Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4433
15 september 1948

Laatste strijd - Het openlijk belijden van Christus voor de wereld

Aan al het geestelijke zal de strijd worden verklaard in de laatste tijd voor het einde. Daaraan zult u herkennen hoe laat het op de wereldklok is, dat de dag ten einde loopt. U hebt dan grote opwinding te verwachten die door rigoureuze maatregelen van de wereldlijke overheid teweeg wordt gebracht. Men zal u in het nauw drijven met vragen en bedreigingen over uw instelling tot Christus en in alle opzichten over het geloof. Men zal er niet voor terugschrikken u in het oog te houden, uw gesprekken te beluisteren en u voor de rechterlijke macht te slepen, opdat u zich zult verantwoorden voor uw spreken en handelen.

En dan is de tijd gekomen, waarin u Mij openlijk zult moeten belijden en zonder vrees spreken hoe u denkt en tegenover Mij staat. Dit openlijk belijden voor de wereld, vraag Ik als bewijs van uw verbondenheid met Mij. Ik zelf weet wel hoe u in uw hart denkt en voelt, maar het is een laatste strijd waarin een scheiding moet plaatsvinden tussen de bokken en de schapen. En deze strijd moet openlijk worden uitgevochten, opdat ook de strijd op zich duidelijk is, opdat de schuld van de tegenstander voor de wereld duidelijk zichtbaar wordt, om ook hen die nog weifelen om een beslissing te nemen aan te sporen, zowel door het gedrag van de gelovigen alsook van hen die hun vijanden zijn. De strijd zal maar korte tijd duren en hij zal overal gevoerd worden, alleen in verschillende vormen.

Steeds zal de liefdeloosheid strijden tegen de liefde de materiële wereld zal de geestelijke wereld bespotten en kwellen, twee partijen zullen overal duidelijk te zien zijn bij waar de leer van Christus is doorgedrongen en de goddelijke leer van de liefde het grondbeginsel is van datgene wat de mensen gepredikt en van hen gevraagd wordt te geloven. En daarom zal de afval van Mij in de hele wereld duidelijk zichtbaar zijn, maar waar de christelijke leer van de liefde verbreid is, zal de geloofsstrijd zich in alle felheid afspelen, en dat zal het einde zijn.

U mensen zult u nog geen voorstelling kunnen maken van de loop van de komende gebeurtenissen en daarom komt het u ongeloofwaardig voor, maar het komt zoals Ik het u verkondigde door mijn geest, en de tijd is zo nabij dat u zou schrikken als u de dag en het uur van de ondergang zou weten. En toch moet u zich daar niet ongerust over maken, want uw trouw aan Mij verzekert u ook van mijn algehele bescherming en het toezenden van welke kracht dan ook om stand te kunnen houden. Het daarvan op de hoogte zijn zal u vol vertrouwen en sterk van geloof maken, zodat u de tijd zult doorstaan, temeer omdat Ik de dagen zal verkorten opdat u zalig zult worden.


Amen