Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4872
1 april 1950

Gebed in geest en in waarheid

In geest en in waarheid moet u bidden. Dit stelt een waar geloof in Mij voorop, die u in het gebed aanroept en die u helpen moet. Dus moet u geloven dat Ik besta. Dat Ik de macht heb u te helpen en dat mijn liefde u helpen wil. Dit vaste geloof laat u ook de juiste woorden of gedachten vinden, waardoor u zich met Mij in verbinding stelt. U spreekt dan met Mij vanuit uw hart - het is geen gebed met de lippen, het is de echte samenspraak met Mij, want u vertrouwt Mij uw zorgen en noden toe en verwacht antwoord door de daad. Dus u vertrouwt op Mij dat Ik u gehoor schenk. Als u deze staat van vertrouwen op mijn hulp tot stand hebt gebracht, zult u niet anders dan in geest en in waarheid kunnen bidden en Ik zal u verhoren.

Hoe kan een mens echter in geest en in waarheid bidden die gebruik maakt van aangeleerde woorden. Die samen met andere mensen lange gebeden verricht die noch van aandacht, noch van innigheid getuigen, omdat het hart er geen weet van heeft wat de mond uitspreekt. Hoe zult u, mensen kunnen verwachten dat Ik welgevallen heb aan zo'n gebed dat eerder van alles is dan een vertrouwelijk zich wenden van het kind tot de Vader. Zo simpel en eenvoudigweg als de woorden van een kind moet uw gebed zijn, opdat Ik bij u aanwezig kan zijn en u mijn genade ervaart.

Wie zo tot Mij spreekt, die hoor en verhoor Ik, omdat Ik u de belofte gegeven heb: "Bid en u zal gegeven worden, klop en u wordt opengedaan". Maar Ik vind geen genoegen aan verering met de lippen, want Ik kijk alleen in het hart dat niemand verbergen kan. En waar het hart stom is, ga Ik voorbij en noch mijn liefde, noch mijn almacht geeft de mens er blijk van dat Ik hem gehoord heb. Ik wend me af van diegenen die onophoudelijk bidden, maar wier gedachten nog voor geen part deelhebben aan wat ze met de mond uitspreken. Want allen die zo bidden kennen Mij nog niet, omdat het juiste inzicht in Mij zelf hen sprakeloos en vol ontzag zou laten worden en diepe deemoed innige woorden stamelt, die Ik heel wel versta, omdat het hart ze gesproken heeft, dat steeds de verbinding met Mij tot stand brengt en dat Mij zal aantrekken.

Slechts zelden stijgen gebeden in geest en in waarheid naar Mij op en daarom kan Ik ook maar zelden een gebed vervullen, ofschoon er zeer vele biddende mensen op aarde zijn die zich in nood bevinden. Maar mijn ware kinderen bidden met het hart en zullen daarom steeds succes hebben, want een waar geloof waarborgt hun de vervulling van hun vragen. Een waar geloof houd Ik altijd overeind.

Amen