Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4296
11 mei 1948

Lot - "Vader, uw wil geschiede"

Van ieder afzonderlijk is de levensloop uitgestippeld en zonder morren of klagen moet hij worden afgelegd, wil hij een gunstige uitwerking hebben op de ziel. Maar er moet ook een sterk vertrouwen op God aanwezig zijn, dan zal elk lot licht te verdragen zijn, want God alleen geeft het vorm naar Zijn wil. God alleen kan elke levenssituatie veranderen. Hij kan vreugde in droefheid en ook leed in vreugde omzetten, als Hij er in innig gebed om wordt gevraagd. En Hij zal het ook doen als de mens in kinderlijk vertrouwen Hem alle noden voorlegt en zich in Zijn genade aanbeveelt.

Het is een lange weg die afgelegd moet worden vanuit de diepte naar omhoog en deze weg kan niet steeds vlak zijn, daar hij anders niet omhoog leidt. Er moeten hindernissen worden genomen, er moeten hoogten worden beklommen, want het doel is boven en elke klim valt zwaar wanneer er geen juiste leider steun verleent. En zolang u mensen God zelf als Leider aan uw zijde hebt, zolang u zich aan Zijn leiding toevertrouwt, zult u de weg niet tevergeefs afleggen. Hij zal u omhoog leiden en elke hindernis zult u kunnen overwinnen met Zijn hulp. Hoe steiler de weg is, des te korter is hij en des te hoger zult u kunnen komen. Als u echter boven bent, zult u omkijken en uw Leider dankbaar zijn die u het doel liet bereiken en elke nood zal voorbij zijn. Hoe zwaarder een levenslot is, des te hogere doelen zijn u gesteld en des te helderder licht zal stralen en alle duisternis uit de diepte is overwonnen.

Maar God kan u ook de steilste weg naar boven als vlak doen ervaren, wanneer u zich als Zijn kinderen aan Hem overgeeft, wanneer u elk smartelijk beleven op u neemt, wanneer u steeds bidt: "Vader, uw wil geschiede". Dan zal Hij u niet laten lijden. Ook in de grootste nood zal Hij u zielenrust en vrede schenken. Vol kracht zal Hij zelf in u werkzaam zijn en u zult niets als moeilijk ervaren en toch omhoog gaan. Want uw wil, uw overgave aan Zijn wil, laat u ook deelhebben aan Zijn kracht. En hiermee brengt u alles tot stand en overwint u alles. Dan zult u over elke hindernis heen worden getild, u zult niets als last ervaren en altijd blij en opgewekt uw levensweg afleggen, tot de liefdevolle vaderhand u vastpakt en u binnenhaalt in het vaderhuis, tot u het doel hebt bereikt en binnengaat in het eeuwige vaderland, in het land van licht, waar geen droefenis meer is, geen leed en geen nood, maar alleen eeuwige gelukzaligheid.

Amen