hoeverre uw denken juist is.

Als u wist van de oneindig vele mogelijkheden om tot rijpheid te komen op de talloze hemellichamen in het heelal, dan zou u nooit op de gedachte komen dat een ziel weer teruggeplaatst wordt op de aarde. Wel echter moet een ziel die nog niet volledig voltooid is nog vele belichamingen doormaken waarin zij zich steeds weer bewijzen, dus opwaarts ontwikkelen kan. De leer van een herbelichaming van de ziel berust dus wel op waarheid, maar wil niet zeggen dat de ziel in het vlees geboren weer op deze aarde verschijnt. Hiermee worden talloze mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling op andere scheppingen bedoeld, waar de ziel in een stoffelijke of geestelijke vorm weer voor opgaven gesteld wordt, waarvan de vervulling haar een opklimmen garandeert. Wanneer een ziel nogmaals naar deze aarde wordt gebracht, is dat een hoge uitzondering die een geestelijke missie veronderstelt, maar niet veralgemeend kan worden. Zielen die onvolmaakt van de aarde weggenomen zijn, zullen onmiddellijk van mening zijn nog op de aarde te leven. Zij zullen zich in gebieden ophouden waarvan zij geloven in bovenmate woeste en totaal onvruchtbare streken verplaatst te zijn en toch bevinden zij zich op een ander hemellichaam, dat overeenkomstig hun zielerijpheid voorzien is van scheppingswerken van de primitiefste aard en die daarom voor de zielen ook een armoedig en neerslachtig verblijf betekenen. Het is een mogelijkheid voor de loutering van erg materieel gezinde mensen die hun neigingen moeten overwinnen, om dan al naar gelang hun wil op een ander scheppingswerk geplaatst te kunnen worden om zich daar verder te ontwikkelen.

Omdat u nog teveel liefhebber van deze aarde bent, verbindt u aan het woord "herbelichaming" ook alleen maar de betekenis, dat deze aarde de verblijfplaats van een opnieuw belichaamde ziel is, terwijl u echter zou moeten denken aan het onvoorstelbaar omvangrijke scheppingswerk van mijn liefde, dat toch alleen maar ontstaan is vanwege de ontelbare geesten die de weg van voltooiing moeten gaan en ook op de een of andere wijze zullen gaan - in stoffelijke scheppingen zolang de ziel nog niet vergeestelijkt, dus ontvankelijk voor licht geworden is, en in geestelijke scheppingen waarin ook de vergeestelijkte ziel zich gestadig opwaarts kan ontwikkelen, waarin zij steeds meer uitkristalliseert en zich geschikt maakt voor het ontvangen van de uitstraling van Mij zelf.

Stel uzelf de oneindigheid voor, kijk naar de sterrenhemel waarvan de ontelbare sterren scheppingen zijn van mijn liefdewil, bestemd voor het opnemen van zielen die nog een verdere ontwikkeling nodig hebben. Dan zult u inzien dat niet alleen deze aarde drager is van wezens die opwaarts moeten streven en dat het waarlijk niet nodig is zielen die in het aardse leven faalden, opnieuw op de aarde te plaatsen. Ofschoon ze de enige plaats voor het bereiken van het kindschap Gods is, kan ze toch niet willekeurig meerdere malen worden gekozen als plaats om rijp te worden.

Zodoende zal de leer van de herbelichaming op deze aarde als dwaalleer betiteld moeten worden en bestreden als schadelijk voor de zielen. Want ze verzwakt de wil van de mensen en brengt de serieuze verandering van het wezen in gevaar door het vooruitzicht, het verzuimde in een volgend leven te kunnen inhalen tot aan de uiteindelijke voltooiing.

Amen