Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4947
6 augustus 1950

Antichrist - Het geloof is in gevaar

Op een onverantwoordelijke manier zal de antichrist optreden tegen allen die nog geloven in een God van hemel en aarde, want hij zal de mensen dwingen tot het verloochenen van het geloof dat van Mij uit een absoluut vrije wilsbeslissing van de mens is. Hij dwingt hen op straffe van maatregelen die de mensen ondraaglijk lijken, om welke reden zij te zwak zijn om weerstand te bieden. Het geloof is in gevaar. Dit moet allen te denken geven die Ik benader door mijn afgezanten op aarde, aan wie mijn woord dat mijn afgezanten van Mij ontvangen hebben, wordt overgebracht. Het geloof is in gevaar. Weet u wat het betekent openlijk een standpunt in te moeten nemen en tegelijkertijd de grootste aardse nood tegemoet te gaan? Weet u hoe de mensen tegenover u elke geloofsleer zullen afkraken en u de zinloosheid ervan willen bewijzen, en hoe weinig u daar tegen zult kunnen inbrengen? Weet u hoe moeilijk het u gemaakt wordt om stand te houden in uw geloof in Mij, uw God en Vader van eeuwigheid? Hoe zij alles van u zullen afnemen en ruïneren wat u tot nu toe onaantastbaar leek?

Zij zullen meedogenloos handelen en optreden tegen allen die hun eisen Mij te verloochenen vastberaden van de hand wijzen, en met dat alles voor ogen zullen velen zwak worden en zonder weerstand Mij verraden, want hun ontbreekt de kracht van het geloof die uit de reine waarheid ontspringt. Ik wil u attent maken op die tijd en u er tevoren reeds opheldering over geven, omdat Ik de gesteldheid van ieder mens persoonlijk ken. Ik ken ook de nood waarin u geraakt door de activiteit van mijn tegenstander die zich door deze maatregelen duidelijk laat kennen. En Ik wil u over zijn succes inlichten omdat hij veel aanhangers zal vinden, want hij strijdt met list en geweld. Hem zal gelukken wat velen voordien niet gelukt is, hij zal het geloof aan het wankelen brengen dat onwankelbaar leek. Hij zal zonder moeite geloofsleren omvergooien, want hij kan goed het woord voeren en zal de mensheid de dwaasheid van hun denken bewijzen. En die Mij niet in het hart dragen zullen hem toejuichen en gelijk geven, en zijn macht nog aanzienlijk versterken.

Hij zal bereiken wat niemand tevoren bereikt heeft, namelijk een macht ten val te brengen die als onoverwinnelijk gold. Maar één muur zal hij niet kunnen neerhalen, op één weerstand zal hij stuiten en wel daar waar mijn strijders onder mijn leiding staan. Daar heeft hij geen kans want mijn strijders zijn onoverwinnelijk omdat het schild van het geloof hen beschut, een geloof dat zo levend is dat het kracht in zichzelf is en niet aan het wankelen gebracht kan worden. Mijn strijders ontvangen die kracht rechtstreeks van Mij, want zij zullen Mij kunnen horen en ook zien en voor geen verzoeking bezwijken. Zij zullen wetend zijn en daarom ook inzien welk uur geslagen heeft en hoe dichtbij het einde is. De ware kennis geeft de mijnen de kracht om te volharden tot het einde, maar de ware kennis ontbreekt bij het merendeel der mensen en als zij hun verteld wordt nemen zij ze niet aan.

Ik echter weet wat gaat komen en wil u graag helpen, maar Ik kan dat alleen doen door u naar waarheid opheldering te geven over de strijd van het licht tegen de duisternis in de laatste tijd vóór het einde. Dus opheldering over de grote macht van mijn tegenstander en de nog veel grotere liefde van uw hemelse Vader en Zijn genade, die voor allen geldt die van Hem willen blijven. Die dus de ernstige wil hebben tot de kleine kudde te behoren wiens Herder Ik ben en die Ik daarom niet verlaten zal in de verschrikkelijkste geloofsstrijd die de mensen van deze aarde nog vóór het einde beleven.

Amen