Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4869
29 maart 1950

Werkzaam zijn van de Geest - Geestelijke wedergeboorte

Laat mijn Geest in u werkzaam worden, dan zult u ook in de waarheid vaststaan, want het werkzaam zijn van de Geest garandeert u zulks. Dan ben Ik het zelf die uw denken juist leidt, die u de juiste gedachten ingeeft, die dus Zijn Geest over u zal uitgieten. Het hoeft niet altijd een klaarblijkelijke, dat wil zeggen een buitengewone werkzaamheid te zijn, zoals dit de rechtstreekse overdracht van mijn woord van boven is, maar het werkzaam zijn van de Geest kan ook op een heel natuurlijke manier plaatsvinden, wanneer de mens maar de voorwaarde vervult die Ik aan mijn werkzaam zijn in de mens heb verbonden.

Hij hoeft alleen het goede te willen en zo te leven als het Mij welgevallig is, dat wil zeggen mijn wil te vervullen, wat als liefdewerken tot uitdrukking zal komen, dan is zijn Geest al gewekt. En wanneer hij in verbinding met Mij staat, zal de Geest in de mens hem nu zo onderrichten dat zijn denken juist is, dat hij in de waarheid vaststaat, dus ook het vermogen heeft het juiste in te zien en te vertegenwoordigen.

Hij zal er ook volledig van overtuigd zijn, juist te denken, alleen dat hij dit vermogen aan zichzelf toeschrijft, maar niet als mijn werkzaam zijn in hem, tot hem nu door dienaren Gods opheldering wordt gegeven over het werkzaam zijn van de Geest in de mens. Dit zal hem wel begrijpelijk zijn, echter steeds pas dan, wanneer Ik zelf in hem werkzaam kan zijn door de Geest, daar hij anders zo’n leer zal afwijzen als onwaarschijnlijk.

Kan nu mijn Geest in een mens werkzaam zijn, dan is hij ook gewonnen voor het eeuwige rijk, want dit is al een daad van de geestelijke wedergeboorte, een daad van de verlossing uit de gebonden toestand. De Geest stuurt nu de mens aan en leidt hem nu met zekerheid het doel tegemoet, naar het eeuwige leven.

Stuurt de mens dus bewust op Mij aan, staat hij in het vaste geloof in Mij, is zijn levenswandel een leven in liefde en slaat hij acht op zijn innerlijke gevoelens, zijn gedachten en zijn steeds toenemend weten, vaak zonder enige invloed van buitenaf, dan kan hij ook met zekerheid aannemen dat zijn Geest tot leven is ontwaakt en nu een wegzinken in de diepte niet meer te vrezen is.

Dan zullen zijn gedachten overeenstemmen met het van boven gegeven woord, waardoor Ik alle mensen voor deze ontwikkelingsgang zou willen klaarmaken opdat ze in rechtstreekse verbinding staan met hun Vader van eeuwigheid, opdat ze kennis verkrijgen van mijn heersen en werkzaam zijn in het universum, opdat ze Mij als hun Schepper en Vader leren liefhebben en nu het contact tot stand brengen met Mij, opdat Ik hun de waarheid kan overbrengen waardoor ze gelukzalig worden.

Amen