Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4474
2 november 1948

Werkzame naastenliefde - Aaneensluiting met God

Werkzame naastenliefde verbindt u met Mij. Daarom moet u ze beoefenen, daar Ik anders niet in uw nabijheid kan vertoeven, daar Ik anders niet bij u aanwezig ben. Maar hoe ziet het er in de wereld uit? Hoe ver zijn de mensen van Mij verwijderd, omdat ze zonder liefde voortleven, omdat ze alleen hun eigen welzijn voor ogen hebben en geen acht slaan op de nood van de medemensen. Ze zijn ver van Mij.

U mensen weet niet wat het betekent, wanneer Ik niet bij u aanwezig kan zijn. U weet niet hoe krachteloos u bent, hoe weinig u zult kunnen doen voor uw geestelijke ontwikkeling, die toch het doel en de zin is van uw leven op aarde. U bent zonder licht en zonder kracht, ofschoon u op aarde machtig bent en aards grote dingen tot stand brengt. Hebt u de liefde niet, dan is al uw streven op aarde onbeduidend. Want de dood van het lichaam maakt aan alles een einde. U zult alles achter moeten laten, wat u op aarde voor uzelf tot stand hebt gebracht, want alleen de werken van liefde volgen u na in de eeuwigheid.

En Ik wil u toch winnen voor de eeuwigheid. Ik wil dat u zich warmt in de stralen van mijn liefdezon, dat u leeft in licht en gelukzaligheid, dat u naar Mij verlangt en Ik uw verlangen alsmaar kan stillen. Ik wil u tot gegadigden van mijn rijk maken en u voor eeuwig bezitten. En dit alles is uw deel zodra u in liefde werkzaam bent, zodra u werkzame naastenliefde beoefent en dus Mij tot u trekt, die zelf de Liefde ben. Probeer het. Breng de wil op, diensten van naastenliefde te verrichten. Denk aan Mij en deel gaven uit, die u zelf van Mij hebt ontvangen en die u zelf gelukkig maken. Laat de naaste nooit gebrek lijden als hij u vraagt om gaven van liefde. Schuif uw eigenliefde terzijde en u zult het resultaat vernemen, doordat u zich in gedachten met Mij bezighoudt, doordat u naar de waarheid zoekt. En u zult ze ook vinden, want dan zult u vanzelf in de liefde leven, omdat mijn nabijheid u daartoe aanzet. Met mijn nabijheid maak Ik ieder gelukkig die terwille van mijn woord in naastenliefde werkzaam is. Houd u aan dit gebod en als u dat als het enige nakomt, zal het waarlijk voldoende zijn om u mijn nabijheid zeker te stellen.

En bent u dus met Mij verbonden, dan bent u ook gewonnen voor het geestelijke rijk. U zult dit gebod moeten vervullen als u gelukzalig wilt worden. U zult elkaar moeten helpen, in geestelijke als ook in aardse nood, opdat ook Ik u dan kan helpen in dezelfde mate. Ik kan pas dan dichter bij u komen, wanneer u Mij uw liefde bewijst doordat u ze tegenover de medemens uit. U bent allen mijn schepselen. U bent mijn kinderen en Ik ben uw Vader van eeuwigheid. En dus moet u ook onderling elkaar zo behandelen, dat u goed bent voor elkaar, dat u nood lenigt en hulp verleent waar ze nodig is. Dan zal Ik voortdurend bij u aanwezig zijn. En u zult in het bewustzijn van mijn tegenwoordigheid al op aarde de vrede vinden die Ik u beloofd heb.

Amen