Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4163
10 november 1947

Geestelijk voedsel - "Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken"

Neem geestelijk voedsel tot u, zo vaak als het u mogelijk is. U staat aan het begin van een tijd die zo moeilijk is, dat u er op zult moeten letten, weerstand te kunnen bieden tegen noden en leed van allerlei aard. U zult veel kracht nodig hebben, als u zowel uw aardse als ook uw geestelijke taak wilt nakomen. En deze kracht verschaft mijn woord u. Daarom maan Ik u steeds weer aan mijn gaven van genade ten volle te benutten. Ik maak u opmerkzaam op de noden van de komende tijd en waarschuw u mensen er alleen maar voor, dag na dag gedachteloos voort te leven, het lichaam alle wensen te vervullen en de ziel gebrek te laten lijden. Want het gaat enkel en alleen om het welzijn van de ziel, om uw leven in de eeuwigheid.

Ik wil u graag helpen zalig te worden. Maar uw wil moet actief worden. En u zult niet mogen geloven dat de eeuwige gelukzaligheid zonder moeite kan worden verworven, dat ze u ten deel valt tegen uw wil, zonder eigen toedoen. U zult zich ervan bewust moeten zijn, dat met de dood van het lichaam de mogelijkheid voorbij is om uit eigen kracht werkzaam te zijn, dat u elke onbenutte gelegenheid bitter zult berouwen, als u tot het besef komt wat het aardse leven voor u is geweest.

Er rest u nog slechts een hele korte tijd. Maar hij is voldoende, als u de ernstige wil hebt uw ziel rijp te laten worden. Want Ik zorg ervoor dat er zich talloze mogelijkheden voordoen om uw eigenlijke taak in het leven - het werkzaam zijn in onbaatzuchtige naastenliefde - te vervullen. Maar één ding zult u niet mogen nalaten: u mijn woord eigen te maken, kracht en troost daaruit te putten, omdat u, die mijn woord tot uw hart laat spreken, zich met Mij zelf verbindt en u daardoor grote zegen voor uw ziel ontvangt. Neem er geen genoegen mee dat mijn woord u zo nu en dan wordt aangeboden. Zoek veeleer zelf met een hunkerend hart de gelegenheid om u onder zijn zegen te plaatsen.

"Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken." Laat Mij herhaaldelijk tot u spreken. Wees niet lauw en onverschillig, maar haast u en verschaf u een voorraad aan kracht, opdat u sterk in het geloof wordt en monter en rustig ook de zwaarste weg in het leven zult kunnen gaan; opdat u zich voortdurend bewust blijft van mijn tegenwoordigheid en dus met Mij het doel tegemoet gaat: in het lichtrijk geheel met Mij verenigd te zijn.

Neem elk woord serieus, dat u door mijn dienaren op aarde wordt gebracht. Denk erover na, hoe dringend u mijn aanmaningen nodig heeft, in welk gevaar u verkeert als u in uw streven verzwakt, als u te weinig betekenis toekent aan mijn woord, dat u in diepste liefde, met het oog op de grote nood, wordt aangeboden. U bevindt zich in een grote, buitengewone genade, dat u mijn woord ontvangt. Benut deze schenking van genade. Voed uw ziel met het brood uit de hemel. Laat haar geen gebrek lijden, want ze heeft geestelijk voedsel nodig.

Let daarom meer op uw ziel dan op uw lichaam. Schenk meer aandacht aan het geestelijke dan aan het aardse leven, want het laatste zal u, die er teveel waarde aan hecht, zeer teleur stellen. Maar u die geestelijk streeft, zult ook van een zwaar leven niet hoeven te schrikken. U zult het samen met Mij afleggen, als u voortdurend Mij in het woord tot u laat spreken.

Amen